VILNIUS

BENDRUOMENĖS KNYGA

PRATARMĖ

Kiekvienai bendruomenei yra svarbu turėti savo veiklos ir taisyklių aprašą. Privačioje Karalienės Mortos mokykloje tai - Bendruomenės knyga. Noriu atkreipti dėmesį, kad laikytis vidaus tvarkos taisyklių Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, čia besimokantiems ir čia atvedantiems vaikus.

Bendruomenės knyga - gyvas dokumentas, kuris kasmet peržiūrimas, redaguojamas, papildomas, o kai ko - ir atsisakoma.

2020/2021 mokslo metų Bendruomenės knygoje rasite atsakymus į dažniausiai mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų mokyklos tvarką ir taisykles. Laikykimės šių taisyklių bei rūpinkimės, kad jų laikytųsi ir kiti - juk bendruomenę kuriame drauge!

Aukime KŪRYBINGI, TVIRTI, DRĄSŪS, JAUTRŪS ir PAGARBŪS.

APIE MOKYKLĄ

Mūsų vizija

Kūrybinga, tvirta, drąsi, jautri ir pagarbi asmenybė.

Mūsų misija

1. Tikime, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir kiekvienas vaikas gali būti sėkmingas.

2. Siekiame, kad akademinius iššūkius vaikas pasiektų su atvirumu, pasiryžimu bei prisiimtų atsakomybę už savo ugdymo(si) procesą.

3. Kuriame bendradarbiavimo atmosferą, kurioje kiekvienas bendruomenės narys supranta, kad yra atsakingas už savo įnašą į Lietuvos ir pasaulio ateitį!

Mūsų vertybės

 • Kūrybiškumas
 • Tvirtumas
 • Drąsa
 • Jautrumas
 • Pagarba

Mokyklos bendruomenė

  

 

Mokyklos bendruomenė  

 • Karalienės Mortos mokyklos bendruomenės nariais esame visi -  mokiniai, pedagogai ir tėvai.
 • Mes, bendruomenė, esame partneriai ir įsipareigojome kurti bei išsaugoti saugią bei svetingą mokymosi aplinką, kurioje, visapusiškos pagarbos atmosferoje, galėtų nevaržomai atsiskleisti kiekvieno potencialas. Ugdome suvokimą, kad visi mokyklos bendruomenės nariai turi lygias teises ir yra vienodai svarbūs.  
 • Be abejonių, efektyvi partnerystė reikalauja aiškiai apibrėžtų atsakomybių, bendradarbiavimo, gyvybingos komunikacijos, visapusiškos pagarbos bei vieningos vizijos.
 • Mes - pasaulio piliečiai, todėl veikdami mokykloje siekiame prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo. Mokyklos ugdymo procese ir bendruomenės gyvenime siekiame #GlobalGoals ir skiriame ypatingą dėmesį tvarios aplinkos kūrimui ir gamtos apsaugai.
 • Tikime, kad bendruomenės tikslai suteiks efektyvaus ir malonaus bendravimo pagrindą bei praktiškai pasitarnaus įgyvendinant mūsų vykdomą pagarbos skatinimo politiką.
 • Bendruomenės tikslai:
  • skatinti bendruomeniškumo dvasią;
  • stiprinti mokyklos ir namų partnerystę;
  • teikti visokeriopą pagalbą mokyklai, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(sį).

Mokytojai

 • Mokytojai yra Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriai – klasėse jų rankoms patikėta mūsų ateitis.
 • Mokytojus atrenkame itin kruopščiai. Mums svarbu, kad mokytojai gerbtų kiekvieną vaiką ir šeimą, gebėtų pasidalinti idėjomis ir dirbti komandoje, sektų ugdymo srities naujoves ir, žinoma, siektų keisti pasaulį.  
 • Mums svarbus nuolatinis mokytojų tobulėjimas. Visi Karalienės Mortos mokyklos pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje Mokytojų akademijoje – periodiškai vykstančiuose vidiniuose tęstiniuose mokymuose. Pedagogai reguliariai dalyvauja profesiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja tiek mokykla, tiek atvykstantys specialistai iš Lietuvos bei užsienio. Bendradarbiaujame su Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir JAV mokyklomis. Pedagogai dalyvauja ne vien pedagoginėje, bet ir mokslinėje veikloje.

Vaiko gerovės komanda

 • Vaiko gerovės komandos siekis – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir rezultatai.
 • Jei vaikui kyla problemų mokykloje, tėvai pirmiausia turi jas aptarti su klasės mokytoju / klasės mentoriumi. Jei problemai spręsti prireikia specialistų pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komanda.
 • Vaiko gerovės komandos nariai:  
  • mokyklos ugdymo koordinatorius,
  • paskirti klasių mokytojai / klasės mentoriai,
  • socialinis pedagogas,  
  • psichologas,  
  • specialusis pedagogas,
  • logopedas.
 • Į komandos sudėtį esant poreikiui gali būti įtraukiami mokinių tėvai, vietos bendruomenės, seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti asmenys, besirūpinantys vaiko gerove.
 • Mokyklos Vaiko gerovės komandos sudėtį ir darbo reglamentą kasmet tvirtina mokyklos padalinio vadovas.
 • Karalienės Mortos mokyklos Vaiko gerovės komanda:
 • Užtikrina mokymo(si) sėkmę:
  • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
  • rūpinasi mokinių mokymo(si) sėkme;
  • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams bei mokytojams rekomendacijas.
 • Padeda:
  • spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
  • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.
 • Bendradarbiauja:
  • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
  • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas;
  • jei mato poreikį, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
  • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.
 • Vadovaujasi tokiais principais:
  • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
  • priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
  • priimant sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
  • pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
  • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
  • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt..

Mokinių parlamentas  

 • Karalienės Mortos mokyklos Mokinių parlamentas - tai mokinių laisvė ir teisė dalyvauti demokratiniame mokyklos valdyme, atstovauti ir ginti mokinių teises ir interesus, priimti bendruomenei reikšmingus sprendimus bei prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo.
 • Karalienės Mortos mokykloje mokiniai vienerių metų kadencijai renka Mokinių parlamentą, o pagrindinėje mokykloje renka ir Mokinių prezidentą.
 • Mokinių parlamento sprendimai negali prieštarauti mokyklos vertybėms ir vidaus tvarkoms.
 • Mokinių parlamento nariai skleidžia savo tikslus ir siekius mokyklos labui, rodo pavyzdį kiekvienam mokiniui ir tampa mokyklos ambasadoriais. Taip ugdome ateities lyderius, skatiname pilietinį aktyvumą, ugdome kolektyvinę ir socialinę atsakomybę, padedame sukaupti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.
 • Mokinių parlamento principai:
  • bendradarbiavimas (bendradarbiaujame su visais mokyklos bendruomenės nariais, kad augtume ir mokytumėmės vieni iš kitų);
  • prieinamumas, atvirumas (esame atviri pasiūlymams, idėjoms, priimame ir padedame tiems, kam pagalba reikalinga);
  • demokratiškumas (kiekvieno teisė į savo nuomonę);
  • atsakingumas (pavestus darbus atliekame laiku);
  • lygiateisiškumas (visų Mokinių parlamento narių teisės lygios ir Mokinių parlamento narys nėra viršesnis už kitus mokinius);
  • atsiskaitomumas (nuveiktus darbus viešiname, atsiskaitome atsakingam asmeniui).

