VILNIUS

BENDRUOMENĖS KNYGA

PRATARMĖ

Kiekvienai bendruomenei yra svarbu turėti savo veiklos ir taisyklių aprašą. Privačioje Karalienės Mortos mokykloje tai - Bendruomenės knyga. Noriu atkreipti dėmesį, kad laikytis vidaus tvarkos taisyklių privačioje Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, čia besimokantiems ir čia atvedantiems vaikus.

Bendruomenės knyga - gyvas dokumentas, kuris kasmet peržiūrimas, redaguojamas, papildomas, o kai ko - ir atsisakoma.

2018/2019 mokslo metų Bendruomenės knygoje rasite atsakymus į dažniausiai pradinėje mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų mokyklos tvarką ir taisykles. Laikykimės šių taisyklių bei rūpinkimės, kad jų laikytųsi ir kiti - juk bendruomenę kuriame drauge!

Aukime KŪRYBINGI, TVIRTI, DRĄSŪS, JAUTRŪS ir PAGARBŪS.

APIE MOKYKLĄ

Mūsų vizija

Kūrybinga, tvirta, drąsi, jautri ir pagarbi asmenybė.

Mūsų misija

1. Tikime, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir kiekvienas vaikas gali būti sėkmingas.

2. Siekiame, kad akademinius iššūkius vaikas pasiektų su atvirumu, pasiryžimu bei prisiimtų atsakomybę už savo ugdymo(si) procesą.

3. Kuriame bendradarbiavimo atmosferą, kurioje kiekvienas bendruomenės narys supranta, kad yra atsakingas už savo įnašą į Lietuvos ir pasaulio ateitį!

Mūsų vertybės

 • Kūrybiškumas
 • Tvirtumas
 • Drąsa
 • Jautrumas
 • Pagarba

Mokyklos bendruomenė

  

 

Mokyklos bendruomenė  

 • Privačios Karalienės Mortos mokyklos bendruomenės nariais esame visi -  mokiniai, pedagogai ir tėvai.
 • Mes, bendruomenė, esame partneriai ir įsipareigojome kurti bei išsaugoti saugią bei svetingą mokymosi aplinką, kurioje, visapusiškos pagarbos atmosferoje, galėtų nevaržomai atsiskleisti kiekvieno potencialas. Esame įsitikinę, kad tėvai ir pedagogai dalinasi atsakomybe už partnerystės, skatinančios vaiko mokymąsi, puoselėjimą. Skiepijame suvokimą, kad visi mokyklos bendruomenės nariai turi lygias teises ir yra vienodai svarbūs.  
 • Be abejonių, efektyvi partnerystė reikalauja aiškiai apibrėžtų atsakomybių, bendradarbiavimo, gyvybingos komunikacijos, visapusiškos pagarbos bei vieningos vizijos.
 • Tikime, kad bendruomenės tikslai suteiks efektyvaus ir malonaus bendravimo pagrindą bei praktiškai pasitarnaus įgyvendinant mūsų vykdomą pagarbos skatinimo politiką.
 • Bendruomenės tikslai:
  • stiprinti privačios mokyklos ir namų partnerystę;
  • skatinti bendruomeniškumo dvasią;
  • teikti visokeriopą pagalbą mokyklai, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą.

 

Mokytojai

 • Mokytojai yra privačios Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriai – klasėse jų rankoms patikėta mūsų ateitis.

 • Mokytojus atrenkame itin kruopščiai. Mums svarbu, kad mokytojai gerbtų kiekvieną vaiką ir šeimą, gebėtų pasidalinti idėjomis ir dirbti komandoje, sektų ugdymo srities naujoves ir, žinoma, siektų keisti pasaulį.  

 • Mums svarbus nuolatinis mokytojų tobulėjimas. Visi Karalienės Mortos mokyklos pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja KMM Mokytojų akademijoje – periodiškai vykstančiuose vidiniuose tęstiniuose mokymuose. Pedagogai reguliariai dalyvauja profesiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja tiek mokykla, tiek atvykstantys specialistai iš Lietuvos bei užsienio. Bendradarbiaujame su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir JAV mokyklomis. Pedagogai dalyvauja ne vien pedagoginėje, bet ir mokslinėje veikloje.

 

Pavaduojantys mokytojai

 • Pavaduojančiųjų mokytojų kvalifikacija yra tokia pat kaip klasės mokytojų.
 • Pavaduojantis mokytojas įgyvendina klasės mokytojo paliktus ugdymo planus, kai mokytojo laikinai nėra klasėje (dėl ligos, profesinio tobulėjimo kursų ar kitų priežasčių)
 • Pavaduojantys mokytojai dalyvauja ugdymo planavime, padeda įvairių užsiėmimų metu, lydi į išvykas ir organizuoja darbą nedidelėse grupėse ir pan..

 

Mentoriai

 • Pagrindinėje Karalienės Mortos mokykloje klasėms priskirti mentoriai. Mentoriai:
  • yra atsakingi už mokyklos Mentorystės programą, atliekančią prevencinę ir reakcinę funkcijas;
  • organizuoja akademinę, socialinę, emocinę, karjeros planavimo bei asmeninio gyvenimo organizavimo pagalbą mokiniams;
  • esant poreikiui konsultuoja kitus mokyklos pedagogus, šeimas ir kitus bendruomenės narius.
 • Mentoriai priklauso ir aktyviai dalyvauja Vaiko gerovės komandos veikloje: posėdžiuose, nutarimų priėmimuose, emocinio intelekto, lyderystės ir kitų vaiko gerovės programų kūrime bei įgyvendinime.

 • Mentoriai pagal poreikį ir būtinybę bendradarbiauja su kitais pedagogais ir mokyklos administracija, savivaldybe, Vaiko teisių tarnyba ir kitomis institucijomis bei tarnybomis.

 

Vaiko gerovės komanda

 • Vaiko gerovės komandos siekis – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir rezultatai.
 • Jei vaikui kyla problemų mokykloje, tėvai pirmiausia turi jas aptarti su klasės mokytoju / mentoriumi. Jei problemai spręsti prireikia specialistų pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komanda.
 • Vaiko gerovės komandos nariai:  
  • mokyklos ugdymo vadovas,
  • paskirti klasių mokytojai / mentoriai,
  • socialinis pedagogas,  
  • psichologas,  
  • specialusis pedagogas,
  • logopedė.
 • Į komandos sudėtį esant poreikiui gali būti įtraukiami mokinių tėvai, vietos bendruomenės, seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti asmenys, besirūpinantys vaiko gerove.
 • Mokyklos Vaiko gerovės komandos sudėtį ir darbo reglamentą kasmet tvirtina mokyklos padalinio vadovas.
 • Karalienės Mortos mokyklos Vaiko gerovės komanda:
 • Užtikrina mokymo(si) sėkmę:
  • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
  • rūpinasi mokinių mokymo(si) sėkme;
  • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams bei mokytojams rekomendacijas.
 • Padeda:
  • spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
  • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.
 • Bendradarbiauja:
  • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
  • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas;
  • jei mato poreikį, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
  • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.
 • Vadovaujasi tokiais principais:
  • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
  • priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
  • priimant sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
  • pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
  • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
  • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt..


Mokinių parlamentas  

 • Karalienės Mortos mokykloje mokiniai kasmet renka Mokinių parlamentą, o pagrindinėje mokykloje renka ir Mokinių prezidentą. Tai mokinių laisvė ir teisė dalyvauti demokratiniame mokyklos valdyme, spręsti aktualius mokyklos ir mokinių klausimus, priimti bendruomenei reikšmingus sprendimus bei prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo.

 • Mokinių parlamento nariai skleidžia savo tikslus ir siekius mokyklos labui, rodo pavyzdį kiekvienam mokiniui ir tampa mokyklos ambasadoriais. Taip ugdome ateities lyderius, skatiname pilietinį aktyvumą, ugdome kolektyvinę ir socialinę atsakomybę, padedame sukaupti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.

 

Patariamoji taryba

 • Tai kolegialus Karalienės Mortos mokyklos patariamasis organas, kurio veiklai vadovauja mokyklos administracija.

 • Patariamoji taryba teikia rekomendacijas dėl kasdienės mokyklos veiklos organizavimo klausimų bei kitų administracijos teikiamų mokyklos reikalų.

 • Patariamoji taryba nesprendžia klausimų dėl mokinių ir mokytojų bei mokyklos administracijos darbuotojų priėmimo į darbą, jų veiklos organizavimo, pareigybių tvirtinimo, atlyginimo ir atestavimo; mokyklos finansinių ir ūkinių reikalų, įskaitant įkainių nustatymo; akademinio turinio (mokymosi programų, akademinio pobūdžio projektų, vadovėlių įsigijimo ir kt.); naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.

 • Patariamąją tarybą sudaro 7 nariai – mokyklos administracijos atstovai, mokinių tėvų atstovai ir nepriklausomi bendruomenės atstovai (rėmėjai, mecenatai ir kiti asmenys, nusipelnę mokyklai). 

 • Už dalyvavimą Tarybos veikloje nariams nėra atlyginama.

