Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas

Bendruomenė

Kiekvienai bendruomenei yra svarbu turėti savo veiklos ir taisyklių aprašą. Karalienės Mortos mokykloje tai – Bendruomenės knyga. Laikytis vidaus tvarkos taisyklių Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, čia besimokantiems ir čia atvedantiems vaikus.

Bendruomenės knyga – gyvas dokumentas, kuris kasmet peržiūrimas, redaguojamas, papildomas, o kai ko – ir atsisakoma.

2022/2023 mokslo metų Bendruomenės knygoje rasite atsakymus į dažniausiai mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų mokyklos tvarką ir taisykles. Laikykimės šių taisyklių bei rūpinkimės, kad jų laikytųsi ir kiti – juk bendruomenę kuriame drauge!

Aukime KŪRYBINGI, TVIRTI, DRĄSŪS, JAUTRŪS ir PAGARBŪS.

Karalienės Mortos mokykla
Mūsų vizija

Drąsūs ir visą gyvenimą besimokantys

Karalienės Mortos mokykla
Mūsų misija

Mes ugdome charakterį, remiantis Karalienės Mortos vertybėmis;

Mes siekiame aukštų akademinių rezultatų, kurdami mąstymo kultūrą ir stiprindami kiekvieno mokinio jau turimas stiprybes;

Mes skatiname atsakingą pilietišką elgesį vietinėje ir pasaulio bendruomenėje

Karalienės Mortos mokykla
Mūsų vertybės

Kūrybiškumas

Drąsa

Ambicingumas

Adaptabilumas

Pagarba

Tvirtumas

Jautrumas

Mokyklos bendruomenė
Karalienės Mortos mokykla Karalienės Mortos mokykla
Mokytojai
Karalienės Mortos mokykla Karalienės Mortos mokykla
Mortos gerumo projektai
Karalienės Mortos mokykla Karalienės Mortos mokykla
Mokinių parlamentas
Karalienės Mortos mokykla Karalienės Mortos mokykla
Patariamoji taryba
Karalienės Mortos mokykla Karalienės Mortos mokykla
 • Karalienės Mortos mokyklos bendruomenės nariais esame visi –  mokiniai, pedagogai ir tėvai.
 • Mes, bendruomenė, esame partneriai ir įsipareigojome kurti bei išsaugoti saugią bei svetingą mokymosi aplinką, kurioje, visapusiškos pagarbos atmosferoje, galėtų nevaržomai atsiskleisti kiekvieno potencialas. Ugdome suvokimą, kad visi mokyklos bendruomenės nariai turi lygias teises ir yra vienodai svarbūs.
 • Be abejonių, efektyvi partnerystė reikalauja aiškiai apibrėžtų atsakomybių, bendradarbiavimo, gyvybingos komunikacijos, visapusiškos pagarbos bei vieningos vizijos.
 • Mes – pasaulio piliečiai, todėl veikdami mokykloje siekiame prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo. Mokyklos ugdymo procese ir bendruomenės gyvenime siekiame #GlobalGoals ir skiriame ypatingą dėmesį tvarios aplinkos kūrimui ir gamtos apsaugai.
 • Tikime, kad bendruomenės tikslai suteiks efektyvaus ir malonaus bendravimo pagrindą bei praktiškai pasitarnaus įgyvendinant mūsų vykdomą pagarbos skatinimo politiką.
 • Bendruomenės tikslai:
  • skatinti bendruomeniškumo dvasią;
  • stiprinti mokyklos ir namų partnerystę;
  • teikti visokeriopą pagalbą mokyklai, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(sį).
 • Mokytojai yra Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriai – klasėse jų rankoms patikėta mūsų ateitis.
 • Mokytojus atrenkame itin kruopščiai. Mums svarbu, kad mokytojai būtų savo srities profesionalai, gerbtų kiekvieną vaiką ir šeimą, gebėtų pasidalinti idėjomis ir dirbti komandoje, sektų ugdymo srities naujoves ir, žinoma, siektų keisti pasaulį.
 • Mums svarbus nuolatinis mokytojų tobulėjimas. Visi Karalienės Mortos mokyklos pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje Mokytojų akademijoje – periodiškai vykstančiuose vidiniuose tęstiniuose mokymuose.
 • Pedagogai reguliariai dalyvauja profesiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja tiek mokykla, tiek atvykstantys specialistai iš Lietuvos bei užsienio. Bendradarbiaujame su Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir JAV mokyklomis. Pedagogai dalyvauja ne vien pedagoginėje, bet ir mokslinėje veikloje.