Patariamoji taryba

 • Tai kolegialus Karalienės Mortos mokyklos patariamasis organas, kurio veiklai vadovauja mokyklos administracija.
 • Patariamoji taryba teikia rekomendacijas dėl kasdienės mokyklos veiklos organizavimo klausimų bei kitų administracijos teikiamų mokyklos reikalų.
 • Patariamoji taryba nesprendžia klausimų dėl mokinių ir mokytojų bei mokyklos administracijos darbuotojų priėmimo į darbą, jų veiklos organizavimo, pareigybių tvirtinimo, atlyginimo ir atestavimo; mokyklos finansinių ir ūkinių reikalų, įskaitant įkainių nustatymo; akademinio turinio (mokymosi programų, akademinio pobūdžio projektų, vadovėlių įsigijimo ir kt.); naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.
 • Patariamąją tarybą sudaro 7 nariai – mokyklos administracijos atstovai, mokinių tėvų atstovai ir / arba nepriklausomi bendruomenės atstovai (rėmėjai, mecenatai ir kiti asmenys, nusipelnę mokyklai). 
 • Už dalyvavimą Tarybos veikloje nariams nėra atlyginama.

 

Etikos kodeksas

 

 

Bendrosios elgesio nuostatos

 • Iš mokinių mes tikimės:
  • mandagumo ir pagarbos kitų mokinių, personalo ir svečių atžvilgiu;
  • paklusnumo vadovaujantiems suaugusiems ir jų nurodymų vykdymo mokyklos teritorijoje bei išvykų metu;
  • atsakomybės už savo poelgius.
 • Iš suaugusiųjų bendruomenės narių tikimės, kad jie laikysis šių tiesioginio ir netiesioginio bendravimo žodžiu ir raštu principų: demonstruos gerus ketinimus, sieks bendrauti konstruktyviai, pasirinks diplomatišką, pagarbų toną, išreikš jautrumą pasaulėžiūrų įvairovei.
 • Priėmimo į mokyklą faktas savaime įpareigoja elgtis atsakingai, taktiškai, oriai bei būti Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriais. Šeima privalo gerbti kitų mokyklos bendruomenės narių teises ir jausmus. Tikimės, kad kiekvieno bendruomenės nario elgesys atspindės jo lojalumą mokyklos idealams, tradicijoms, vertybėms bei taisyklėms, demonstruos atsakingą požiūrį į moralines ir etines vertybes, tokias kaip garbė, asmeninės ir intelektinės nuosavybės teisė, taktiškumas ir sąžiningas varžymasis.
 • Atsisakome toleruoti mokyklos ir bendruomenės tvarkai bei drausmei prieštaraujantį, mokyklą diskredituojantį, neteisėtą arba tiesiog bendrai nepriimtiną elgesį. Tokių nusižengimų atvejais administracija pasilieka teisę vienašališkai svarstyti ir nustatyti atitinkamas drausmines priemones.

Tinkamas mokinio elgesys

 • Pagarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su visais mokyklos mokiniais ir mokytojais.
 • Atsižvelgimas į kito mokinio norą mokytis (netrukdyti, neerzinti ir pan.).
 • Švaros ir tvarkos taisyklių laikymasis mokyklos teritorijoje.
 • Atsakingas dalyvavimas klasės veiklose.
 • Atsižvelgimas į mokytojų prašymus / leidimus.
 • Tiesos kalbėjimas (nemeluojant, nemanipuliuojant ir pan.).
 • Saugus elgesys nekeliant pavojaus aplinkiniams.
 • Atsakingas požiūris į mokyklos ir joje esančių žmonių turtą.
 • Pamokų tvarkaraščio laikymasis, mokyklos uniformos dėvėjimas.

Nepriimtinas mokinio elgesys

 • Sukčiavimas:
  • tiesioginis kito mokinio atsakymų nusirašinėjimas;
  • neleistinas sukčiavimas, nusirašinėjimas ar elektroninių priemonių naudojimas testų metu;
  • kito mokinio pasiekimų arba darbų pasisavinimas;
  • atsakymų kopijavimas iš mokytojo pasiūlyto testo pavyzdžio;
  • plagijavimas;
  • sukčiavimas grupinio darbo metu, nuviliant kitų grupės dalyvių lūkesčius.
 • Tyčinis melavimas: klaidingo teiginio deklaravimas, žinant, kad jis toks yra ir tikintis, kad gali būti palaikytas teisingu.
 • Vagystė: svetimo turto arba tapatybės pasisavinimas.
 • Pabėgimas iš pamokų.
 • Vėlavimas į pamokas.
 • Pabėgimas iš mokyklos.
 • Narkotinių medžiagų vartojimas.
 • Seksualinis priekabiavimas.
 • Vulgarus bendravimas: keiksmažodžiai, spjaudymasis.
 • Fizinis smurtas: organizuotos/neorganizuotos muštynės, užpuolimas ir pan.
 • Patyčios.

Nulinė patyčių tolerancija

 • Patyčiomis ir / arba priekabiavimu laikomi pasikartojantys veiksmai, kurie kitus žeidžia, liūdina, trikdo, baugina, atstumia arba skaudina.
 • Tiesioginės patyčios ir / arba priekabiavimas:
  • Žodinės patyčios – prasivardžiavimas, apkalbinėjimas ir / arba įžeidžiančios, pašaipios, gąsdinančios replikos apie kitą vaiką.
  • Elektroninės patyčios – kito žmogaus socialinių tinklų paskyros bei el. pašto nusisavinimas ir naudojimas, priekabiavimas arba apkalbinėjimas naudojant elektroninį paštą, pokalbių programėles, tinklaraščius ir bet kuriuos kitus resursus internete.
  • Religinės patyčios – kito asmens religijos nuvertinimas arba išjuokimas, verčiant kitus nebereikšti jų religinių įsitikinimų.
  • Rasistinės patyčios – įžeidžiantys pasisakymai arba kitų diskriminavimas dėl jų tautybės, rasės, kultūros, odos spalvos arba gimtosios kalbos.
  • Patyčios dėl intelekto – įžeidžiančios replikos apie kito intelektinius arba mokymosi gebėjimus.
  • Patyčios dėl asmens lyties ir lytinės orientacijos – įžeidžiančios replikos arba kitų diskriminavimas dėl jų lyties arba lytinės orientacijos.  
 • Netiesioginės patyčios ir / arba priekabiavimas:
  • Fizinis smurtavimas - smūgiavimas, spardymas, stūmimas, spjaudymas ir bet kokie kiti agresyvaus pobūdžio fiziniai veiksmai.  
  • Asmeninės nuosavybės (tikros arba virtualios) nuvertinimas – kito asmens nuosavybės pasisavinimas, gadinimas arba perdavimas. Tai apima ir veiksmus su kito mokinio asmeniniais daiktais ar spintele, atliekamus be jo leidimo.  
  • Atskyrimas – kito vaiko tyčinis neįsileidimas į grupę, diskusiją arba komandą.  
  • Grafinis vandalizmas – kito asmens nuosavybės, projektų ar nuotraukų darkymas.  
  • Seksualinis priekabiavimas – įžeidžiantys gestai kito asmens kūno atžvilgiu, kito asmens lietimas arba nepageidaujamas prisiartinimas, kitų diskriminavimas dėl jų lytinės orientacijos.  
 • Vaikų ir suaugusiųjų saugumo tikslais mokyklos teritorijoje taikome prevencijos ir įsikišimo strategijas, siekiant skatinti jautrumą ir pagarbą bei reglamentuoti atsaką į patyčias ar priekabiavimą.
 • Įtarę, kad vaikas patiria prievartą (vaikas pasakoja apie patiriamą žalojantį elgesį; pastebimas netinkamas tėvų ar kitų žmonių elgesys su vaiku; stebimas nerimą ir įtarimą apie patiriamą prievartą keliantis vaiko elgesys; fiziniai vaiko požymiai ar klinikiniai simptomai leidžia įtarti, kad vaikas patiria žalojantį elgesį), pedagogai privalo savo pastebėjimais pasidalinti su mokyklos vadovu, kuris priims tolimesnius sprendimus.
 • Norėdami sumažinti patyčių ir priekabiavimo tikimybę, taikome mokinių amžių ir pakopą atitinkančias prevencijos strategijas, nukreiptas į atidumo ir empatijos etoso (elgesio normų visumos) lavinimą.
 • Reaguodami į patyčias ir priekabiavimą veikiame operatyviai, tačiau jautriai tiek aukos, tiek ir pažeidėjo atžvilgiu – juk neretai agresorius kadaise pats buvo patyčių ir / arba priekabiavimo auka.

