Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (TB DP)

Pasiruošk tokiai ateičiai, apie kokią svajoji!

Tarptautinis bakalaureatas – tai akademiškai itin stipri ir visame pasaulyje pripažįstama dvejų metų programa, skirta 16-19 m. mokiniams. TB diplomą vertina ir Lietuvos, ir užsienio universitetai.

Karalienės Mortos mokykloje siekiame suteikti jaunuoliams tiek galimybių, kiek tik įmanoma, kad jie pasiektų aukščiausių savo rezultatų ir, baigę šią programą, įstotų į savo pirmojo pasirinkimo universitetus.

6 mokomųjų dalykų grupės
Karalienės Mortos mokykla

Mokomųjų dalykų pasirinkimas ir lygiai

Mokiniai TB programoje privalo mokytis 6 dalykus – iš kiekvienos grupės turi pasirinkti po 1 mokomąjį dalyką. Juos mokiniai renkasi pagal savo pomėgius, stiprybes ir planuojamas studijas.

3 dalykai turi būti pasirinkti mokytis aukštesniuoju lygiu (higher level, HL), kiti 3 – standartiniu lygiu (standard level, SL).

Per dvejus TB programos metus aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio lygio – 150 valandų.

Karalienės Mortos mokykla

Dėstomoji kalba

Visa Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra dėstomoji anglų kalba. Lietuvių kalba vedamos tik lietuvių literatūros pamokos.

Kalba ir literatūra

Lietuvių literatūra
Anglų kalba ir literatūra (English A)*

*Anglų kalbą ir literatūrą, kaip 1 grupės dalyką, mokosi lietuvių kalba nekalbantys mokiniai (atvykę iš užsienio). Iš 2 grupės jie renkasi ispanų kalbą.

Mokiniai, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, 1 grupėje renkasi lietuvių literatūrą, o iš 2 grupės gali rinktis – anglų kalbą arba anglų kalbą ir literatūrą.

01
Užsienio kalbos

Anglų kalba ir literatūra (English A)
Anglų kalba (English B)
Ispanų kalba (Ab initio)

02
Socialiniai mokslai

Istorija
Geografija
Ekonomika
Globalioji politika

03
Gamtos mokslai

Biologija
Chemija
Fizika

04
Matematika ir matematinė analizė
05
Pasirenkamieji dalykai

Kaip šeštąjį mokomąjį dalyką mokiniai turi pasirinkti vieną dalyką iš 2 (ispanų kalba), 3 arba 4 grupės.

06
3 privalomi komponentai

Visi Tarptautinio bakalaureato diplomo siekiantys mokiniai papildomai atlieka šias 3 privalomas veiklas: rašo išplėstinį rašinį (Extended essay), nagrinėja Pažinimo teorijos (TOK) kursą ir vykdo projektinę CAS (angl. Creativity, Activity, Service) programos veiklą.

TB filosofijoje šie 3 komponentai vadinami branduolio dalykais ir jais siekiama išplėsti mokinių akademinius patyrimus bei sudaryti galimybę įgyjamas žinias ir kompetencijas taikyti praktikoje.

Pažinimo teorija (Theory of knowledge, TOK)

Pažinimo teorijos kurse mokiniai yra prašomi apmąstyti žinių prigimtį ir ieškoti atsakymo į klausimą – kaip mes žinome tai, ką teigiame žinantys.

Mokiniai mokosi suvokti ir kritiškai vertinti įvairius pažinimo (mokymosi) būdus ir sritis, kelti klausimus, vertinti informacijos šaltinius, formuluoti argumentus, reikšti nuomonę. Mokydamiesi jie taip pat:

 • aiškiau suvokia pažinimo proceso daugiasluoksniškumą,
 • įsivardija ir įsivertina savo turimas nuostatas,
 • lavina gebėjimą įžvelgti skirtingas perspektyvas,
 • padaro įžvalgų srityse, kurių anksčiau nebuvo apmąstę,
 • įvertina mokomųjų dalykų sąsajas,
 • lavina kritinį mąstymą ir tobulina analitinius įgūdžius.