 

Etikos kodeksas

 

 

Bendrosios elgesio nuostatos

 • Iš mokinių mes tikimės:
  • mandagumo ir pagarbos kitų mokinių, personalo ir svečių atžvilgiu;
  • paklusnumo vadovaujantiems suaugusiems ir jų nurodymų vykdymo mokyklos teritorijoje bei išvykų metu;
  • atsakomybės už savo poelgius.
 • Iš suaugusiųjų bendruomenės narių tikimės, kad jie laikysis šių tiesioginio ir netiesioginio bendravimo žodžiu ir raštu principų: demonstruos gerus ketinimus, sieks bendrauti konstruktyviai, pasirinks diplomatišką, pagarbų toną, išreikš jautrumą pasaulėžiūrų įvairovei.
 • Priėmimo į mokyklą faktas savaime įpareigoja elgtis atsakingai, taktiškai, oriai bei būti Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriais. Šeima privalo gerbti kitų mokyklos bendruomenės narių teises ir jausmus. Tikimės, kad kiekvieno bendruomenės nario elgesys atspindės jo lojalumą mokyklos idealams, tradicijoms, vertybėms bei taisyklėms, demonstruos atsakingą požiūrį į moralines ir etines vertybes, tokias kaip garbė, asmeninės ir intelektinės nuosavybės teisė, taktiškumas ir sąžiningas varžymasis.
 • Atsisakome toleruoti mokyklos ir bendruomenės tvarkai bei drausmei prieštaraujantį, mokyklą diskredituojantį, neteisėtą arba tiesiog bendrai nepriimtiną elgesį. Tokių nusižengimų atvejais administracija pasilieka teisę vienašališkai svarstyti ir nustatyti atitinkamas drausmines priemones.

 

Tinkamas mokinio elgesys

 • Pagarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su visais mokyklos mokiniais ir mokytojais.
 • Atsižvelgimas į kito mokinio norą mokytis (netrukdyti, neerzinti ir pan.).
 • Švaros ir tvarkos taisyklių laikymasis mokyklos teritorijoje.
 • Atsakingas dalyvavimas klasės veiklose.
 • Atsižvelgimas į mokytojų prašymus / leidimus.
 • Tiesos kalbėjimas (nemeluojant, nemanipuliuojant ir pan.).
 • Saugus elgesys nekeliant pavojaus aplinkiniams.
 • Atsakingas požiūris į mokyklos ir joje esančių žmonių turtą.
 • Pamokų tvarkaraščio laikymasis, mokyklos uniformos dėvėjimas.

 

Nepriimtinas mokinio elgesys

 • Sukčiavimas:
  • tiesioginis kito mokinio atsakymų nusirašinėjimas;
  • neleistinas sukčiavimas, nusirašinėjimas ar elektroninių priemonių naudojimas testų metu;
  • kito mokinio pasiekimų arba darbų pasisavinimas;
  • atsakymų kopijavimas iš mokytojo pasiūlyto testo pavyzdžio;
  • plagijavimas;
  • sukčiavimas grupinio darbo metu, nuviliant kitų grupės dalyvių lūkesčius.
 • Tyčinis melavimas: klaidingo teiginio deklaravimas, žinant, kad jis toks yra ir tikintis, kad gali būti palaikytas teisingu.
 • Vagystė: svetimo turto arba tapatybės pasisavinimas.
 • Pabėgimas iš pamokų.
 • Vėlavimas į pamokas.
 • Pabėgimas iš mokyklos.
 • Narkotinių medžiagų vartojimas.
 • Seksualinis priekabiavimas.
 • Vulgarus bendravimas: keiksmažodžiai, spjaudymasis.
 • Fizinis smurtas: organizuotos/neorganizuotos muštynės, užpuolimas ir pan.
 • Patyčios.


Nulinė patyčių tolerancija

 • Patyčiomis ir / arba priekabiavimu laikomi pasikartojantys veiksmai, kurie kitus žeidžia, liūdina, trikdo, baugina, atstumia arba skaudina.
 • Tiesioginės patyčios ir / arba priekabiavimas:
  • Žodinės patyčios – prasivardžiavimas, apkalbinėjimas ir / arba įžeidžiančios, pašaipios, gąsdinančios replikos apie kitą vaiką.
  • Elektroninės patyčios – kito žmogaus socialinių tinklų paskyros bei el. pašto nusisavinimas ir naudojimas, priekabiavimas arba apkalbinėjimas naudojant elektroninį paštą, pokalbių programėles, tinklaraščius ir bet kuriuos kitus resursus internete.
  • Religinės patyčios – kito asmens religijos nuvertinimas arba išjuokimas, verčiant kitus nebereikšti jų religinių įsitikinimų.
  • Rasistinės patyčios – įžeidžiantys pasisakymai arba kitų diskriminavimas dėl jų tautybės, rasės, kultūros, odos spalvos arba gimtosios kalbos.
  • Patyčios dėl intelekto – įžeidžiančios replikos apie kito intelektinius arba mokymosi gebėjimus.
  • Patyčios dėl asmens lyties ir lytinės orientacijos – įžeidžiančios replikos arba kitų diskriminavimas dėl jų lyties arba lytinės orientacijos.  
 • Netiesioginės patyčios ir / arba priekabiavimas:
  • Fizinis smurtavimas - smūgiavimas, spardymas, stūmimas, spjaudymas ir bet kokie kiti agresyvaus pobūdžio fiziniai veiksmai.  
  • Asmeninės nuosavybės (tikros arba virtualios) nuvertinimas – kito asmens nuosavybės pasisavinimas, gadinimas arba perdavimas. Tai apima ir veiksmus su kito mokinio asmeniniais daiktais ar spintele, atliekamus be jo leidimo.  
  • Atskyrimas – kito vaiko tyčinis neįsileidimas į grupę, diskusiją arba komandą.  
  • Grafinis vandalizmas – kito asmens nuosavybės, projektų ar nuotraukų darkymas.  
  • Seksualinis priekabiavimas – įžeidžiantys gestai kito asmens kūno atžvilgiu, kito asmens lietimas arba nepageidaujamas prisiartinimas, kitų diskriminavimas dėl jų lytinės orientacijos.  
 • Vaikų ir suaugusiųjų saugumo tikslais mokyklos teritorijoje taikome prevencijos ir įsikišimo strategijas, siekiant skatinti jautrumą ir pagarbą bei reglamentuoti atsaką į patyčias ar priekabiavimą.
 • Įtarę, kad vaikas patiria prievartą (vaikas pasakoja apie patiriamą žalojantį elgesį; pastebimas netinkamas tėvų ar kitų žmonių elgesys su vaiku; stebimas nerimą ir įtarimą apie patiriamą prievartą keliantis vaiko elgesys; fiziniai vaiko požymiai ar klinikiniai simptomai leidžia įtarti, kad vaikas patiria žalojantį elgesį), pedagogai privalo savo pastebėjimais pasidalinti su mokyklos vadovu, kuris priims tolimesnius sprendimus.
 • Norėdami sumažinti patyčių ir priekabiavimo tikimybę, taikome mokinių amžių ir pakopą atitinkančias prevencijos strategijas, nukreiptas į atidumo ir empatijos etoso (elgesio normų visumos) lavinimą.
 • Reaguodami į patyčias ir priekabiavimą veikiame operatyviai, tačiau jautriai tiek aukos, tiek ir pažeidėjo atžvilgiu – juk neretai agresorius kadaise pats buvo patyčių ir / arba priekabiavimo auka.

 

Lankomumas ir punktualumas  

 • Karalienės Mortos mokykloje lankyti pamokas yra privaloma.
 • Tyrimai rodo, kad praleidus vos 10 proc. pamokų, tai jau daro akivaizdų neigiamą poveikį vaiko akademiniams pasiekimams. Ir visiškai nesvarbu, ar pamokos buvo praleistos dėl pateisinamų priežasčių (ligos) ar ne. 
 • Vėlavimas į pamokas bei išėjimas anksčiau taip pat tiesiogiai koreliuoja su akademiniais pasiekimais. Prasidėjus pamokai vaikai turi būti pasiruošę darbui ir turėti reikiamas priemones.
 • Jeigu vaikas pasiimamas / išeina iš pamokų anksčiau arba jeigu vėluoja į mokyklą, TAMO dienyne mokytojai tai atitinkamai žymės n arba p raidėmis.
 • Prašome visas užklasines veiklas organizuoti po pamokų, o atostogas bei šeimos išvykas planuoti moksleivių atostogų metu. Jeigu vis dėlto pastebėsime, kad dėl užklasinės veiklos vaikas praleidžia pamokas, prašysime pasirašyti dokumentą, kuriuo įsipareigosite, kad vaikas atliks visas užduotis, kurios tuo metu atliekamos mokykloje. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad vaikas pasiektų maksimaliai tiek, kiek gali pasiekti lankydamas mokyklą. Jam nedalyvaujant ugdymo procese to užtikrinti negalime.
 • Jeigu priežastis, dėl kurios vaikas praleido pamokas, yra pateisinama (liga, įvykusios nelaimės / netektys), mokytojas atsiųs vaikui užduotis ir organizuos keletą susitikimų po pamokų, kad išaiškintų vaikui praleistą medžiagą. Tokiu atveju prašome tėvų bendradarbiavimo – užtikrinti, jog užduotys bus atliktos namuose bei tai, jog bus atsižvelgta į mokytojo poreikį su vaiku susitikti po pamokų mokytojo paskirtu laiku.  
 • Jeigu priežastis, dėl kurios vaikas praleido pamokas, yra nepateisinama (atostogos, vėlavimas, būrelis, kelionė ir pan.), tėvų atsakomybė yra užtikrinti, kad visos užduotys būtų atliktos, o ugdymo programa – suprasta ir išmokta.


Drausminimas

 • Mokyklos drausminimo sistema remiasi teigiamais lūkesčiais ir kartojimu. Programa iškelia du pagrindinius tikslus – užtikrinti teigiamą socialinę sąveiką ir lavinti gerus bendravimo įgūdžius. Skatiname vaikų gerumą ir atidumą kitiems, todėl būtent tokio elgesio reikalaujame visoje mokyklos teritorijoje. 

 • Pradinėje mokykloje, asmenybės formavimosi laikotarpiu, mokytojai uoliai dirba padėdami vaikams konstruktyviai spręsti konfliktus, skatindami juos naudoti ir lavinti pozityvaus bendravimo kalbinius įgūdžius. Sunkumų patiriantiems gali prireikti nedidelės pertraukos savo elgesiui apmąstyti ir atitinkamai ištaisyti.