Lankomumas ir punktualumas  

 • Karalienės Mortos mokykloje lankyti pamokas yra privaloma. Tyrimai rodo, kad praleidus vos 10 proc. pamokų, tai jau daro akivaizdų neigiamą poveikį vaiko akademiniams pasiekimams. Ir visiškai nesvarbu, ar pamokos buvo praleistos dėl pateisinamų priežasčių (ligos) ar ne. 
 • Vėlavimas į pamokas bei išėjimas anksčiau taip pat tiesiogiai koreliuoja su akademiniais pasiekimais. Prasidėjus pamokai vaikai turi būti pasiruošę darbui ir turėti reikiamas priemones.
 • Jeigu vaikas pasiimamas / išeina iš pamokų anksčiau arba jeigu vėluoja į mokyklą, TAMO dienyne mokytojai tai atitinkamai žymės n arba p raidėmis.
 • Prašome visas užklasines veiklas organizuoti po pamokų, o atostogas bei šeimos išvykas planuoti moksleivių atostogų metu. Jeigu vis dėlto pastebėsime, kad dėl užklasinės veiklos vaikas praleidžia pamokas, prašysime pasirašyti dokumentą, kuriuo įsipareigosite, kad vaikas atliks visas užduotis, kurios tuo metu atliekamos mokykloje. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad vaikas pasiektų maksimaliai tiek, kiek gali pasiekti lankydamas mokyklą. Jam nedalyvaujant ugdymo procese to užtikrinti negalime.
 • Mokytojas gali nuspręsti mokinį palikti po pamokų, sudarydamas jam galimybę užbaigti neattliktas užduotis. Tai - ugdymo(si) proceso dalis, todėl prašome tėvų bendradarbiavimo užtikrinant, kad mokinys liks mokykloje nepaisydamas turimos užklasinės veiklos.
 • Jeigu priežastis, dėl kurios vaikas praleido pamokas, yra pateisinama (liga, įvykusios nelaimės / netektys), mokytojas atsiųs vaikui užduotis ir organizuos keletą susitikimų po pamokų, kad išaiškintų vaikui praleistą medžiagą. Tokiu atveju prašome tėvų bendradarbiavimo – užtikrinti, jog užduotys bus atliktos namuose bei tai, jog bus atsižvelgta į mokytojo poreikį su vaiku susitikti po pamokų mokytojo paskirtu laiku.  
 • Jeigu priežastis, dėl kurios vaikas praleido pamokas, yra nepateisinama (atostogos, vėlavimas, būrelis, kelionė ir pan.), tėvų atsakomybė yra užtikrinti, kad visos užduotys būtų atliktos, o ugdymo programa – suprasta ir išmokta.

Drausminimas

 • Mokyklos drausminimo sistema remiasi teigiamais lūkesčiais ir kartojimu. Programa iškelia du pagrindinius tikslus – užtikrinti teigiamą socialinę sąveiką ir lavinti gerus bendravimo įgūdžius. Skatiname vaikų gerumą ir atidumą kitiems, todėl būtent tokio elgesio reikalaujame visoje mokyklos teritorijoje. 
 • Pradinėje mokykloje, asmenybės formavimosi laikotarpiu, mokytojai uoliai dirba padėdami vaikams konstruktyviai spręsti konfliktus, skatindami juos naudoti ir lavinti pozityvaus bendravimo kalbinius įgūdžius. Sunkumų patiriantiems gali prireikti nedidelės pertraukos savo elgesiui apmąstyti ir atitinkamai ištaisyti.
 • Bet kokios fizinės bausmės yra nepriimtinos ir draudžiamos.
 • Žinome, kad taisyklės ir jų laikymasis yra būtini, kad augtų pagarbi, pilietiška ir atsakinga asmenybė, todėl rimtai žiūrime į taisyklių pažeidimus ir taikome pasekmes netinkamam vaikų elgesiui.
 • Iš pradžių netinkamai besielgiantį mokinį sudrausmina mokytojas, taikydamas raidos tarpsnį atitinkančią drausminimo taktiką. Mokinys ir mokytojas kartu aptaria elgesio koregavimo arba problemos sprendimo būdą. Nutaręs, kad tai reikalinga, mokytojas susisiekia su tėvais. Tėvams pageidaujant arba reikalaujant išsamesnių paaiškinimų, jie gali suderinti individualų susitikimą.
 • Esant rimtesniam prasižengimui arba tuo atveju, kai problema negali būti išspręsta klasės lygmenyje, mokytojas privalo kreiptis į Vaiko gerovės komandą.
 • Pasikartojančius mokinio prasižengimus arba kitus žalojantį elgesį įvertina Disciplinos komitetas. Netinkamai besielgiančiam mokiniui teisės aktų nustatyta tvarka taikomos poveikio priemonės, įskaitant pašalinimą iš mokyklos. 

Saugumas

 • Po pamokų vaikai gali pajusti kinetinės energijos antplūdį ir išdykauti – vertiname abi šias išraiškas, tačiau prašome mums padėti ir suvaldyti bėgiojimą, šokinėjimą, šaukimą arba imtynes koridoriuose, kadangi tai yra nederamas ir potencialiai nesaugus elgesys, kuris gali trikdyti kitus vaikus. Jeigu matote koridoriuje ar kitose bendrose erdvėse netinkamą elgesį, prašome jį stabdyti, primenant saugaus elgesio taisykles.
 • Taip pat norime pabrėžti, kad, pasibaigus pamokoms, atsakingais už vaiką tampa tėvai.
 • Tėvai už vaiko elgesį yra atsakingi ir asamblėjų bei mokyklos švenčių ir renginių metu, t.y. visada, kai yra ir tėvai, ir mokytojai. Jeigu mokytojas ar administracija mato, kad tuo metu, kai už vaiko elgesį yra atsakingi tėvai, elgesys tampa nepagarbus ir / arba nesaugus vaikui arba kitiems vaikams, mokytojai bei mokyklos administracija turi teisę pareikalauti laikytis taisyklių.
 • Keliaudami į mokyklą ir iš jos mokiniai privalo dėvėti atšvaitus ir laikytis eismo taisyklių (pvz., kirsti gatvę tik per perėją, laikytis tinkamos kelio pusės einant gatvės pakraščiu ir t.t.).
 • Tėvai, atveždami ir pasiimdami vaiką iš mokyklos, privalo laikytis mokyklos nurodytų eismo taisyklių, važiuoti lėtai ir sustoti tik nurodytose vietose.