Tai – 100 valandų kursas, integruotas į kitus mokomuosius dalykus (2 pamokos per savaitę). Pažinimo teorija vertinama pristatymu žodžiu ir mokinio rašomu 1600 žodžių rašiniu.

Išplėstinis rašinys (Extended essay, EE)

Tai – savarankiškas mokslinis tiriamasis darbas (4000 žodžių rašinys), kurį kiekvienas mokinys rašo savo pasirinkta tema, pasirinkto dalyko mokytojui.

Šio darbo metu mokiniai ne tik gilinasi į juos dominančią sritį, bet ir praktiškai ruošiasi studijoms universitete: mokosi formuluoti tinkamus tyrimo klausimus, įsitraukti į temos nagrinėjimą, išsakyti savo idėjas ir argumentus.

Savarankiškam darbui skiriama apie 40 val.

Kūryba, fizinis aktyvumas, socialinė veikla (CAS)

Tai yra esminė ir unikali TB programos dalis, kurios tikslas – auginti įvairius mokinio gebėjimus. Ji padeda mokiniams suvokti užklasinę veiklą kaip kasdienybės dalį – imdamiesi jos, mokiniai mokosi išlaikyti balansą tarp akademinės ir kitos asmenybę auginančios veiklos.

Mokiniai dalyvauja įvairiose veiklose, inicijuoja ir įgyvendina asmeninius ar bendruomeninius projektus. Projektai gali apimti bet kurią vieną kryptį arba sujungti dvi ar visas tris kūrybiškumo, fizinės veiklos ir savanorystės kryptis:

 • Kūrybiškumas (Creativity) – menas bei kitos veiklos, lavinančios kūrybinį mąstymą.
 • Fizinė veikla (Activity) – sportas ar kita veikla, ugdanti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Socialinė veikla (Service) – savanoriška veikla, kurios metu ugdomos mokinio socialinės kompetencijos ir rūpestis kitais bendruomenės nariais ar aplinka.
TB vertinimai ir reikalavimai diplomui gauti

REIKALAVIMAI DIPLOMUI GAUTI

Baigdami Tarptautinio bakalaureato diplomo programą mokiniai turi sėkmingai įvykdyti šiuos reikalavimus:

 • Mokytis ir baigti 3 dalykus aukštesniuoju lygiu.
 • Mokytis ir baigti 3 dalykus standartiniu lygiu.
 • Baigti Pažinimo teorijos (TOK) kursą.
 • Pateikti originalų Išplėstinį rašinį (EE), kurio apimtis yra 4000 žodžių.
 • Išpildyti individualų kūrybinės, fizinės ir socialinės veiklos (CAS) planą.

EGZAMINAI

Mokiniai privalo laikyti galutinius visų šešių dalykų egzaminus. Egzaminus rengia ir vertina išorinė Tarptautinio bakalaureato organizacija (IBO). Pasiekimai kiekviename dalyke vertinami nuo 1 (nepatenkinamai) iki 7 (puikiai) balų. Iš egzaminų reikia surinkti ne mažiau kaip 24 taškus. Maksimalus galimas balų skaičius diplomui yra 45.

Aukštesniojo ir standartinio lygio dalykai yra vertinami vienodai, skaičiuojant bendrą diplomo įvertinimą. Tai reiškia, kad 6 balų įvertinimas standartinio lygio dalyke nėra mažiau vertingas nei 6 balai atitinkamame aukštesniojo lygio dalyke.

Karalienės Mortos mokykla
Karalienės Mortos mokykla
Kodėl verta rinktis TB Karalienės Mortos mokykloje?
Profesionalūs ir daug dėmesio skiriantys mokytojai
Laiko planavimo mokymai
Karjeros konsultavimas
Išskirtinė galimybė naudotis visa Vilniaus universiteto biblioteka
Praktinė informacija
Karalienės Mortos mokykla
Kaip vyksta priėmimas į Tarptautinio bakalaureato diplomo programą?