 • Bet kokios fizinės bausmės yra nepriimtinos ir draudžiamos.

 • Žinome, kad taisyklės ir jų laikymasis yra būtini, kad augtų pagarbi, pilietiška ir atsakinga asmenybė, todėl rimtai žiūrime į taisyklių pažeidimus ir taikome pasekmes netinkamam vaikų elgesiui.

 • Iš pradžių netinkamai besielgiantį mokinį sudrausmina mokytojas, taikydamas raidos tarpsnį atitinkančią drausminimo taktiką. Mokinys ir mokytojas kartu aptaria elgesio koregavimo arba problemos sprendimo būdą. Nutaręs, kad tai reikalinga, mokytojas susisiekia su tėvais. Tėvams pageidaujant arba reikalaujant išsamesnių paaiškinimų, jie gali suderinti individualų susitikimą.

 • Esant rimtesniam prasižengimui arba tuo atveju, kai problema negali būti išspręsta klasės lygmenyje, mokytojas privalo kreiptis į Vaiko gerovės komandą.

 • Tikimės, kad mokinys pasimokys iš savo klaidos, tačiau pasikartojantys mokinio prasižengimai arba kitus žalojančio elgesio išraiškos privalo būti įvertintos raštiškais įspėjimais. Netinkamai besielgiančiam mokiniui teisės aktų nustatyta tvarka bus taikomos poveikio priemonės, įskaitant pašalinimą iš mokyklos. Sprendimą pašalinti iš mokyklos ir / arba suspenduoti mokyklos lankymą priima Vaiko gerovės komanda.

 • Pagrindinės mokyklos mokinių tėvai mokslo metų pradžioje gauna netenkinančių elgesio normų ir drausminančių atsakų sąrašą ir parašu patvirtina, kad su juo susipažino.

 

Saugumas

 • Po pamokų vaikai gali pajusti kinetinės energijos antplūdį ir išdykauti – vertiname abi šias išraiškas, tačiau prašome mums padėti ir suvaldyti bėgiojimą, šokinėjimą, šaukimą arba imtynes koridoriuose, kadangi tai yra nederamas ir potencialiai nesaugus elgesys, kuris gali trikdyti kitus vaikus. Jeigu matote koridoriuje ar kitose bendrose erdvėse netinkamą elgesį, prašome jį stabdyti, primenant saugaus elgesio taisykles.

 • Taip pat norime pabrėžti, kad, pasibaigus pamokoms, atsakingais už vaiką tampa tėvai.

 • Tėvai už vaiko elgesį yra atsakingi ir asamblėjų bei mokyklos švenčių ir renginių metu, t.y. visada, kai yra ir tėvai, ir mokytojai. Jeigu mokytojas ar administracija mato, kad tuo metu, kai už vaiko elgesį yra atsakingi tėvai, elgesys tampa nepagarbus ir / arba nesaugus vaikui arba kitiems vaikams, mokytojai bei mokyklos administracija turi teisę pareikalauti laikytis taisyklių.

 

Specialiųjų poreikių vaikų inkliuzinis ugdymas

 • Mokykla priima specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikus. Specialieji ugdymo(si) poreikiai nėra kliūtis siekti norimo išsilavinimo.

 • Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikais vadinami ne tik vaikai, kurie patiria įvairiausių mokymosi sunkumų dėl psichinės ar fizinės raidos sutrikimų. Gabūs vaikai taip pat yra priskiriami specialiųjų poreikių vaikų grupei ir jiems gali būti reikalinga pagalba įveikiant išskirtinumo sukeltus iššūkius.

 • Mokykla pagal savo turimas galimybes įsipareigoja dėti pastangas tam, kad mokinys įgytų kuo daugiau žinių ir gebėjimų, tačiau neatsako už tai, kad mokinys dėl specialiųjų poreikių mokymo procese visiškai ar iš dalies neįsisavino mokymo programos, neįgijo tam tikrų žinių ar gebėjimų ir pan.

 

Mobiliųjų telefonų naudojimas mokykloje

 • Mokiniams naudotis mobiliuoju telefonu mokykloje ne ugdymo tikslais pamokų ir pertraukų metu yra draudžiama. Prieš pamokas ir po pamokų naudotis mobiliuoju telefonu asmeniniais / laisvalaikio tikslais (skambučiai, žinutės, el. paštas, muzika) gali tik pagrindinės mokyklos mokiniai. 

 • Pradinės mokyklos mokiniai mobiliuosius telefonus laiko savo kuprinėje. Būtina iš anksto pasirūpinti, kad telefonas neskambėtų ir nevibruotų (įjungta begarsė aplinka). Jei abejojate vaiko gebėjimu prisiimti atsakomybę už telefono saugumą, prašome vaikui telefono neduoti.

 • Pagrindinėje mokykloje vaikų telefonai ryte surenkami ir iki pamokų pabaigos laikomi užrakinamoje klasės mentoriaus(-ės) spintelėje.

 • Jei mokinys mokykloje naudojasi telefonu draudžiamu metu, mokytojas, mentorius ar administracijos darbuotojas turi teisę paimti telefoną iš vaiko ir grąžinti jį tik jo tėvams.

 • Jei tėvams prireikia susisiekti su vaiku jo buvimo mokykloje metu, prašome skambinti bendruoju mokyklos padalinio telefonu.  

 • Jeigu vaikui iškyla būtinybė susisiekti su tėvais jo buvimo mokykloje metu, vaikui leidžiama pasinaudoti jo mobiliuoju telefonu arba tėvams paskambina mokyklos darbuotojai.

 

IT įrangos naudojimas mokykloje

 • Kad pedagogai kasdien galėtų mokomus dalykus praplėsti interaktyviomis užduotimis, integruoti skirtingas disciplinas ir pateikti ugdymo programą platesniame kontekste, klasėse naudojami projektoriai ir planšetiniai kompiuteriai. Nuo trečios klasės mokiniai tam tikrose pamokose naudoja asmeninius kompiuterius.

 • Vilniaus Karalienės Mortos mokyklos Basanavičiaus padalinyje veikia Kūrybiškumo ir inovacijų laboratorija. Laboratorija įkurta bendradarbiaujant su Robotikos Akademija bei VGTU. Laboratorijoje veikia fotografijos centras, vaikai kuria, konstruoja ir programuoja, sprendžia realiame gyvenime kylančias problemas. Laboratorija veikia pamokų ir popamokinės veiklos metu pagal tvarkaraštį.

 • Naudodamiesi IT įranga mokykloje (nepriklausomai nuo to, ar tai asmeninė nuosavybė, ar mokyklos turtas), mokiniai privalo laikytis įrangos naudojimo taisyklių. Taisyklės skirtos apsaugoti tiek mokinius, tiek įrangą. Mokinys ir tėvai atsako už technikos sugadinimą ir privalo padengti jos derinimo ar remonto išlaidas.

 • Naudotis IT įranga, interneto ryšiu ir paleisti atitinkamas programas mokiniai gali tik pamokų metu, ieškant su pamoka susijusios informacijos ar atliekant mokytojo užduotus darbus. Asmeninis šių prietaisų naudojimas be mokytojo leidimo yra draudžiamas.

 • Draudžiama savavališkai keisti kompiuterių, operacinių sistemų ir tinklų konfigūraciją, paleisti programas, kurių nėra patvirtintų programų sąraše, taip pat atlikti kitus veiksmus be specialaus leidimo.

 • Mokiniai gali naudotis internetu per numatytą saugų bevielį ryšį, tačiau privaloma laikytis nustatytų taisyklių. Mokiniams draudžiama dalyvauti neteisėtoje veikloje arba naršyti nelegalaus turinio puslapius, naudojantis tiek asmeniniu, tiek mokyklos turtu, tiek per pamokas, tiek popamokinėje veikloje, taip pat tuo metu, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai atstovauja mokyklai.

 • Norime pabrėžti, kad mokykla nėra pajėgi bei nesiekia kontroliuoti kiekvieno individualiai. Prašome su vaiku kalbėti apie saugų naršymą elektroninėje erdvėje. Jei vaikas nesilaiko mokyklos nustatytų taisyklių, apie tai informuojami tėvai.

 • Mokiniai atsakingi už tai, kad į mokyklą atsineštuose asmeniniuose kompiuteriuose, skaitmeniniuose prietaisuose, diskeliuose, laikmenose, USB raktuose ir kitose priemonėse nebūtų virusais užkrėstų, neleistinų arba nederamų failų.

 • IT prietaisų naudojimas internetiniams žaidimams, apsipirkinėjimui internetu, informacijos dalinimuisi ar vaizdo įrašų peržiūrai yra draudžiamas.

 • IPod’ai, mp3 grotuvai ar radijo imtuvai mokykloje nėra leistini.

 • Suaugusiųjų bendruomenės narių prašome susilaikyti ir nenaudoti telefonų, kompiuterių, planšečių ir kitų prietaisų per bendruomenės susirinkimus, asamblėjas, per mokyklos šventes arba neformalių užsiėmimų metu, įskaitant išvykas. Laikydamiesi šios taisyklės, vieningai dalyvausime mokyklos veikloje ir parodysime vaikams sveiko, darnaus ir sutelkto elgesio modelį.

 

Dovanos mokytojams

 • Karalienės Mortos mokykla turi gražią tradiciją, jog pirmąją Mokslo ir žinių dieną vaikai į mokyklą nešasi ne gėles, o knygas, kurios papildo klasių bibliotekas ir lydi vaikus ne vienerius mokslo metus.