Specialiųjų poreikių vaikų inkliuzinis ugdymas

 • Mokykla priima specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikus. Specialieji ugdymo(si) poreikiai nėra kliūtis siekti norimo išsilavinimo.
 • Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikais vadinami ne tik vaikai, kurie patiria įvairiausių mokymosi sunkumų dėl psichinės ar fizinės raidos sutrikimų. Gabūs vaikai taip pat yra priskiriami specialiųjų poreikių vaikų grupei ir jiems gali būti reikalinga pagalba įveikiant išskirtinumo sukeltus iššūkius.
 • Mokykla pagal savo turimas galimybes įsipareigoja dėti pastangas tam, kad mokinys įgytų kuo daugiau žinių ir gebėjimų, tačiau neatsako už tai, kad mokinys dėl specialiųjų poreikių mokymo procese visiškai ar iš dalies neįsisavino mokymo programos, neįgijo tam tikrų žinių ar gebėjimų ir pan.
 • Mokykla siekia užtikrinti maksimaliai kokybišką ugdymą, tad gali prašyti tėvų prisiimti papildomų įsipareigojimų ugdymo procese.

Mobiliųjų telefonų naudojimas mokykloje

 • Mokiniams naudotis mobiliuoju telefonu mokyklos teritorijoje yra draudžiama.
 • Mobilusis telefonas pamokoje gali būti naudojamas kaip mokymo priemonė tik mokytojui leidus.
 • Atvykę į mokyklą mokiniai privalo laikyti mobilius prietaisus kuprinėse arba spintelėse, išjungę jų garsą bei vibraciją. Jei mokinys laiko mobilųjį telefoną drabužio kišenėje, bet kuris mokyklos darbuotojas jo gali paprašyti prietaisą pasidėti į kuprinę ar spintelę.
 • Esant būtinybei susisiekti su tėvais/ globėjais pamokų metu, mokinio tėvams/ globėjams skambina mokytojas arba mokyklos administratorė. Po pamokų tėvams/ globėjams gali skambinti pats vaikas.
 • Mobilieji žaidimai mokykloje yra draudžiami.
 • Jei mokinys mokykloje neleistinai naudojasi telefonu, bet kuris mokyklos darbuotojas paima iš mokinio telefoną ir perduoda jį mokyklos administratorei. Telefoną mokinys gali pasiimti pats pasibaigus pamokoms. Jeigu situacija pasikartoja, mokyklos administratorė laišku informuoja mokinio tėvus/ globėjus apie netinkamą mokinio elgesį, o telefonas gražinamas tik mokinio tėvams/ globėjams po susitarimo dėl ilgalaikių priemonių, įgalinančių mokinį laikytis mokyklos taisyklių.
 • Jei abejojate vaiko gebėjimu prisiimti atsakomybę už telefono saugumą, prašome vaikui telefono neduoti.

IT įrangos naudojimas mokykloje

 • Kad pedagogai kasdien galėtų mokomus dalykus praplėsti interaktyviomis užduotimis, integruoti skirtingas disciplinas ir pateikti ugdymo programą platesniame kontekste, klasėse naudojami projektoriai, nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai. 
 • Karalienės Mortos mokykloje kompiuterių klasių niekada nebuvo ir niekada nebus. Kompiuteriai ar technologijų naudojimas nėra atskiras dalykas, tai - neatsiejama visų mokomųjų dalykų dalis, integruota į visą ugdymo programą.
 • Nuo trečios klasės mokiniai tam tikrose pamokose naudoja asmeninius kompiuterius. Asmeninius kompiuterius mokiniai naudoja, nes:
  • yra įgudę ir jaučiasi patogiausiai, todėl visas dėmesys skiriamas mokymuisi;
  • laiką ir užduotis mokiniai gali planuoti vienoje elektroninėne vietoje;
  • naudodami asmeninius kompiuterius mokiniai yra linkę tęsti mokymosi procesą ir pasibaigus pamokoms, už mokyklos ribų;
  • asmeninių kompiuterių naudojimas ugdo įgūdžius, kurie bus naudingi ateityje;
  • pamokų metu suteikiamas priėjimas prie daugybės informacijos šaltinių;
  • sudaroma galimybė personalizuotam mokymuisi, kai mokiniai gali tobulėti savo tempu;
  • asmeniniai kompiuteriai skatina mokinius tęsti / pabaigti pradėtas užduotis;
  • ugdo didesnį atsakomybės jausmą - mokiniai atsakingi, kad jų asmeniniai kompiuteriai veiktų.
 • Naudodamiesi IT įranga mokykloje (nepriklausomai nuo to, ar tai asmeninė nuosavybė, ar mokyklos turtas), mokiniai privalo laikytis įrangos naudojimo taisyklių. Taisyklės skirtos apsaugoti tiek mokinius, tiek įrangą. Mokinys ir tėvai atsako už technikos sugadinimą ir privalo padengti jos derinimo ar remonto išlaidas.
 • Naudotis IT įranga, interneto ryšiu ir paleisti atitinkamas programas mokiniai gali tik pamokų metu, ieškant su pamoka susijusios informacijos ar atliekant mokytojo užduotus darbus. Asmeninis šių prietaisų naudojimas be mokytojo leidimo yra draudžiamas.
 • Draudžiama savavališkai keisti kompiuterių, operacinių sistemų ir tinklų konfigūraciją, paleisti programas, kurių nėra patvirtintų programų sąraše, taip pat atlikti kitus veiksmus be specialaus leidimo.
 • Mokiniai gali naudotis internetu per numatytą saugų bevielį ryšį, tačiau privaloma laikytis nustatytų taisyklių. Mokiniams draudžiama dalyvauti neteisėtoje veikloje arba naršyti nelegalaus turinio puslapius, naudojantis tiek asmeniniu, tiek mokyklos turtu, tiek per pamokas, tiek popamokinėje veikloje, taip pat tuo metu, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai atstovauja mokyklai.
 • Norime pabrėžti, kad mokykla nėra pajėgi bei nesiekia kontroliuoti kiekvieno individualiai. Prašome su vaiku kalbėti apie saugų naršymą elektroninėje erdvėje. Jei vaikas nesilaiko mokyklos nustatytų taisyklių, apie tai informuojami tėvai.
 • Mokiniai atsakingi už tai, kad į mokyklą atsineštuose asmeniniuose kompiuteriuose, skaitmeniniuose prietaisuose, diskeliuose, laikmenose, USB raktuose ir kitose priemonėse nebūtų virusais užkrėstų, neleistinų arba nederamų failų.
 • IT prietaisų naudojimas internetiniams žaidimams, apsipirkinėjimui internetu, informacijos dalinimuisi ar vaizdo įrašų peržiūrai yra draudžiamas.
 • Suaugusiųjų bendruomenės narių prašome susilaikyti ir nenaudoti telefonų, kompiuterių, planšečių ir kitų prietaisų per bendruomenės susirinkimus, asamblėjas, per mokyklos šventes arba neformalių užsiėmimų metu, įskaitant išvykas. Laikydamiesi šios taisyklės, vieningai dalyvausime mokyklos veikloje ir parodysime vaikams sveiko, darnaus ir sutelkto elgesio modelį.