Mortos gerumo projektas – savanoriškas Kauno Karalienės Mortos mokyklos šeimų projektas, kuriame gali dalyvauti visi. Galima dalyvauti kuriant savo iniciatyvą ar prisijungiant prie esamos. Kasmet apsiklausiame vaikus – kas jiems patiko, ką jie norėtų nuveikti, kokių idėjų ir norų geriems darbams turi – ir taip kartu su jais toliau vystome projektą.

Daugiau apie projektą

 

 • Karalienės Mortos mokyklos Mokinių parlamentas – tai mokinių laisvė ir teisė dalyvauti demokratiniame mokyklos valdyme, atstovauti ir ginti mokinių teises ir interesus, priimti bendruomenei reikšmingus sprendimus bei prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo. Taip ugdome ateities lyderius, skatiname pilietinį aktyvumą, ugdome kolektyvinę ir socialinę atsakomybę, padedame sukaupti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.
 • Pagrindinės mokyklos bei gimnazijos mokiniai vienerių metų kadencijai renka Mokinių parlamentą, o pagrindinėje mokykloje renka ir Mokinių prezidentą.
  Mokinių parlamento sprendimai negali prieštarauti mokyklos vertybėms ir vidaus tvarkoms.
 • Mokinių parlamento nariai skleidžia savo tikslus ir siekius mokyklos labui, rodo pavyzdį kiekvienam mokiniui ir tampa mokyklos ambasadoriais.
 • Mokinių parlamento principai:bendradarbiavimas (bendradarbiaujame su visais mokyklos bendruomenės nariais, kad augtume ir mokytumėmės vieni iš kitų);
  prieinamumas, atvirumas (esame atviri pasiūlymams, idėjoms, priimame ir padedame tiems, kam pagalba reikalinga);

  • demokratiškumas (kiekvieno teisė į savo nuomonę);
  • atsakingumas (pavestus darbus atliekame laiku);
  • lygiateisiškumas (visų Mokinių parlamento narių teisės lygios ir Mokinių
  • parlamento narys nėra viršesnis už kitus mokinius);
  • atsiskaitomumas (nuveiktus darbus viešiname, atsiskaitome atsakingam asmeniui).

Tai kolegialus Karalienės Mortos mokyklos patariamasis organas, kurio veiklai vadovauja mokyklos padalinio vadovas.

 • Patariamoji taryba teikia rekomendacijas dėl kasdienės mokyklos veiklos organizavimo klausimų bei kitų administracijos teikiamų mokyklos reikalų.
 • Patariamoji taryba nesprendžia klausimų dėl mokinių ir mokytojų bei mokyklos administracijos darbuotojų priėmimo į darbą, jų veiklos organizavimo, pareigybių tvirtinimo, atlyginimo ir atestavimo; mokyklos finansinių ir ūkinių reikalų, įskaitant įkainių nustatymo; akademinio turinio (mokymosi programų, akademinio pobūdžio projektų, vadovėlių įsigijimo ir kt.); naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.
 • Patariamąją tarybą sudaro mokyklos atstovai, mokinių tėvų atstovai ir / arba nepriklausomi bendruomenės atstovai (rėmėjai, mecenatai ir kiti asmenys, nusipelnę mokyklai).
 • Už dalyvavimą Tarybos veikloje nariams nėra atlyginama.
BENDRUOMENĖS KNYGA

Šioje knygoje rasite atsakymus į dažniausiai mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų mokyklos tvarką ir taisykles.

Laikytis vidaus tvarkos bei šių taisyklių Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, čia besimokantiems ir čia atvedantiems vaikus.

Peržiūrėti bendruomenės knygą
Karalienės Mortos mokykla