 • Labai vertiname tėvų norą atsidėkoti mokytojoms, tačiau tikime, kad Karalienės Mortos mokyklos mokytojai dirba iš pašaukimo. Geriausia padėka mokytojams – tėvų dėmesys, šypsena, geras žodis, nuoširdaus ir kruopštaus jų darbo pastebėjimas. Todėl visada galima visai klasei dovanoti knygą – tėvų palinkėjimas joje pradžiugins mokytojus. Atsidėkodami mokytojams taip pat galite suorganizuoti visos klasės išvyką. Ir mokytojai, ir vaikai ją prisimins – juk kartu praleisto laiko, patirtų įspūdžių ir akimirkų neatpirks jokia materiali dovana.

 • Norėdami asmeniškai padėkoti mokytojams, tėvai jokiu būdu negali dovanoti grynųjų pinigų ar brangių dovanų, nes tai prieštarauja Karalienės Mortos mokyklos filosofijai ir vertybėms. Mokytojai tokių dovanų negali priimti, asmeninės dovanos gali būti tik simbolinės.

 

Komunikacija

 

 

Mokyklos komunikacija su tėvais

 • TAMO. Visi tėvai privalo prisijungti ir susikurti asmeninį profilį TAMO elektroninėje informavimo sistemoje. Mokslo metų pradžioje klasės mokytojas / mentorius individualiai kiekvieno vaiko tėvams el. paštu išsiunčia vaiko identifikacijos raktus. TAMO sistemoje tėvai mato vaiko pamokų lankomumą, individualius įrašus apie vaiką, įvertinimus, pamokos temas ir užduotis. Mokykla neatsako už TAMO paskyroje siunčiamas reklamas. Pagrindinių klasių mokiniai turi asmeninius prisijungimus prie TAMO sistemos.

 • Mokytojo / mentoriaus penktadienio laiškas. Kiekvienos mokslo metų savaitės penktadienį klasės mokytojas / mentorius siunčia klasės tėvams informacinį laišką apie mokykloje praleistą savaitę. Šiame laiške pateikiama ir svarbi klasės bei mokyklos informacija, todėl būtina šiuos laiškus perskaityti itin atidžiai.

 • Neatidėliotina informacija. Esant skubiai informacijai, mokyklos administracija rašo tėvams elektroninį laišką.

 • Individualūs susitikimai. Du kartus per metus tėvai kviečiami į individualius susitikimus aptarti vaiko progresą – akademines žinias ir bendrąsias kompetencijas. Mokykla gali kviesti šeimas į individualius susitikimus aptarti sudėtingas situacijas.

 • Bendri susitikimai ir renginiai. Reguliarūs / suplanuoti susitikimai (informaciniai vakarai, asamblėjos) ir renginiai, šventės vyksta pagal mokslo metų pradžioje paskelbtą kalendorių (kalendorių rasite ir www.karalienesmortosmokykla.lt). Apie nereguliarius susitikimus (susirinkimai, arbatėlės) tėvai informuojami mokytojo / mentoriaus penktadienio laiške.

 • Klasės atviros dienos. Paskutinėmis rugpjūčio dienomis mokykloje vyksta atviros klasės dienos. Šios dienos yra skirtos susipažinimui su klasės mokytoju / mentoriumi ir klasės erdve, nauja aplinka. Šiomis popietėmis į mokyklą galima atvykti kartu su vaiku, savarankiškai ap(si)žiūrėti, atnešti reikiamas priemones ir daiktus, kad to nereikėtų daryti pirmąją mokslo metų dieną. Norime atkreipti dėmesį, kad tai nėra individualūs susitikimai. Šiomis dienomis pedagogai iki pietų dalyvauja mokymuose, tvarkosi klasėse, o po pietų gali priimti šeimas. Individualus pokalbis su mokytoju organizuojamas tik iš anksto sutartu metu.  

 

Tėvų bendravimas su mokykla

 • Iškilus klausimams, prioritetinė komunikacijos su mokykla forma yra elektroniniai laiškai. Pedagogai į tėvų elektroninius laiškus atsako per 24 val. (jeigu laiškas parašytas penktadienio vakarą, pedagogas atsakymą paruošia pirmadienį). Norime atkreipti dėmesį, kad mokytojai / mentoriai netikrina el. pašto pamokų metu, kai tiesiogiai dirba su vaikais. Mokyklos administracija į elektroninius laiškus atsako tą pačią darbo dieną (arba kitą darbo dieną, jei laiškas išsiųstas baigiantis darbo dienai arba po darbo valandų).

 • Jei klausimas yra itin skubus arba reikalaujantis kalbėtis betarpiškai, bendraujame telefonu. Norėdami susisiekti su mokytoju, skambinkite į mokyklos administraciją arba mokytojui elektroniniame laiške nurodytu telefonu mokyklos darbo metu. Labai prašome gerbti mokytojų asmeninį gyvenimą ir dėti visas pastangas, kad jam būtų skambinama tik darbo metu. Norime pabrėžti, kad mokytojui draudžiama kalbėti telefonu pamokų metu, kai jis tiesiogiai dirba su vaikais. Su administracija galite susisiekti kontaktuose nurodytais telefonais administracijos darbo metu.

 • Esant poreikiui, raginame su mokytoju susitikti individualiai. Prašome iš anksto el. paštu informuoti ir susitarti dėl susitikimo laiko. Priklausomai nuo pokalbio temos, mokytojas gali pakviesti dalyvauti kitus pedagogus arba padalinio administraciją. Prašome neužlaikyti mokytojų ryte, jis yra skirtas mokytojų pasiruošimui. Išimtis gali būti tik tuo atveju, jei tėvai iš anksto susitarė su mokytoju ir mokytojas apie tai informavo administraciją.

 • Susitikimai su administracija organizuojami apie tai iš anksto susitarus elektroniniu paštu arba telefonu.

 

Apklausos

 • Esame dėkingi tėvams, kurie rašo laiškus su siūlymais, savanoriauja ir nuolat padeda mums augti. Glaudus bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus, todėl norime į pokalbius įtraukti kuo daugiau tėvų. Apklausas vykdome periodiškai. Tikimės ir prašome aktyvaus dalyvavimo – mums rūpi jūsų nuomonė, o kartu kuriame dar geresnę mokyklą mūsų vaikams.

 

Adresų ir telefono numerių pasikeitimas

 • Kad galėtume skubiai susisiekti su tėvais krizinėje situacijoje, privalome turėti tikslią tėvų telefono numerių bei adresų bazę. Jei kontaktiniai duomenys keičiasi mokslo metų eigoje, prašome tėvų nedelsiant informuoti klasės mokytoją / mentorių. Mokyklai nurodyti adresai ir telefono numeriai yra saugomi ir naudojami įstatymų numatyta tvarka.  

 

Bendroji informacija

 


 

Mokyklos darbo laikas

 • Į mokyklą galima patekti – darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

 • Administracijos darbo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

 • Klasės mokytojų / mentorių darbo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

 • Pamokų laikas pradinėje mokykloje – nuo 8.30 val. iki 15.00 val.

 • Pamokų laikas pagrindinėje mokykloje – nuo 8.15 val. iki 15.30 val.

 • Prieššventinėmis dienomis mokyklos ir administracijos darbo laikas trumpinamas viena valanda.

 • Mokinių atostogų metu mokykla nedirba.

 

Atvykimas į mokyklą

 • Pradinėje mokykloje ryte prie mokyklos mokinius pasitinka mokyklos atstovai. Tėvelius kviečiame naudotis KISS&DRIVE:
  • vaikus atvežkite iki mokyklos vartų;
  • automobilis stabteli, tėvai pabučiuoja vaiką, vaikas išlipa (tėvai iš automobilio neišlipa);
  • vaikas VISADA lipa pro tą pusę, kurioje yra mokyklos vartai (jokiu būdu ne į gatvės pusę!);
  • tėvai nuvažiuoja, o vaikas nueina pas laukiantį mokyklos atstovą.
 • Jei matote, kad vaikui dar sunku išsiskirti, prašome automobilį palikti stovėjimo aikštelėje, vaiką palydėti iki mokyklos ir saugiai perduoti mokytojui.
 • Mokyklą lankantys vaikai geba savarankiškai susirasti savo klasę, nusirengti lauko drabužius rūbinėje, todėl tėvai su vaikais atsisveikina prie mokyklos vartų ir į mokyklos patalpas neina.
 • Prašome būti pagarbiais mokyklos bendruomenės nariais ir statyti automobilius tik leistinose vietose, laikytis saugaus greičio. Kartu kuriame saugią aplinką ir esame pavyzdžiu mūsų vaikams.
 • 4 klasės pradinės mokyklos Vilniuje ir pagrindinės mokyklos Vilniuje mokiniai į mokyklą atvyksta savarankiškai, naudodamiesi vardine kortele.

 

Išvykimas iš mokyklos

 • Po pamokų tėvai laukia vaikų mokyklos kieme. Mokyklą lankantys vaikai geba savarankiškai pasiimti savo daiktus, apsirengti lauko drabužius ir, lydimi klasės mokytojo, išeiti laukti tėvų mokyklos kieme.
 • Pradinės mokyklos mokiniai iš mokyklos išleidžiami tik su tėvais arba asmeniu, įrašytu tam skirtame sutarties priede.  Skambutis telefonu nėra pakankama priežastis išleisti vaiką iš mokyklos su asmeniu, kuris nebuvo iš anksto įrašytas sutarties priede.
 • Suprantame, kad kartais aplinkybės gali priversti tėvus vėluoti, tad praėjus dešimčiai minučių po numatyto atsiėmimo laiko, mokyklos atstovas mėgins susisiekti su vaiką atsiimančiuoju suaugusiuoju. 15.10 val. visi vaikai bus nuvesti į pasirinktus būrelius arba į mokamą pailgintos dienos veiklą, kuri trunka iki 18.00 val. (prieš valstybines šventes iki 17:00 val.).
 • Tėvams pasirašius leidimo išvykti savarankiškai formą, mokiniai iš mokyklos išvyksta savarankiškai. Vaikui išvykus iš mokyklos, atsakomybė už jo saugumą tenka tėvams.  

