Mūsų tikslas - užauginti kartą, kuri sieks mokytis visą gyvenimą!

STEIGĖJA

DR. AUSTĖJA LANDSBERGIENĖ

“Visos mokyklos visame pasaulyje iš esmės siekia tų pačių tikslų, tačiau būdai, kaip to siekiama, yra labai įvairūs.

Žinios yra labai svarbu. Žinios yra įrankis, kuris mums padeda realizuoti savo gebėjimus. Tačiau jei neturėsime gebėjimų, jokios žinios nepadės. Gebėjimai ir vidinė motyvacija yra tai, ko labiausiai reikia XXI amžiaus vaikui.

Vaikai, kurie šiandien tik pradeda mokytis mokykloje, ją baigę rinksis tokias profesijas, apie kurias net neįsivaizduojame. Kaip mes galime juos paruošti ateičiai, apie kurią nieko nežinome?

Tikiu, kad vienintelis būdas paruošti ateičiai yra paruošti juos laisvais, drąsiais, kūrybingais, kritiškai mąstančiais ir tikinčiais, kad visas pasaulis yra jų rankose. Tokie vaikai, manau, gebės panaudoti įgytas žinias, nebijos kaitos ir drąsiai ieškos sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria.

Toks yra Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.”

Vertybės

Mokyklos vertybės - kuo mes tikime, kokiais esame kiekvieną dieną ir ko tikimės iš kitų. Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.

StipendijaKaralienės Mortos mokyklos stipendija

Džiaugiamės, kad kasmet mūsų mokyklos bendruomenė auga, suteikdama galimybę tobulėti vis daugiau vaikų. Stebėdami jų pasiekimus, esame tikri: ugdydami kūrybingas, tvirtas, drąsias, jautrias ir pagarbias asmenybes, kasdien po truputį keičiame Lietuvą.

Moksleivių sąrašus kasmet papildome – kiekvienais naujais mokslo metais sulaukiame dar daugiau gerų emocijų, šypsenų ir juoko. Norėdami, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę mokytis vienoje iš pažangiausių ir moderniausių Lietuvos mokyklų, nuo 2017/2018 mokslo metų skiriame stipendijas (nuolaidą ugdymo mokesčiui) motyvuotoms siekti visapusio išsilavinimo šeimoms, kurios neturi galimybės sumokėti už ugdymą privačioje mokykloje.

Ugdymo mokesčio nuolaidos skyrimo 2019/2020 mokslo metams nuostatai

KARALIENĖS MORTOS MOKYKLOS UGDYMO MOKESČIO NUOLAIDOS SKYRIMO 2019/2020 mokslo metams NUOSTATAI

1. Karalienės Mortos mokykla (toliau – KMM) 2019/2020 mokslo metams suteiks ugdymo mokesčio nuolaidą mokiniams, motyvuotai siekiantiems visapusio išsilavinimo ir neturintiems galimybės pilnai mokėti už ugdymą Karalienės Mortos mokykloje.

2. KMM šiuose nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteiks ugdymo mokesčio nuolaidas pradinės mokyklos (1-4 klasės), pagrindinės mokyklos (5-8 klasės) ir gimnazijos (9 klasė) moksleiviams. Konkretų moksleivių skaičių, kuriems bus suteikiamos ugdymo mokesčio nuolaidos, vienašališkai nustato KMM savo nuožiūra.

3. Pradinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pradinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pradinę mokyklą (4 klasę). Pvz. jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pradinės mokyklos pirmokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Jei KMM pradinės mokyklos ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta ketvirtokui, ji bus taikoma vienerius metus ir t.t. Per nurodyta laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

4. Pagrindinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pagrindinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pagrindinę mokyklą (8 klasę). Pvz. jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos penktokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo penktos iki aštuntos klasės. Jei ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos septintokui, ji bus taikoma dvejus metus ir t.t. Per nurodytą laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

5. Gimnazijos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM mokyklą (12 klasę). Pvz. jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM gimnazijos mokyklos devintokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo devintos iki dvyliktos klasės. Per nurodytą laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

6. KMM ugdymo mokesčio nuolaidos suteikimas reiškia, kad už moksleivio ugdymą jo tėvai/globėjai turės mokėti 50 eurų vienkartinį stojamąjį mokestį ir fiksuotą 100 eurų per mėnesį (arba 1000 eurų per mokslo metus) mokestį, o likusiai ugdymo mokesčio daliai KMM suteikia nuolaidą, todėl ji nėra mokama. Visais atvejais nuolaida yra suteikiama tik ugdymo mokesčiui ir nėra taikoma kitoms moksleiviui KMM teikiamoms paslaugoms, už kurias yra mokama visa kaina.