Dovanos mokytojams

 • Karalienės Mortos mokykla turi gražią tradiciją, jog pirmąją Mokslo ir žinių dieną vaikai į mokyklą nešasi ne gėles, o knygas, kurios papildo biblioteką ir lydi vaikus ne vienerius mokslo metus.
 • Labai vertiname tėvų norą atsidėkoti mokytojoms, tačiau tikime, kad Karalienės Mortos mokyklos mokytojai dirba iš pašaukimo. Geriausia padėka mokytojams – tėvų dėmesys, šypsena, geras žodis, nuoširdaus ir kruopštaus jų darbo pastebėjimas. Todėl visada galima visai klasei dovanoti knygą – tėvų palinkėjimas joje pradžiugins mokytojus. Atsidėkodami mokytojams taip pat galite suorganizuoti visos klasės išvyką. Ir mokytojai, ir vaikai ją prisimins – juk kartu praleisto laiko, patirtų įspūdžių ir akimirkų neatpirks jokia materiali dovana.
 • Norėdami asmeniškai padėkoti mokytojams, tėvai jokiu būdu negali dovanoti grynųjų pinigų ar brangių dovanų, nes tai prieštarauja Karalienės Mortos mokyklos filosofijai ir vertybėms. Mokytojai tokių dovanų negali priimti, asmeninės dovanos gali būti tik simbolinės.

 

Komunikacija

 

 

Mokyklos komunikacija su tėvais

 • TAMO. Visi tėvai privalo prisijungti ir susikurti asmeninį profilį TAMO elektroninėje informavimo sistemoje. Mokslo metų pradžioje individualiai kiekvieno vaiko tėvams el. paštu išsiunčiame vaiko identifikacijos raktus. TAMO sistemoje tėvai mato vaiko pamokų lankomumą, individualius įrašus apie vaiką, įvertinimus, pamokos temas ir užduotis. Mokykla neatsako už TAMO paskyroje siunčiamas reklamas. Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai turi asmeninius prisijungimus prie TAMO sistemos.
 • Penktadienio laiškas. Kiekvienos mokslo metų savaitės penktadienį siunčiame klasės tėvams informacinį laišką apie mokykloje praleistą savaitę. Šiame laiške pateikiama ir svarbi klasės bei mokyklos informacija, todėl būtina šiuos laiškus perskaityti itin atidžiai.
 • Neatidėliotina informacija. Esant skubiai informacijai, mokyklos administracija rašo tėvams elektroninį laišką.
 • Individualūs susitikimai. Du kartus per metus tėvai kviečiami į individualius susitikimus aptarti vaiko progresą – akademines žinias ir bendrąsias kompetencijas. Mokykla gali kviesti šeimas į individualius susitikimus aptarti nekasdienes situacijas.
 • Bendri susitikimai ir renginiai. Reguliarūs / suplanuoti susitikimai (informaciniai vakarai, asamblėjos) ir renginiai, šventės vyksta pagal mokslo metų pradžioje paskelbtą kalendorių (kalendorių rasite paspaudę nuorodą - pradinės mokyklos kalendorius, pagrindinės mokyklos kalendorius). Apie nereguliarius susitikimus (susirinkimai, arbatėlės) tėvai informuojami penktadienio laiške.
 • Klasės atviros dienos. Paskutinėmis rugpjūčio dienomis mokykloje vyksta atviros klasės dienos. Šios dienos yra skirtos susipažinimui su klasės mokytoju / klasės mentoriumi ir klasės erdve, nauja aplinka. Šiomis popietėmis į mokyklą galima atvykti kartu su vaiku, savarankiškai ap(si)žiūrėti, atnešti reikiamas priemones ir daiktus, kad to nereikėtų daryti pirmąją mokslo metų dieną. Norime atkreipti dėmesį, kad tai nėra individualūs susitikimai. Šiomis dienomis pedagogai iki pietų dalyvauja mokymuose, tvarkosi klasėse, o po pietų gali priimti šeimas. Individualus pokalbis su mokytoju organizuojamas tik iš anksto sutartu metu.
 • Socialiniai tinklai. Informaciją apie mokyklos veiklas, renginius, pasiekimus, bendruomenę, dalyvavimą projektuose ir pan. skelbiame socialiniuose tinkluose. Rekomenduojame „pamėgti“ mokyklos profilį ir operatyviai sužinoti aktualias naujienas.  

Tėvų bendravimas su mokykla

 • Iškilus klausimams, prioritetinė komunikacijos su mokykla forma yra elektroniniai laiškai. Pedagogai į tėvų elektroninius laiškus atsako per 24 val. (jeigu laiškas parašytas penktadienio vakarą, pedagogas atsakymą paruošia pirmadienį). Norime atkreipti dėmesį, kad mokytojai netikrina el. pašto pamokų metu, kai tiesiogiai dirba su vaikais. Mokyklos administracija į elektroninius laiškus atsako tą pačią darbo dieną (arba kitą darbo dieną, jei laiškas išsiųstas baigiantis darbo dienai arba po darbo valandų).
 • Jei klausimas yra itin skubus arba reikalaujantis kalbėtis betarpiškai, bendraujame telefonu. Norėdami susisiekti su mokytoju, skambinkite į mokyklos administraciją arba mokytojui elektroniniame laiške nurodytu telefonu mokytojo darbo metu. Labai prašome gerbti mokytojų asmeninį gyvenimą ir dėti visas pastangas, kad jam būtų skambinama tik darbo metu. Norime pabrėžti, kad mokytojui draudžiama kalbėti telefonu pamokų metu, kai jis tiesiogiai dirba su vaikais. Su administracija galite susisiekti kontaktuose nurodytais telefonais administracijos darbo metu.
 • Esant poreikiui, raginame su mokytoju susitikti individualiai. Prašome iš anksto el. paštu informuoti ir susitarti dėl susitikimo laiko. Priklausomai nuo pokalbio temos, mokytojas gali pakviesti dalyvauti kitus pedagogus arba padalinio administraciją. Prašome neužlaikyti mokytojų ryte, jis yra skirtas mokytojų pasiruošimui. Išimtis gali būti tik tuo atveju, jei tėvai iš anksto susitarė su mokytoju ir mokytojas apie tai informavo administraciją.
 • Susitikimai su administracijos darbuotojais organizuojami apie tai iš anksto susitarus elektroniniu paštu arba telefonu.
 • Visapusiai skatiname bendruomenę būti atvira diskusijoms - visus rūpimus klausimus užduokite tiesiogiai mokytojams ar mokyklos administracijos darbuotojams. Uždaros tėvų grupės, skirtos diskusijoms apie mokyklos veiklą, riboja galimybę gauti greitus ir tiesius atsakymus į rūpimus klausimus, nesuteikia progos organizacijai greitai reaguoti ir prisidėti prie konstruktyvaus situacijos sprendimo, gali kurti atskirtį bendruomenėje ir yra terpė gandams sklisti. Kviečiame iškilusias situacijas spręsti operatyviai kartu su mokytojais ir / arba administracijos darbuotojais.
 • Visuomet kviečiame savo iniciatyva prisidėti prie kasdienės mokyklos veiklos bei švenčių organizavimo. Tačiau išlieka sritys, kuriose sprendimus organizacija priima vienašališkai, t.y. mokytojų samda, ugdymo turinys ir ugdymo kaina.