 

Ugdymo organizavimas klasėse

 • Karalienės Mortos mokykloje mokinių skaičius klasėje neviršija 20 vaikų.
 • Pradinėje mokykloje klasė turi pagrindinį klasės mokytoją, o pagrindinėje mokykloje – mentorių.  
 • Pradinėje mokykloje, be klasių mokytojų, dirba matematikos, kūno kultūros, užsienio kalbų, dailės, muzikos, tikybos / etikos ir šokių mokytojai, o pagrindinėje mokykloje – visų dalykų mokytojai.
 • Pamokų metu tėvai gali atvykti į mokyklą tik iš anksto suderinę susitikimą su mokytoju ar mokyklos atstovu arba esant netikėtai ir neatidėliotinai situacijai (pvz. liga, nelaimė).
 • Tėvų dalyvavimas ugdymosi procese yra sveikintinas, bet turi būti iš anksto suderintas su mokytoju. Sąmoningai skatiname šeimų įsitraukimą į klasės veiklą: tėvai gali ne tik inicijuoti projektus, bet ir, bendradarbiaudami su mokytoju, padėti juos įgyvendinti. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, užtikrindami, kad pastarųjų dalyvavimas klasės veikloje būtų naudingas visiems vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualiuosius raidos poreikius.  
 • Jei norite prisidėti prie klasės ar mokyklos veiklos, paklauskite mokytojo / mentoriaus – jis galės patarti jums daugybę įmanomų dalyvavimo būdų.
 • Rugsėjo mėnesį ribojame tėvų dalyvavimą mokyklos veiklose, nes tuo metu vaikai yra supažindinami su mokyklos taisyklėmis ir rutina. Tai yra būtina, kad užtikrintume sėkmingą metų eigą.  

 

Bendraratis

 • Kiekvieną savaitę mokyklos mokiniai ir mokytojai susitinka bendraratyje. Čia aptariama visa ateinanti savaitė: svarbūs įvykiai, gimtadieniai, išvykos ir kiti svarbūs įvykiai, giedama Tautinė giesmė bei Mokyklos himnas. 

 

Pamokų trukmė

 • Mokykloje dirbame pagal sudarytą tvarkaraštį. Tačiau ugdymo procesas neturi būti ribojamas laiko – juk skirtingi vaikai tuos pačius dalykus gali suvokti per nevienodą laiko tarpą. Mūsų mokytojai, stebėdami vaikus ir jų ritmą skirtingu dienos metu, sprendžia, kiek laiko skirti tam tikrai veiklai. Jei mokiniai projektą atlieka anksčiau, negu buvo planuota, pamoką tiesiog baigiame ir leidžiame vaikams užsiimti kitais juos dominančiais dalykais.

 • Pradinėje mokykloje pamokos trukmę reguliuoja mokytojai, stebėdami vaikus, jų ritmą skirtingu dienos metu ir individualiai nuspręsdami, kiek laiko skirti konkrečios temos nagrinėjimui. Tai, kad nedirbame 45 minučių ritmu, visiškai nereiškia, kad vaikai neturi pertraukų ir / arba neįgyvendina ugdymo programos. Mokytojai optimaliai įgyvendina programą, nes dirba vaiko ritmu: pasiilsi tada, kai mato poreikį, o dirbdami stebi vaikų produktyvumą. 

 

Užsienio kalbos

 • Karalienės Mortos mokyklos mokiniai nuo priešmokyklinės klasės mokosi anglų kalbos, nuo antros klasės – ispanų arba prancūzų kalbos, o nuo penktos klasės – vokiečių arba rusų kalbos.

 • Užsienio kalbų mokomės imersijos principu, t.y. užsienio kalbos mokytojas su vaikais kalba tik ta užsienio kalba.

 • Tėvai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai su anglų kalbos mokytojais tiek raštu, tiek žodžiu bendrauja tik anglų kalba.

 

Namų darbai

 • Pradinių klasių mokiniams įprastų namų darbų (išskyrus užsienio kalbą) neužduodame, nes tikime, kad vaikas į ugdymo programos turinį turi įsigilinti mokykloje. Pradinėse klasėse vaikai mokosi mokytis, todėl stengiamės kurti tam kuo palankesnę aplinką.

 • Dirbame pagal tarptautinę Kembridžo programą, kuri turi labai aiškius, programos nustatytus atskaitos taškus anglų kalbos lygiui kiekvienoje klasėje. Svarbu užtikrinti, kad vaikai anglų kalbą praktikuotų kuo daugiau. Todėl nuo nulinės klasės vaikams skiriamos anglų kalbos savaitės namų užduotys, kurios padeda įtvirtinti mokykloje gautas žinias. Priešmokyklinėje ir pirmoje klasėje tėvų bendradarbiavimo šioje srityje tikrai reikia. Vėliau vaikas vis labiau prisiima atsakomybę už savo mokymąsi. 

 • Nuo antros klasės užduodame ir prancūzų / ispanų kalbos namų darbų.

 • Namų darbų pobūdis ir apimtis atitinka vaikų amžiaus tarpsnį.

 • Vaikai namuose privalo skaityti mažiausiai po 20 minučių kiekvieną dieną. Už mokinių skaitymą namuose yra atsakingi tėvai. Skaitymas namuose nėra namų darbai, o darbas su vaiku. Rekomenduojame su vaiku aptarti tai, kas vyksta klasėje bei praplėsti pažinimo ribas, skaitant teminę literatūrą, diskutuojant ir reflektuojant.

 • Pagrindinės mokyklos mokiniams namų darbai yra būtini, taip pat yra privaloma savarankiškai skaityti bent 30 minučių per dieną.  

 • Pagrindinės mokyklos mokiniai gali savarankiškai pasitikrinti namų darbų užduotis TAMO sistemoje.

 • Jei vaiko nebuvo mokykloje, privaloma namuose atlikti užduotis, kurios buvo atliekamos mokykloje pamokų metu. Dėl užduočių tėvai turi susisiekti su mokytojais – ne tik klasės, bet ir dalykininkais.

 • Jei pastebite, kad klasės užduotys Jūsų vaikui per sudėtingos arba per lengvos, rekomenduojame bendradarbiauti su mokytoju ruošiant ir namuose atliekant individualias užduotis.

 • Už namų darbų atlikimą atsakingas vaikas, o ne tėvai. Kuo anksčiau leisime vaikui suprasti, kad tai yra jo atsakomybė, kartu padrąsindami ir sudarydami sąlygas, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas užaugs suprasdamas, kas yra atsakomybė. Vaikas turi išmokti mokytis savarankiškai, turi prisiimti atsakomybę už tai, kaip jam sekasi mokykloje. Savarankiškai dirbdami, mokiniai gali prašyti paaiškinimų iš tėvų arba klasiokų, tačiau namų darbas yra jų atsakomybė.

 

Individualių tikslų formos

 • Pradinėje mokykloje vaikai nuo pat priešmokyklinės klasės (antrojo semestro) mokomi keltis asmeninius tikslus, įsivardinti pradinę situaciją, priemones, kriterijus, pagal kuriuos žinos, kad tikslas pasiektas. Taip mokome vaikus savarankiškai mąstyti, vertinti save. Šią formą vaikas atsineša ir pristato progreso aptarimo (individualaus susitikimo su mokytoju ir tėvais) metu.

 • Pagrindinėje mokykloje pirmosiomis rugsėjo savaitėmis (prieš ir po pamokų) mokinys individualiai susitinka su mentoriumi ir išsikelia semestro tikslus – tam užpildoma tikslų išsikėlimo forma. Visus metus, kas mėnesį vyksta individualūs „blic“ susitikimai (mentoriui ir mokiniui tinkamu laiku) – aptarti, kaip sekasi siekti tikslų, kaip mokiniui sekasi mokykloje ir už jos ribų.

 

Vertinimas

 • Vertinimas suteikia mokiniui grįžtamąjį ryšį, kaip jam pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mūsų tikslas, kad kiekvienas vaikas mokytųsi ir keltų sau vis didesnius tikslus.

 • Pradinėje mokykloje mokinio progreso stebėjimui naudojame šias priemones:

 • Savaitės užduočių segtuvas. Kiekvieną penktadienį vaikas parsineša namo savaitės užduočių segtuvą. Nebaigtas užduotis vaikas turi savarankiškai užbaigti per savaitgalį. Tėvelių prašome peržiūrėti užduotis, aptarti su vaiku ir pasirašyti. Pirmadienį vaikas segtuvą parsineša atgal į klasę.

 • Savaitės testai. Kiekvieną savaitę (priešmokyklinukai nuo antrojo semestro) vaikai rašo bendrą matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo testą. Testas vertinamas procentais ir rezultatus klasės mokytojas suveda į TAMO.

 • Temos pabaigos testai. Kiekvienos temos pabaigoje (viena tema trunka šešias savaites) vaikai rašo bendrą matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo testą. Taip pat  - atskirą anglų kalbos testą. Anglų kalbos žodžių rašybos testus (angl. Spelling tests) vaikai (išskyrus priešmokyklinukus) rašo kartą per mėnesį.

 • Mokslo būrelis. Vaikai, kurių testo rezultatas mažesnis nei 80 proc., turi papildomai mokytis vieną kartą per savaitę vykstančiame Mokslo būrelyje. Šio būrelio tikslas – padėti vaikui suprasti tai, ko nespėjo ar nesugebėjo suprasti pamokų metu. Jeigu vaikas tądien turi kitą užklasinį būrelį, prašysime, kad vaikas jį praleistų ir atvyktų į Mokslo būrelį. Tikimės aktyvaus bendradarbiavimo, nes be tėvų įsitraukimo ir mokyklos prioritetizavimo negalėsime užtikrinti, kad vaiko ugdymas būtų optimalus.