Mokytis priimame visus motyvuotus mokinius, kurie:

 • baigė dešimtą klasę Lietuvos ar užsienio mokyklose
 • arba baigė Tarptautinio bakalaureato MYP (Middle Years Programme) programą.

Kviečiame susisiekti su mūsų priėmimų koordinatore ir pateikti šiuos dokumentus:

 • devintos ir dešimtos klasės akademinių pasiekimų išrašą iš kitos mokyklos;
 • rekomendacinį laišką iš kitos mokyklos.

Mokinį kviečiame laikyti stojamąjį anglų kalbos ir matematikos egzaminą bei kartu su tėvais dalyvauti pokalbyje su priėmimo komisija.

Stojamasis egzaminas Karalienės Mortos mokykloje – nemokamas. Jo laikymo laikas suderinamas individualiai, jums patogiu metu.

Kiekvieno mokinio priėmimo klausimas mokykloje svarstomas individualiai, atsižvelgiant į stojamųjų testų rezultatus, mokinio motyvaciją ir pasirengimą siekti IB programos diplomo, ankstesnius akademinius rezultatus ir asmenines savybes.

Karalienės Mortos mokykla
Kiek kainuoja Tarptautinio bakalaureato diplomo programa?

2024/2025 mokslo metų ugdymo kaina mėnesiui – 890 € (10 mokėjimų per metus).

Stojamasis mokestis – 510 €.

Stojamojasis egzaminas – nemokamas. Jo laikymo laikas suderinamas individualiai, jums patogiu metu.

Užsiregistruok individualiam pokalbiui
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Kodėl verta rinktis TB?

Atveria duris

TB diplomas suteikia platesnes galimybes. Sėkmingai TB diplomo programą pabaigęs mokinys yra laukiamas geriausiuose užsienio universitetuose, nes TB diplomas yra pripažįstamas kaip atliepiantis ypač aukštos kokybės tarptautiniu mastu pripažįstamą ugdymo standartą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad TB DP mokiniai demonstruoja geresnį pasirengimą mokytis universitete ir prisitaikyti prie studentams keliamų reikalavimų.

Mokiniai puikiai išlavina kalbinius įgūdžius

Puikiai angliškai kalbantys mokiniai naudojasi plačiais informaciniais resursais, efektyviai bendrauja, įsitraukia į tarptautinius klausimus ir turi platesnį pasirinkimą studijoms po mokyklos.

Mokiniai išnaudoja savo potencialą

Ši dinamiška programa mokiniams kelia aukštus akademinius lūkesčius, skatina drįsti naujoms patirtims, išeiti iš komforto zonos, siekti tikslų, nebijoti klaidų ir iššūkių ir taip paaugti kiekvieną dieną.

Mokiniai renkasi, ko mokysis

Diplomo programa suteikia galimybę pasirinkti mokykloje studijuojamus dalykus pagal turimus pomėgius, akademines ambicijas ar įsivardintas asmenines stiprybes.

Mokoma holistiškai

Programa reikalauja aukštos motyvacijos, akademinio atkaklumo ir įsitraukimo, bet taip pat siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp akademijos ir kitos veiklos, sudarant galimybes mokinių kūrybinei veiklai, savęs lavinimui ir atsakingam įsitraukimui į vietinių ar tarptautinių bendruomenių veiklą. Programa moko įsivertinti stiprybes ir auginti asmenines savybes, kurios kelia iššūkių.

Įgalina mokytis visą gyvenimą

Dėka savo dinamiškumo, nuoseklaus mokymosi, aukštų akademinių lūkesčių, programa ypatingai sustiprina mokinių gebėjimą mokytis savarankiškai, įtvirtina išskirtinius mokymosi įgūdžius ir išlavina mokinių darbo etiką ir asmeninę atsakomybę.