7. Pretenduoti gauti KMM pradinės, pagrindinės mokyklos bei gimnazijos ugdymo mokesčio nuolaidas gali vaikai, kurie 2019/2020 mokslo metais pradės lankyti:

a. pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją, septintąją, aštuntąją ir devintąją klases Vilniuje;

b. pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją ir penktąją klases Kaune;

c. pirmąją, antrąją, trečiąją ir ketvirtąją klases Klaipėdoje.

8. Pretenduojančių gauti KMM pradinės ir/ar pagrindinės mokyklos ir/ar gimnazijos ugdymo mokesčio nuolaidas vaikų tėvai/globėjai turi iki 2019 metų balandžio 1 d. imtinai el. paštu stipendija@kmmokykla.lt pateikti KMM komisijai prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą (laisva forma, nurodant miestą ir klasę, kurią vaikas lankys), šeimos prisistatymą laisva forma, vaiko sveikatos pažymą ir vaiko pasiekimų vertinimą (praėjusių mokslo metų metinį visų dalykų vertinimą ir einamųjų mokslo metų pirmojo pusmečio visų dalykų vertinimą. Jei vaikas ankstesniais metais lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikiamas laisva forma parengtas gebėjimų vertinimas). 

9. Įvertinusi gautus prašymus, KMM komisija iki 2019 m. balandžio 7 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentas pateko į antrąjį atrankos etapą.

10. Antrojo atrankos etapo dalyviai 2019 metų balandžio 13 d. KMM padaliniuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje laikys bendrųjų gebėjimų vertinimo testą.

11.  Įvertinusi testo rezultatus KMM komisija iki 2019 m. balandžio 25 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentas pateko į trečiąjį atrankos etapą.

12.  Trečiojo atrankos etapo dalyviai turi iki 2019 m. birželio 2 d. imtinai, el. paštu stipendija@kmmokykla.lt pateikti KMM komisijai intelektinių gebėjimų įvertinimą pagal Lietuvoje naudojamą standartizuotą metodiką WISC-III (Vekslerio intelekto skalė vaikams), motyvacinius laiškus (atskirai vaiko ir tėvų/globėjų) ir pagrįsti finansinės paramos poreikį (pateikti tėvų/globėjų 2018 metų pajamų deklaracijos išrašus iš VMI).

13. Įvertinusi gautus dokumentus, KMM komisija iki 2019 m. birželio 14 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentas pateko į ketvirtąjį atrankos etapą.

14. Ketvirtojo atrankos etapo dalyviai ir jų tėvai/globėjai bus kviečiami individualiam pokalbiui su KMM komisija. Pokalbiai bus organizuojami 2019 m. birželio 17-21 dienomis iš anksto suderintu laiku.

15.  Įvertinusi individualius pokalbius, KMM komisija iki 2019 m. birželio 28 d. imtinai,  prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentui galės būti taikoma KMM ugdymo mokesčio nuolaida.

16.  KMM ugdymo mokesčio nuolaidą gavusių vaikų tėvai/globėjai privalės iki 2019 m. liepos 5 d. imtinai pasirašyti KMM nustatytos formos ir turinio ugdymo paslaugų sutartį su KMM.

17.  KMM komisijos sudėtį savo nuožiūra nustato KMM. Prašymų dėl ugdymo mokesčio suteikimo, bendrųjų gebėjimo testo, pateiktų dokumentų ir individualaus pokalbio įvertinimo metodiką ir tvarką savo nuožiūra nustato KMM.

18.  Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 8 p. nurodytą prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą, kartu patvirtina, jog sutinka, kad KMM naudotų jų atstovaujamo moksleivio asmens ir pasiekimų duomenis jo gebėjimų įvertinimo tikslu.

19. Moksleivių tėvai/globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 12 p. nurodytus dokumentus, kartu patvirtina, jog sutinka, kad KMM naudotų šiuos duomenis moksleivio gebėjimų vertinimo tikslu ir finansinės paramos poreikio pagrįstumo vertinimo tikslu. KMM garantuoja pateiktų dokumentų konfidencialumą ir sunaikinimą po sprendimo priėmimo.

20.  Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 8 p. nurodytą prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą, kartu patvirtina, jog su šiais nuostatais susipažino ir su jais sutinka.

Bendrųjų gebėjimų vertinimo testo rezultatai nekomentuojami, testai nerodomi, nekopijuojami ir moksleivių tėvams/ globėjams neišduodami. KMM komisija apie priimtus sprendimus tėvus/globėjus informuos tik asmeniškai el. paštu. Priimti sprendimai nekomentuojami, informacija telefonu neteikiama.

 

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2019 Karalienės Mortos mokykla