 • Metų pabaigos testai. Pradinių klasių mokiniai laiko mokyklos paruoštus lietuvių, anglų, matematikos ir pasaulio pažinimo testus (šie testai nesidubliuoja su NEC ruošiamais testais). Baigiantys antrą ir ketvirtą klases mokiniai laiko NEC ruošiamus standartizuotus testus.

 • Progreso aprašai. Mokytojai du kartus per metus (sausį ir birželį) užpildo vaiko progreso aprašą. Progreso apraše vertinamos akademinės žinios ir bendrosios kompetencijos. Vaiko progresas aptariamas individualių susitikimų metu (susitinka mokytojas, vaikas ir tėveliai).

 • Vertinimas pagrindinėje mokykloje:

 • TAMO sistemoje pateikiami apibendrinamieji vertinimai (testai ir kontroliniai darbai) ir formuojamieji vertinimai (klasėje atliekamos užduotys be specialaus pasiruošimo).

 • Elgesys (punktualumas, nepagarbi kalba ir pan.), namų darbų atlikimas / neatlikimas pažymiu nevertinami.

 • Kaupiamojo balo nėra.

 • Galutinis semestro pažymys rašomas atsižvelgiant į apibendrinamuosius vertinimus.

 • Likus trims savaitėms iki semestro pabaigos mokinys gali perrašyti semestro apibendrinamuosius darbus. Apie intenciją perrašyti darbą mokinys turi pasikalbėti su mokytoju po įvertinimo gavimo ir susidaryti mokymosi planą, kuris padės jam pasiruošti darbo perrašymui.

 • Metų egzaminai. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokiniai laiko mokyklos paruoštą metų egzaminą, kurį išlaikius vaikas keliamas į kitą klasę. Mokiniai taip pat gali laikyti Kembridžo egzaminus (baigę penktąją ir aštuntąją klases). Baigusieji šeštąją ir aštuntąją klases laiko NEC standartizuotus testus.

 • Progreso aprašai. Mokytojai du kartus per metus (sausį ir birželį) užpildo mokinio progreso aprašą. Progreso apraše vertinamos akademinės žinios ir bendrosios kompetencijos. Mokinio progresas du kartus per metus (vasarį ir birželį) aptariamas susitikimų su mentoriais bei dalykų mokytojais metu.

Mokymosi sunkumai ir individualių pamokų skyrimas

 • Mes tikime, kad kiekvienas vaikas geba išmokti, daryti pažangą ir tobulėti siekdamas aukštų rezultatų.
 • Susidūrus su mokymosi sunkumais, būtinas didesnis dėmesys ir pagalba. Mes įvardijame, kad mokinys turi atskiro mokomojo dalyko mokymosi sunkumų, jei patikrinamajame teste įvertinamas mažiau nei 80% pradinėje mokykloje ir mažiau nei 7 balais pagrindinėje mokykloje.
 • Susidūręs su mokymosi sunkumais mokinys pradinėje mokykloje savaitę privalo lankyti Mokslo būrelį, o pagrindinėje mokykloje - privalo suderinti laiką su dalyko mokytoju dėl konsultacijos ir papildomų užduočių.
 • Jei po papildomo mokymosi ir pakartotinio testo mokinys nepasiekia laukiamo rezultato, pradinėje mokykloje mokytojas jam skiria daugiau papildomo laiko. Pagrindinėje mokykloje mokytojas užpildo Mokymosi problemų ir rekomendacijų formą, kurioje sudaromas individualus mokymosi planas trūkstamoms žinioms įgyti. Abiejų mokyklų mokytojai skiria mokiniui papildomų užduočių namuose, tikrina jas ir stebi mokinio žinių progresą.
 • Jei ir po šio etapo mokiniui nepavyksta išmokti temos arba jei mokinys nesilaiko rekomendacijų, susitarimų bei terminų, jei to paties dalyko kitų testų rezultatai taip pat yra žemesni (nei 80% pradinėje mokykloje ir 7 balai pagrindinėje mokykloje) - mokiniui rekomenduojamos individualios pamokos.
 • Individualios pamokos nėra skirtos atlikti namų darbus ar pasiruošti testams, o kad mokinys suvoktų ir įsigilintų į temą.
 • Individualias pamokas tėvai gali užsakyti Karalienės Mortos mokykloje pagal patvirtintą tvarką arba pas išorinius pasirinktus korepetitorius.

4-tos ir 8-tos klasių mokinių metų projektai

 • Metų projektą rengia kiekvienas ketvirtos ir aštuntos klasės mokinys (individualiai arba grupėje su kitu mokiniu), o procesas trunka visus mokslo metus. Metų projekto temą pasirenka pats mokinys.

 • Kiekvienas mokinys turi metų projekto mentorių, kuris jam padeda, tinkamai nukreipia įvairiuose darbuose ruošiant, gvildenant savo temą. Mokinio metų projektui reikalingas išorinis recenzentas, kuris laisva forma rašo ir vertina mokinio darbą / temą.

 • Mokinys savo metų projektą pristato mokslo metų pabaigoje visai mokyklai specialiai surengtuose pristatymuose.

 

Susitikimai su pedagogais po pamokų

 • Jei po pamokų norite pasikonsultuoti su mokytojais, prašome iš anksto susitarti elektroniniu laišku. Mokytojai gali organizuoti individualius susitikimus kasdien iki 16.00 val., jei nevyksta posėdžiai, planavimai ir / arba mokymai.

 • Pasibaigus pamokoms kiekvienas mokytojas turi laiką, kuris yra skirtas planavimui, individualiems susitikimams su tėvais, posėdžiams, susitikimams su kolegomis, Vaiko gerovės komanda ir pan.. Tad prašome suprasti, gerbti mokytojo laiką ir tartis dėl susitikimo iš anksto.

 • Norime pabrėžti, kad mokytojai visada mielai skirs laiko susitikimams ir supranta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarbą. Jeigu jums yra sudėtinga atvykti būtent tuo metu, neabejojame, kad mūsų geranoriški mokytojai sutiks susitikti ir vėliau, tačiau jie to daryti neprivalo. Vėlesnis susitikimas yra įmanomas mokytojui geranoriškai sutikus.  

 

Neformalus ugdymas

 • Būreliai padeda vaikui sveikai vystytis, tobulėti kaip asmenybei, lavinti savo socialinius įgūdžius. Popamokinės veiklos dažniausiai propaguoja bendradarbiavimą, o ne rungtyniavimą, tai skatina vaikus bendrauti, ieškoti kompromisų, išklausyti – vystyti savo socialinius gebėjimus.  

 • Popamokinė veikla padeda pasiekti geresnių akademinių rezultatų, jei toji veikla yra įvairi, t.y. vaikas lanko ne tik sporto (krepšinis, futbolas, karate, baseinas ir t.t.), ne tik su akademiniais pasiekimais susijusį būrelį (užsienio kalba, informacinių technologijų būrelis ir t.t.), bet derina šias skirtingas veiklas tarpusavyje.

 • Nors daugelis šeimų, linkėdamos vaikui viso ko geriausio, nusprendžia po pamokų jį užimti kaip įmanoma daugiau ir įvairiau, svarbu nepersistengti. Didelis vaiko užimtumas ne visada veda prie sėkmingų rezultatų. Kartais tai tiesiog tampa nuovargio, negalėjimo susikaupti, perdegimo, streso bei suprastėjusių akademinių pasiekimų priežastimi.

 • Renkantis veiklas, rekomenduojame atsižvelgti į vaiko stiprybes, ne silpnybes. Tokiu atveju popamokinė veikla vaikui bus ne kančia, o atsipalaidavimas, pomėgis.

 • Karalienės Mortos mokykloje veikia nemažai būrelių. Priklausomai nuo vaiko (šeimos) poreikių, kiekvienas gali rinktis sporto, meninius, loginius, kalbinius, praktinius, informacinių technologijų valdymo ar motorinius įgūdžius lavinančius būrelius.

 • Vaikai būrelius gali išsirinkti kasmet rugsėjo mėnesį mokykloje vykstančioje būrelių mugėje. Joje susirenka visi būrelių vadovai, pristato savo užsiėmimus ir sudaro preliminarius vaikų sąrašus.

 • Būreliai savo veiklas pradeda spalio 1 dieną.

 • Būrelių kainas ir mokėjimo tvarką nustato būrelio vadovas. Sąskaitas taip pat išrašo būrelio vadovas, atsiskaityti už būrelį reikia tiesiogiai būrelio vadovui.

 • Pranešti apie vaiko neatvykimą į būrelį reikia būrelio vadovui (jo el. paštu arba telefonu).

 • Pranešti tėvams (ir vaikui) apie savo neatvykimą į užsiėmimus (dėl ligos) būrelio vadovas privalo iki 7 val. ryto (tėvų el. paštu). Jei būrelis nevyksta dėl kitos priežasties, tėvai šią informaciją iš vadovo turi sužinoti ne mažiau kaip prieš savaitę.

 • Būreliai mokykloje vyksta nuo 15.30 val. iki 18.00 val. pagal iš anksto skelbiamą tvarkaraštį.

 

Pailgintos dienos veikla

 • Ugdymas pradinėje mokykloje vyksta iki 15 val. Pradinių klasių mokytojai kasdien po pamokų atveda pasiliekančius bei būrelių laukiančius vaikus į pailgintos dienos veiklai skirtą vietą, kur juos prižiūri popamokinės veiklos asistentai.

 • Pailgintos dienos veikla vyksta mokslo metų metu kasdien nuo 15.10 val. iki 18.00 val. (išskyrus mokinių atostogas).

 • Už pailgintą dienos veiklą atsakingas darbuotojas kasdien žymi lankomumą.

 • Pailgintos dienos veikla yra nemokama, jei mokinys mokykloje pasilieka iki 15.30 val.