Apklausos

 • Esame dėkingi tėvams, kurie rašo laiškus su siūlymais, savanoriauja ir nuolat padeda mums augti. Glaudus bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus, todėl norime į pokalbius įtraukti kuo daugiau tėvų. Apklausas vykdome periodiškai. Tikimės ir prašome aktyvaus dalyvavimo – mums rūpi jūsų nuomonė, o kartu kuriame dar geresnę mokyklą mūsų vaikams.

Adresų ir telefono numerių pasikeitimas

 • Kad galėtume skubiai susisiekti su tėvais krizinėje situacijoje, privalome turėti tikslią tėvų telefono numerių bei adresų bazę. Jei kontaktiniai duomenys keičiasi mokslo metų eigoje, prašome tėvų nedelsiant informuoti mokyklos administratorių. Mokyklai nurodyti adresai ir telefono numeriai yra saugomi ir naudojami įstatymų numatyta tvarka.  

 

Bendroji informacija

 Mokyklos darbo laikas

 • Į mokyklą galima patekti – darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
 • Administracijos darbo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 • Mokytojų darbo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
 • Pamokų laikas pradinėje mokykloje – nuo 8.15 val. iki 14.45 val.
 • Pamokų laikas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje – nuo 8.30 val. iki 15.20 val.
 • Prieššventinėmis dienomis mokyklos ir administracijos darbo laikas trumpinamas viena valanda.
 • Mokinių atostogų metu mokykla nedirba.

Atvykimas į mokyklą

 • Ryte prie mokyklos mokinius pasitinka mokyklos atstovai. 
 • Tėvelių (bei vaikus palydinčių kitų suaugusių asmenų) kviečiame laikytis mokyklos nustatytos eismo prie mokyklos tvarkos ir naudotis KISS&DRIVE:
  • vaikus atvežkite iki pažymėtos KISS&DRIVE vietos;
  • automobilis stabteli (nepažeidžiant kelių eismo taisyklių), tėvai pabučiuoja vaiką, vaikas išlipa (tėvai iš automobilio neišlipa);
  • vaikas VISADA lipa pro tą pusę, kurioje yra mokyklos vartai (jokiu būdu ne į gatvės pusę!);
  • tėvai nuvažiuoja, o vaikas nueina pas laukiantį mokyklos atstovą / į mokyklą.
 • Jei matote, kad vaikui dar sunku išsiskirti, prašome automobilį palikti mokyklos rekomenduojamoje automobilių stovėjimo vietoje, vaiką palydėti iki mokyklos ir saugiai perduoti mokytojui.
 • Jei vaikas į mokyklą atvyksta užsakomuoju pavėžėjimo autobusu, išlipa iš autobuso tik lydinčiam asmeniui leidus bei šaligatviu nueina pas laukiantį mokyklos atstovą/ į mokyklą.
 • Mokyklą lankantys vaikai geba savarankiškai susirasti savo klasę, nusirengti lauko drabužius rūbinėje, todėl tėvai su vaikais atsisveikina prie mokyklos vartų ir į mokyklos patalpas neina.
 • Prašome būti pagarbiais mokyklos bendruomenės nariais ir statyti automobilius tik leistinose vietose, laikytis saugaus greičio. Kartu kuriame saugią aplinką ir esame pavyzdžiu mūsų vaikams.

Išvykimas iš mokyklos

 • Jei vaiką po pamokų pasiima tėvai, jie nurodytu laiku privažiavę prie mokyklos gali pasiimti vaiką KISS&DRIVE zonoje arba sulaukti vaiko mokyklos kieme. Mokyklą lankantys vaikai geba savarankiškai pasiimti savo daiktus, apsirengti lauko drabužius ir, lydimi klasės mokytojo, išeiti laukti tėvų mokyklos kieme.
 • Pradinės mokyklos mokiniai iš mokyklos išleidžiami tik su tėvais arba asmeniu, įrašytu tam skirtame sutarties priede.  Skambutis telefonu nėra pakankama priežastis išleisti vaiką iš mokyklos su asmeniu, kuris nebuvo iš anksto įrašytas sutarties priede.
 • Jei sutarties priede tėvai nurodė, kad vaikas gali iš mokyklos grįžti savarankiškai, iš mokyklos pasibaigus pamokoms vaikas išeina pats, naudodamasis vardine kortele.
 • Jei vaikas iš mokyklos išvyksta užsakomuoju pavėžėjimo autobusu, sutartu laiku laukia lydinčio asmens paskirtoje vietoje ir tik lydint atsakingam asmeniui eina į autobusą.
 • Suprantame, kad kartais aplinkybės gali priversti tėvus vėluoti, tad praėjus dešimčiai minučių po numatyto atsiėmimo laiko, mokyklos atstovas mėgins susisiekti su vaiką atsiimančiuoju suaugusiuoju. 15.00 val. visi vaikai bus nuvesti į pasirinktus būrelius arba į mokamą popamokinės grupės veiklą, kuri trunka iki 18.00 val. (prieš valstybines šventes iki 17:00 val.).
 • Vaikui išvykus iš mokyklos, atsakomybė už jo saugumą tenka tėvams.  