Mūsų absolventai studijuoja
TB mokinio savybės

Tarptautinio bakalaureato mokinio profilis apibūdina 10 savybių, kurias vertina viso pasaulio TB mokyklos. Visų TB programų siekis – ugdyti tarptautinį požiūrį turinčius žmones, kurie yra bendruomeniški, suvokia atsakomybę už mūsų planetos ateitį ir prisideda prie geresnio bei taikesnio pasaulio kūrimo.

Karalienės Mortos mokykla
Tyrinėjantys

Puoselėja savo smalsumą, ugdosi klausimų formavimo ir tyrimų atlikimo įgūdžius. Moka mokytis savarankiškai ir drauge su kitais. Noriai mokosi ir tai daro visą gyvenimą.

Karalienės Mortos mokykla
Išprusę

Geba suprasti ir taikyti teorines žinias praktikoje, domisi įvairiomis disciplinomis. Įsitraukia į vietinių ir globalių problemų sprendimą bei idėjų įgyvendinimą.

Karalienės Mortos mokykla
Mąstantys

Taiko kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius analizuojant ir sprendžiant sudėtingas problemas. Yra iniciatyvūs priimdami pagrįstus, etiškus sprendimus.

Karalienės Mortos mokykla
Komunikuojantys

Yra kūrybingi ir geba bendrauti pasitikėdami savimi, įvairiais būdais ir skirtingomis kalbomis. Efektyviai bendradarbiauja ir atidžiai klausosi, atsižvelgdami į kitų asmenų ir grupių nuomonę.

Karalienės Mortos mokykla
Principingi

Elgiasi sąžiningai ir dorai, vedami stipraus teisingumo ir sąžiningumo jausmo. Gerbia visų žmonių teises ir orumą. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.

Karalienės Mortos mokykla
Atviri

Analizuoja ir kritiškai vertina tiek savo kultūrą, tiek asmenines istorijas, taip pat ir kitų vertybes bei tradicijas. Domisi įvairiomis nuomonėmis, jas analizuoja, ir yra pasirengę mokytis iš patirties.

Karalienės Mortos mokykla
Rūpestingi

Yra empatiški, užjaučiantys ir pagarbūs. Užsiima socialine veikla bei imasi iniciatyvos, siekdami teigiamų pokyčių tiek aplinkiniams, tiek supančiam pasauliui.

Karalienės Mortos mokykla
Nebijantys iššūkių

Neapibrėžtumą priima ryžtingai ir yra jam pasiruošę; siekdami atrasti naujas idėjas ir inovatyvius sprendimus dirba tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaudami. Susidūrę su iššūkiais ir pokyčiais yra atsparūs ir geba rasti išradingus sprendimus.

Karalienės Mortos mokykla
Visapusiški

Supranta, kad siekiant savo ir kitų gerovės, yra svarbu suderinti intelektualinius, fizinius ir emocinius gyvenimo aspektus. Pripažįsta, kad yra susiję su kitais žmonėmis ir su pasauliu, kuriame gyvena.

Karalienės Mortos mokykla
Reflektuojantys

Nuodugniai apmąsto pasaulį, jo reiškinius ir savo idėjas bei patirtis. Supranta savo stiprybes ir silpnybes, kad galėtų efektyviai mokytis ir tobulėti.

Kontaktai
Kviečiame užsiregistruoti pokalbiui su priėmimų koordinatore ir aptarti visus klausimus apie Tarptautinio bakalaureato diplomo programą Karalienės Mortos mokykloje.
Karalienės Mortos mokykla

Laura Vizbarienė,
Vilniaus Karalienės Mortos mokyklos gimnazijos vadovė
laura.vizbariene@kmmokykla.lt
+37068235471

Karalienės Mortos mokykla

Virginija Barbaravičiūtė,
Vilniaus Karalienės Mortos mokyklos gimnazijos ugdymo vadovė
virginija.barbaraviciute@kmmokykla.lt