 • Pailgintos dienos veiklos mokestis 2018/2019 mokslo metams yra: 15 eur vienkartinis arba 90 eur mėnesio. Mokestis už pailgintos dienos veiklą įtraukiamas į ugdymo sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje.

 • Pagrindinės mokyklos mokiniams, pasibaigus pamokų laikui (15.30 val.) sudaromos sąlygos iki 18 val. savarankiškai mokytis mokyklos teritorijoje, su sąlyga, kad jų elgesys nepriekaištingai atitiks visas šioje bendruomenės knygoje išvardintas mokyklos nuostatas bei patvirtintas popamokinės veiklos taisykles.

 

Maitinimas

 • Visiems mokiniams, lankantiems mokyklą, galima užsakyti maitinimą. Mokykla savo nuožiūra pasirenka maisto tiekėją, kuris tieks šiltą maistą ir užtikrins, kad maistas būtų kokybiškas, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir vaikų mitybos rekomendacijas.

 • Vaikus maitinančios Lietuvos ugdymo įstaigos privalo turėti atitinkamą leidimą. Karalienės Mortos mokykla visus šiuos reikalavimus atitinka ir leidimus turi.

 • Lietuvoje ugdymo įstaigų meniu reguliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, todėl šiuo klausimu mokyklos lankstumas yra ribotas. Visada stengiamės atsižvelgti į vaikų, tėvų ir maitinimo procese dalyvaujančių pedagogų pastabas, tačiau norime pabrėžti, jog ne visada galime įgyvendinti norimus pokyčius. Alergiškiems ir kitų specialių poreikių turintiems vaikams gali būti sudarytas individualus meniu, tačiau tai turi būti derinama individualiai. Maisto tiekimo įmonė specialiems valgiaraščiams taiko kitą kainodarą.  

 • Mokestis už praėjusį mėnesį mokiniui suteiktą maitinimą skaičiuojamas pagal faktiškai užsakytų porcijų skaičių ir įtraukiamas į bendrąją sąskaitą. Už maitinimą mokama ir tuo atveju, jei tėvai iki 8.15 val. nepraneša mokytojui apie tą dieną užsakyto maitinimo atsisakymą.

 • Basanavičiaus padalinyje Vilniuje maistas ruošiamas vietoje, o už maistą mokiniai atsiskaito patys maisto kortelėmis.

 • Jeigu vaikas dėl alergijos ar kitų priežasčių mokykloje nevalgys, maistą galima atsinešti iš namų. Kadangi neturime galimybės maisto laikyti šaldytuve, šildyti orkaitėje, prašome atsinešti tokį maistą, kurį galima laikyti ne šaldytuve ir valgyti nešildytą arba šildytą mikrobangų krosnelėje. Pagrindinės mokyklos mokiniai maistą šildosi savarankiškai.  

 • Pratiname vaikus valgyti sveiką maistą, todėl prašome, kad užkandžiai atitiktų sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame dėti vaisius, daržoves, javainius, džiovintus vaisius ir kitą sveiką maistą.

 • Į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą, šokoladinius varškės sūrelius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus, sultis bei traškučius. Jeigu vaikas atsineš šiuos produktus, jam bus pasiūlyti mokyklos pietūs ir mokestis už juos bus įtrauktas į bendrąją sąskaitą, o atsineštas maistas bus grąžintas namo.

 • Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama dėti pieno ir kitus greitai gendančius produktus.

 

Individualios priemonės

 • Nuo trečios klasės mokykloje yra reikalingas nešiojamas kompiuteris ir pelė. Minimalūs reikalavimai kompiuteriui: Windows OS (7, 8, 10), minimalus MS Office paketas (Word, Excel, Powerpoint). Kompiuteris gali būti dėvėtas, tačiau ne planšetė, kadangi bus lavinami darbo su klaviatūra ir pele įgūdžiai. Būtina sąlyga: mokinys negali turėti administratoriaus teisių ar žinoti administratoriaus prisijungimo slaptažodžio šiame kompiuteryje, negali būti įdiegta jokių pašalinių programų.

 • Išsamus individualių priemonių sąrašas šeimoms išsiunčiamas prieš mokslo metų pradžią.

 

Mokyklos uniforma

 • Mokykloje yra privaloma kasdien dėvėti uniformą. Švenčių metu bei atstovaujant mokyklą renginiuose privaloma dėvėti pilną uniformą, kasdien kai kurias uniformos dalis pagal toliau aprašytą tvarką galima keisti kitomis.  
 • Pradinės mokyklos uniformą sudaro:
  • dryžuoti polo marškinėliai su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
  • mėlynas medvilnės megztinis su mokyklos logotipu;
  • mėlynas sijonas arba mėlynos kelnės.
 • Kasdien pradinės mokyklos mokiniai:
 • vietoj mėlyno mokyklinio sijono arba kelnių gali dėvėti tvarkingus tamsiai mėlynos arba juodos spalvos džinsus, kelnes arba sijoną;
 • vietoj dryžuotų polo marškinėlių su mokyklos logotipu gali dėvėti baltus arba tamsiai mėlynus polo marškinėlius su mokyklos logotipu (ilgomis arba trumpomis rankovėmis);
 • mėlynas megztinis su mokyklos logotipu lieka būtinas. 
 • Pagrindinės mokyklos uniformą sudaro:
  • balti marškiniai su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
  • mėlynas švarkas su mokyklos logotipu;
  • šviesiai rudas sijonas arba šviesiai rudos kelnės.


  

 • Kasdien pagrindinės mokyklos mokiniai: 
 • vietoj mokyklinio šviesiai rudo sijono arba kelnių gali dėvėti šviesiai rudos, tamsiai mėlynos arba juodos spalvos kelnes arba sijoną;
 • vietoj baltų marškinių su mokyklos logotipu gali dėvėti baltus arba tamsiai mėlynus polo marškinėlius su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
 • mėlynas švarkas su mokyklos logotipu lieka būtinas. 


 • Visiems mokiniams draudžiama mokykloje dėvėti tampres bei drabužius su matomomis aplikacijomis ar reklamomis.
 • Šiltuoju metų laiku vietoj kelnių arba sijono pradinės ir pagrindinės mokyklos mokiniai gali dėvėti šortus. Šortai turi būti šviesiai rudos, tamsiai mėlynos arba juodos spalvos, vienspalviai. Šortai negali būti sportiniai arba paplūdimio.
 • Mokykloje dėvimas sijonas (arba šortai) negali būti trumpesni nei ištiestų rankų ilgis. 
 • Ilgesni nei iki pečių plaukai turi būti surišti.
 • Pradinės mokyklos mokiniai mokykloje turi avėti vidaus avalynę - batelius arba basutes kietu padu.
 • Pirmus du kartus pažeidus uniformos dėvėjimo taisykles, siųsime raštišką įspėjimą tėvams. Trečią (ir vėlesnį) kartą pažeidus uniformos dėvėjimo taisykles, prašysime tėvų atvežti mokinio uniformą į mokyklą pamokų metu.
 • Reikiamo dydžio mokyklinę uniformą tėvai turėtų įsigyti iš mokyklos parinkto gamintojo – UAB “Mantija”. 
 • Mokinio uniformai nepataisomai susidėvėjus, tėvai turės pasirūpinti nauja uniforma.
 • Tvarkingas dėvėtas uniformas galima parduoti / įsigyti Blusų turguje.

 

Asmeninė nuosavybė

 • Visi asmeniniai mokinių daiktai, kuriuos jie į mokyklą atsineša ne akademiniais tikslais, pamokų metu turi būti laikomi asmeninėse spintelėse. Rekomenduojame, kad 0-2 klasių mokiniai į mokyklą nesineštų vertingų asmeninių daiktų (planšetinio, nešiojamojo kompiuterių ir kt.).

 • Mokykla neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus.

 

Radiniai

 • Dienos pabaigoje visus rastus daiktus surenkame ir sudedame į radinių dėžę.

 • Tėvai pamestų daiktų turi ieškoti radinių dėžėje. Kad pamestus daiktus būtų lengviau surasti, prašome visus pradinės mokyklos mokinių daiktus pažymėti (užrašyti vardą, priklijuoti vardinį lipduką ar pan.).

 • Atkreipiame dėmesį, kad paskutinį mėnesio penktadienį visus nepasiimtus iš radinių dėžių daiktus atiduodame labdaros organizacijoms.

 • Prašome kalbėti su vaikais apie asmeninių daiktų saugojimą. Administracija ir mokytojai nėra atsakingi už vaiko asmeninius daiktus.  

 

Mokyklos teritorija ir saugumas

 • Mokyklos teritorija yra uždara, t.y. mokiniams neleidžiama savo nuožiūra išeiti iš mokyklos teritorijos be atsakingo mokyklos darbuotojo leidimo. Šios taisyklės pažeidimas gali sąlygoti laikiną arba galutinį mokinio pašalinimą iš mokyklos.

 • Savarankiškai patekti į mokyklos teritoriją gali tik mokiniai, darbuotojai ir tėvai – įėjimas į mokyklą yra apsaugotas kodais ir / arba kortelių nuskaitymo sistema.

 • Primygtinai prašome nesidalinti kodais su trečiaisiais asmenimis – ne mokyklos bendruomenės žmonėmis. Pabrėžiame, kad dalindamiesi šiuo kodu, keliate grėsmę savo ir kitų mokyklą lankančių vaikų saugumui.

 • Prašome į mokyklos teritoriją neįleisti jokių pašalinių asmenų – pasitikti lankytojų ateina mokyklos darbuotojai. Pastebėjęs lankytoją be lydinčio mokyklos atstovo, bet kuris mokyklos bendruomenės narys privalo nedelsiant informuoti apie tai arčiausiai esantį mokyklos administracijos darbuotoją.  