Prašymų formos

Ugdymo organizavimas

 • Pradinėje mokykloje kiekviena klasė turi pagrindinį klasės mokytoją, o kiekvienas srautas (priešmokyklinukai, pirmokai, antrokai ir t.t.) turi augantį mokytoją. Augančių mokytojų kvalifikacija yra tokia pat kaip klasės mokytojų. Augantis mokytojas įgyvendina klasės mokytojo paliktus ugdymo planus, kai klasės mokytojo laikinai nėra (dėl ligos, profesinio tobulėjimo kursų ar kitų priežasčių). Augantys mokytojai dalyvauja ugdymo planavime, padeda įvairių užsiėmimų metu, lydi į išvykas, organizuoja darbą nedidelėse grupėse ir pan..  
 • Pradinėje mokykloje, be klasių mokytojų, dirba matematikos, kūno kultūros, užsienio kalbų, dailės, muzikos, tikybos / etikos ir šokių mokytojai, o pagrindinėje mokykloje – visų dalykų mokytojai.
 • Karalienės Mortos mokykloje veikia STEM (gamtos, matematikos, technologijų), kalbų, socialinių mokslų ir menų departamentai, kurių tikslas yra stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, dalykų integraciją ir sistematiškumą. Departamentuose mokytojai kartu planuoja, organizuoja integruotas pamokas, tariasi dėl užduočių diferencijavimo, rengia metodines priemones, dalijasi profesine informacija ir gerosiomis praktikomis, padeda įsitvirtinti naujam mokytojui, organizuoja mokinių ir mokytojų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose. Departamento mokytojai naudoja vieningą pasiekimų vertinimo sistemą, organizuoja konsultacijas ir bendradarbiauja siekdami individualaus kiekvieno mokinio progreso.
 • Pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje kiekvienai klasei yra priskirtas mentorius. Klasės mentorius yra atsakingas už pagalbą mokiniui įgyvendinant jo akademinės, socialinės adaptacijos ir savirealizacijos tikslus, veda Asmeninio augimo pamokas. Klasės mentorius mokslo metų pradžioje padeda mokiniui susidaryti individualų metų progreso planą - kartu su mokiniu aptaria jam kylančius akademinius, socialinius ar asmeninius iššūkius, kad mokinys ugdytų gebėjimą spręsti problemas, įsivardintų tikslus ir planingai jų siektų.Klasės mentorius bendrauja su mokinio šeima dėl konkrečių mokinio poreikių bei interesų, aptaria mokinio progresą progresų aptarimo metu du kartus per metus. Klasės mentorius kuruoja naujų klasės mokinių adaptacijos programą.
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos koordinatorius moderuoja Vaiko gerovės komandos veiklą, kuria ir įgyvendina programas, padedančias nustatyti mokinių akademinių sunkumų priežastis ir sudaryti jų įveikimo programą, koordinuoja prevencijos ir intervencijos programų mokykloje įgyvendinimą, konsultuoja pedagogus siekiant nustatyti mokinių akademinių sunkumų priežastis ir pasirinkti efektyvius klasės valdymo metodus.

Ugdymas virtualioje erdvėje (UVE)

 • Atsakingai valdžios ir/ ar vietos savivaldos institucijai Lietuvos Respublikoje ar jos dalyje paskelbus atitinkamą specialią padėtį ar teisinį režimą (pvz., epidemiją, ekstremalią situaciją, karantiną, nepaprastąją padėtį ir pan.), kurio priemonės turi ar gali turėti įtakos švietimo įstaigų vykdomam ugdymo procesui, mokykla turi teisę savo nuožiūra nuspręsti ugdymo procesą organizuoti virtualioje erdvėje (UVE). UVE tokiu atveju gali būti ugdomi visų klasių mokiniai.
 • Visais su UVE susijusiais klausimais mokiniai ir tėvai informuojami penktadienio laiškuose arba pasitelkus kitas priemones.
 • Mokantis virtualioje erdvėje mokykla neteikia popamokinės veiklos paslaugos.
 • Vieną kartą per savaitę pagrindinės mokyklos mokiniai mokosi UVE ir įprastomis sąlygomis. Tuo siekiame užtikrinti ugdymo metodų ir aplinkų įvairovę, paskatinti mokinius mokytis savarankiškai, spręsti kylančius iššūkius, planuoti savo darbotvarkę, t.y. prisiimti atsakomybę už savo mokymosi procesą ir sėkmę.
 • Abipusiu vaiko tėvų/ globėjų ir mokyklos susitarimu mokinys gali būti laikinai ugdomas UVE. Laikinai mokytis nuotoliniu būdu gali:
  • KMM lankantys mokiniai ilgos ligos atveju;
  • KMM lankantys mokiniai esant privalomai saviizoliacijai;
  • KMM lankantys mokiniai, kai tėvai/ globėjai ilgesniam laikui išvyksta darbo reikalais į užsienį kartu su visa šeima ir užtikrina, kad laiko skirtumas nebus kliūtis prisijungiant prie pamokų.
 • Galutinis sprendimas dėl mokinio laikino perėjimo prie UVE yra priimamas po susitikimo su mokyklos vadovu. Nusprendus mokiniui teikti UVE, pasirašomas papildomas priedas prie sutarties.
 • Mokinio ugdymas UVE gali būti organizuojamas visus mokslo metus, kai mokykla ir vaiko tėvai/ globėjai pasirašo nuotolinio ugdymo sutartį. Nuolat UVE gali būti ugdomi trečios ir vyresnių klasių mokiniai.

Pamokų trukmė

 • Mokykloje dirbame pagal sudarytą tvarkaraštį. 
 • Pradinėje mokykloje pamokos trukmę reguliuoja mokytojai, stebėdami vaikus, jų ritmą skirtingu dienos metu ir individualiai nuspręsdami, kiek laiko skirti konkrečios temos nagrinėjimui. Tai, kad nedirbame 45 minučių ritmu, visiškai nereiškia, kad vaikai neturi pertraukų ir / arba neįgyvendina ugdymo programos. Mokytojai optimaliai įgyvendina programą, nes dirba vaiko ritmu: pasiilsi tada, kai mato poreikį, o dirbdami stebi vaikų produktyvumą. 

Užsienio kalbos

 • Karalienės Mortos mokyklos mokiniai nuo priešmokyklinės klasės mokosi anglų kalbos, nuo antros klasės – ispanų arba prancūzų kalbos, o nuo penktos klasės – vokiečių arba rusų kalbos.
 • Užsienio kalbų mokomės imersijos principu, t.y. užsienio kalbos mokytojas su vaikais kalba tik ta užsienio kalba.
 • Tėvai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai su anglų kalbos mokytojais tiek raštu, tiek žodžiu bendrauja tik anglų kalba.

Namų darbai

 • Pradinių klasių mokiniams įprastų namų darbų (išskyrus užsienio kalbą) neužduodame, nes tikime, kad vaikas į ugdymo programos turinį turi įsigilinti mokykloje. Pradinėse klasėse vaikai mokosi mokytis, todėl stengiamės kurti tam kuo palankesnę aplinką.
 • Dirbame pagal tarptautinę Kembridžo programą, kuri turi labai aiškius, programos nustatytus atskaitos taškus anglų kalbos lygiui kiekvienoje klasėje. Svarbu užtikrinti, kad vaikai anglų kalbą praktikuotų kuo daugiau. Todėl nuo nulinės klasės vaikams skiriamos anglų kalbos savaitės namų užduotys, kurios padeda įtvirtinti mokykloje gautas žinias. Priešmokyklinėje ir pirmoje klasėje tėvų bendradarbiavimo šioje srityje tikrai reikia. Vėliau vaikas vis labiau prisiima atsakomybę už savo mokymąsi. 
 • Nuo antros klasės užduodame ir prancūzų / ispanų kalbos namų darbų.
 • Namų darbų pobūdis ir apimtis atitinka vaikų amžiaus tarpsnį.
 • Pradinių klasių mokiniai namuose privalo skaityti mažiausiai po 20 minučių kiekvieną dieną. Už vaikų skaitymą namuose yra atsakingi tėvai. Skaitymas namuose nėra namų darbai, o darbas su vaiku. Rekomenduojame su vaiku aptarti tai, kas vyksta klasėje bei praplėsti pažinimo ribas skaitant teminę literatūrą, diskutuojant ir reflektuojant.
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniams namų darbai yra būtini, taip pat yra privaloma savarankiškai skaityti bent 30 minučių per dieną.  
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai gali savarankiškai pasitikrinti namų darbų užduotis TAMO sistemoje.
 • Jei vaiko nebuvo mokykloje, privaloma namuose atlikti užduotis, kurios buvo atliekamos mokykloje pamokų metu. Dėl užduočių pradinės mokyklos mokinių tėvai turi susisiekti su mokytojais – ne tik klasės, bet ir dalykininkais. Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai dėl užduočių su mokytojais susisiekia savarankiškai.
 • Jei pastebite, kad klasės užduotys Jūsų vaikui per sudėtingos arba per lengvos, rekomenduojame bendradarbiauti su mokytoju ruošiant ir namuose atliekant individualias užduotis.
 • Už namų darbų atlikimą atsakingas vaikas, o ne tėvai. Kuo anksčiau leisime vaikui suprasti, kad tai yra jo atsakomybė, kartu padrąsindami ir sudarydami sąlygas, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas užaugs suprasdamas, kas yra atsakomybė. Vaikas turi išmokti mokytis savarankiškai, turi prisiimti atsakomybę už tai, kaip jam sekasi mokykloje. Savarankiškai dirbdami, mokiniai gali prašyti paaiškinimų iš tėvų arba klasiokų, tačiau namų darbas yra jų atsakomybė.