 • Mokykla atsakinga už vaiko saugumą tik tomis valandomis, kai vaikas būna mokykloje. Tėvams esant mokyklos teritorijoje bei bendruomenės švenčių metu, atsakomybę už vaiko saugumą prisiima tėvai.

 • Tomis valandomis, kai būna mokykloje, visi ją lankantys vaikai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Draudėjas 2018/2019 mokslo metams – AB „Lietuvos draudimas”. Jei norite susipažinti su draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sąlygomis ir taisyklėmis, kreipkitės į administraciją.

 • Mokykla griežtai draudžia ir nesileis į jokius kompromisus dėl alkoholio / narkotinių medžiagų vartojimo. Šią nuostatą pažeidęs mokinys /  darbuotojas arba bet koks kitas asmuo bus nedelsiant laikinai arba galutinai pašalintas / atleistas iš mokyklos.   

 • Visoje mokyklos teritorijoje galioja tos pačios elgesio taisyklės.

 • Mokykla reguliariai organizuoja priešgaisrinės saugos ir evakuavimo praktinių pratybų mokymus. Mokymų metu, imituojant galimą nelaimę, mokyklos bendruomenė praktiškai susipažįsta, kaip turėtų elgtis kol atvyks specialiosios tarnybos, evakuojasi iš mokyklos.

 • Po pranešimo apie galimą pavojingą situaciją (gamtos ar žmogaus sukeltą pavojų), darbuotojai privalo užtikrinti vaikų saugumą, organizuoti evakuaciją iš patalpų į saugią vietą.

 • Kilus įtarimui dėl galimo pavojaus ir / arba į mokyklą atvykus spec. tarnybų specialistams (pvz. policija, gaisrinė ar kt.), pedagogai privalo laikytis jų nurodymų, užtikrinti vaikų saugumą ir informuoti apie įvykį atsakingą asmenį (mokyklos vadovą).

 • Visi mokyklos darbuotojai vadovaujasi Gaisrinės saugos instrukcijomis, yra susipažinę su saugos ir sveikatos pareiginėmis instrukcijomis, moka teikti pirmąją pagalbą.

 

Sveikatos pažyma

 • Kiekvienų mokslo metų pradžioje būtina pateikti medicininę pažymą, kad vaikas gali lankyti ugdymo įstaigą. Šią pažymą reikia pateikti klasės mokytojui / mentoriui iš anksto arba pirmąją dieną, kai vaikas ateina į mokyklą. Medicininė pažyma galioja vienerius metus.  

 

Ligos

 • LR higienos norma draudžia priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių vaikus.

 • Jeigu vaikui mokykloje pakyla temperatūra, skambiname tėvams; tėvai vaiką turi pasiimti per vieną valandą nuo skambučio.

 • Po vaiko ligos yra būtina klasės mokytojui / mentoriui atnešti gydytojo pažymą. Tik taip praleistos pamokos bus pateisintos,  mokytojas paruoš užduotis bei papildomai skirs vaikui laiko, kad būtų užtikrintas ugdymo programos įgyvendinimas.

 • Jeigu vaikas suserga užkrečiama liga (gripas, vėjaraupiai, Rota virusas, salmoneliozė, pedikuliozė, meningokokinė infekcija ir pan.), prašome nedelsiant informuoti administraciją, kad būtų galima imtis priemonių ligos plitimui sustabdyti bei informuoti bendruomenę.

 • Didelį dėmesį skiriame pedikuliozei (utelės). Tai nėra baisi, tačiau ypač nemaloni ir greitai plintanti liga. Vaikus periodiškai tikriname dėl galimo užsikrėtimo pedikulioze. Mokykla be atskiro išankstinio perspėjimo gali tikrinti vaiką jam grįžus po atostogų ar ilgesnį laiką nesilankius ugdymo įstaigoje, taip pat paaiškėjus nors vienam užsikrėtimo atvejui (jei tėvai pasirašo išankstinį sutikimą). Tik bendradarbiaudami užkirsime kelią šios ligos plitimui, todėl prašome visos mokyklos bendruomenės rimtai pažvelgti į šią ligą.

 • Jei vaikui yra nustatomas užsikrėtimas pedikulioze, tėvai įsipareigoja nedelsiant pasiimti vaiką iš mokyklos. Vaikas galės grįžti į mokyklą tik visiškai sveikas.

 

Pirmoji pagalba ir medikamentai

 • Visi mokyklos pedagogai moka teikti pirmąją pagalbą, mokykloje yra pirmosios pagalbos rinkiniai. Darbuotojai griežtai laikosi pirmosios pagalbos mokymuose gautų nurodymų ir patarimų.

 • Jei mokinys suserga arba susižeidžia mokyklos teritorijoje, mokyklos darbuotojai skubiai susisiekia su tėvais.

 • Jeigu atsitiko nelaimingas įvykis ir jei sužeidimas rimtas, pedagogai pirmiausia kviečia medikus, o po to – tėvus.

 • Po nelaimingo atsitikimo pedagogai užpildo nelaimingo atsitikimo formą ir informuoja apie įvykį mokyklos vadovą.

 • Tėvai turi užpildyti ir / arba kas metus atnaujinti informaciją apie mokinio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), nurodydami tam tikras medicininio pobūdžio aplinkybes, į kurias mokykla privalo atsižvelgti.

 • Visi vaistai ir EpiPen adrenalino purkštukai, kuriuos tėvai perduoda administracijai, yra saugomi rakinamoje spintelėje mokyklos administracijoje. Vaistai turi būti originalioje pakuotėje su užrašytu mokinio vardu. Prie vaisto turi būti pridėtas gydytojo / tėvų raštelis su vaisto davimo instrukcija ir leidimu skirti tą vaistą vaikui mokykloje.

 • Prieš duodant mokiniui nereceptinį vaistą (pavyzdžiui, nuskausminimo), mokykla tiesiogiai atsiklausia tėvų arba gauna išankstinį jų sutikimą.

 

Biblioteka

 • Mokykloje yra du bibliotekų tipai: klasės ir mokyklos bendroji (tik Vilniuje ir Kaune).

 • Bendrosios mokyklos bibliotekos knygas mokiniai gali skaityti rekreacinėje erdvėje, klasėje ir / arba namuose. Iš bibliotekos vienas mokinys gali pasiimti ne daugiau kaip dvi knygas ir ne ilgiau nei dviems savaitėms. Bendrosios mokyklos bibliotekos knygų skaitymo registraciją prižiūri ir pildo vaduojantis mokytojas, tad mokinys visada jam turi pranešti apie išsinešamas / grąžinamas knygas.

 • Už klasės bibliotekos priežiūrą atsakingas klasės mokytojas / mentorius. Klasės bibliotekos knygų mokiniams negalima išsinešti namo, jas skaityti galima tik klasėse.

 

Išvykos  

 • Du kartus kiekvienos temos metu kartu su mokiniais keliaujame į temines išvykas, kuriose vaikai praktiškai papildo tai, ko išmoksta ir sužino klasėje. Keliaujame ne tik po Vilnių, Kauną, Klaipėdą, bet ir po visą Lietuvą. Muziejai, parodos, patys įvairiausi renginiai – visada įtraukti į mūsų ugdymo planus.

 • Labai svarbi ugdomoji priemonė yra išvykos refleksija – ją vaikai atlieka (raštu arba žodžiu) po kiekvienos išvykos. Refleksijoje jie pasidalina tuo, kur keliavo, ką matė, ką sužinojo, kas buvo įdomu ir nauja, kur galėjo panaudoti savo turimas žinias.

 • Kai važiuojame į temines išvykas, tėvams reikia padengti transporto ir įėjimo bilietų išlaidas. Apie išvyką tėvai informuojami el. paštu ne vėliau, kaip prieš tris dienas. 

 • Išvykų metu mokinių elgesys turi atitikti mokyklos elgesio kodeksą. Mokiniai privalo žinoti ir laikytis saugaus eismo taisyklių. Šių taisyklių pažeidimas gali sąlygoti draudimą vykti į išvyką.  

 

Metų kelionė

 • Vaikai turi būti atviri pasauliui, todėl kartą per metus vykstame į metų kelionę. Siekiame, kad į metų kelionę vyktų visi mokyklos mokiniai.

 • Kelionė yra organizuojama mokslo metų pabaigoje ir keliaujama už Lietuvos ribų. Maršrutas, trukmė ir kelionės intensyvumas priklauso nuo klasės vaikų amžiaus ir temų, kurios buvo nagrinėjamos mokslo metų eigoje.

 • Metų kelionės tikslai -  anglų ir / arba kitų užsienio kalbų praktinis naudojimas, gamtos mokslų žinių gilinimas, savarankiškumo ugdymas, komandos formavimas.

 • Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos: vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą / asmens tapatybės kortelę ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti nelydimas tėvų.

 • Mokinio kelionės organizavimo faktines išlaidas (bilietai, draudimas, apgyvendinimas, maitinimas ir kt.) turi padengti tėvai. 

 

Gimtadieniai

 • Mokykloje gimtadieniai yra prisimenami bendraračio ir / arba ryto rato metu draugiškai pasveikinant.

 • Jeigu mokinys pageidauja dalinti kvietimus į gimtadienio ar kitus vakarėlius klasėje, jis turės pakviesti visus vaikus.

 • Jeigu vaikas nori kviesti ne visus klasės draugus, tėvai turi organizuoti kvietimų įteikimą ne mokykloje.

 • Prašome nesinešti gimtadienio dovanų į mokyklą.

 • Gimtadienio vaišės (jei norima pavaišinti klasės draugus) turi atitikti sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame vaišėms rinktis vaisius. Primename, kad į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą ir jo gaminius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus, sultis bei traškučius.

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
KLAIPĖDAKLAIPĖDA
Cover3
©2019 Karalienės Mortos mokykla