Individualių tikslų formos

 • Pradinėje mokykloje vaikai nuo pat priešmokyklinės klasės (antrojo semestro) mokomi keltis asmeninius tikslus, įsivardinti pradinę situaciją, priemones, kriterijus, pagal kuriuos žinos, kad tikslas pasiektas. Taip mokome vaikus savarankiškai mąstyti, vertinti save. Šią formą vaikas atsineša ir pristato progreso aptarimo (individualaus susitikimo su mokytoju ir tėvais) metu.
 • Pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje pirmosiomis rugsėjo savaitėmis (prieš ir po pamokų) mokinys individualiai susitinka su klasės mentoriumi ir išsikelia metų tikslus – tam užpildoma tikslų išsikėlimo forma. Visus metus, kas mėnesį vyksta individualūs „blic“ susitikimai (mentoriui ir mokiniui tinkamu laiku) – aptarti, kaip sekasi siekti tikslų, kaip mokiniui sekasi mokykloje ir už jos ribų.

Vertinimas

 • Vertinimas suteikia mokiniui grįžtamąjį ryšį, kaip jam pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mūsų tikslas, kad kiekvienas vaikas mokytųsi ir keltų sau vis didesnius tikslus.
 • Pradinėje mokykloje mokinio progreso stebėjimui naudojame šias priemones:
  • Savaitės užduočių segtuvas. Kiekvieną penktadienį vaikas parsineša namo savaitės užduočių segtuvą. Nebaigtas užduotis vaikas turi savarankiškai užbaigti per savaitgalį. Tėvelių prašome peržiūrėti užduotis, aptarti su vaiku ir pasirašyti. Pirmadienį vaikas segtuvą parsineša atgal į klasę.
  • Savaitės testai. Kiekvieną savaitę (priešmokyklinukai nuo antrojo semestro) vaikai rašo bendrą matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo testą. Tai mažos apimties žinių patikrinimas, skirtas mokinių ir mokytojų pasitikrinimui, kaip mokiniai pasiekė mokymosi tikslų.
  • Temos pabaigos testai. Kiekvienos temos pabaigoje (viena tema trunka šešias savaites) vaikai rašo bendrą matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo testą. Taip pat  - atskirą anglų kalbos testą. Anglų kalbos žodžių rašybos testus (angl. Spelling tests) vaikai (išskyrus priešmokyklinukus) rašo kartą per savaitę.
  • Mokslo būrelis. Mokytojas analizuoja savaitės testo duomenis ir pagal juos kviečia vaikus į Mokslo būrelį, kurio tikslas - padėti mokiniui suprasti tai, ko nespėjo ar nesugebėjo suprasti pamokų metu. Į Mokslo būrelį kviečiami visi mokiniai, kurie nepasiekė savaitės mokymosi tikslų. Jeigu vaikas tądien turi kitą užklasinį būrelį, prašysime, kad vaikas jį praleistų ir atvyktų į Mokslo būrelį. Tikimės aktyvaus bendradarbiavimo, nes be tėvų įsitraukimo ir mokyklos prioritetizavimo negalėsime užtikrinti, kad vaiko ugdymas būtų optimalus.
  • Diagnostiniai testai. Rugsėjį ir sausį mokiniai rašo diagnostinius testus, kurių paskirtis - matuoti ir įvertinti vaiko progresą.
  • Metų pabaigos testai. Baigiantys ketvirtą klasę mokiniai laiko NEC ruošiamus standartizuotus testus. Kitų klasių mokiniai rašo mokyklos parengtus Metų pabaigos testus.
  • Progreso aprašai. Mokytojai du kartus per metus (sausį ir birželį) užpildo vaiko progreso aprašą. Progreso apraše vertinamos akademinės žinios ir bendrosios kompetencijos. Vaiko progresas aptariamas individualių susitikimų metu (susitinka mokytojas, vaikas ir tėveliai).
 • Vertinimas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje:
  • TAMO sistemoje pateikiami apibendrinamieji vertinimai (testai ir kontroliniai darbai) ir formuojamieji vertinimai (klasėje atliekamos užduotys be specialaus pasiruošimo).
  • Elgesys (punktualumas, nepagarbi kalba ir pan.), namų darbų atlikimas / neatlikimas pažymiu nevertinami.
  • Kaupiamojo balo nėra.
  • Galutinis semestro pažymys rašomas atsižvelgiant į apibendrinamuosius vertinimus.
  • Apibendrinamasis darbas gali būti perrašomas vieną kartą. Apie intenciją perrašyti darbą mokinys turi pasikalbėti su mokytoju po įvertinimo gavimo ir susidaryti mokymosi planą, kuris padės jam pasiruošti darbo perrašymui.
  • Kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokiniai laiko mokyklos paruoštus kiekvieno dalyko baigiamuosius testus. Baigusieji šeštąją ir aštuntąją klases laiko NEC standartizuotus testus.
  • Balandžio mėnesį penktokai ir aštuntokai gali laikyti Kembridžo egzaminus (Primary Cheskpoint ir Lower Secondary Checkpoint).
  • Progreso aprašai. Mokytojai ir klasės mentoriai du kartus per metus (sausį ir birželį) parengia mokinio progreso aprašą ir išsiunčia jį mokinio tėvams/ globėjams, kviesdami aptarti mokinio padarytą akademinę pažangą, turimas kompetencijas ar patiriamus iššūkius.

Mokymosi sunkumai ir individualių pamokų skyrimas

 • Mes tikime, kad kiekvienas vaikas geba išmokti, daryti pažangą ir tobulėti siekdamas aukštų rezultatų.
 • Susidūrus su mokymosi sunkumais, būtinas didesnis dėmesys ir pagalba. Mes įvardijame, kad mokinys turi atskiro mokomojo dalyko mokymosi sunkumų, jei patikrinamajame teste įvertinamas mažiau nei 80% pradinėje mokykloje ir mažiau nei 7 balais pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje.
 • Susidūręs su mokymosi sunkumais mokinys pradinėje mokykloje privalo lankyti Mokslo būrelį, o pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje - privalo suderinti laiką su dalyko mokytoju dėl konsultacijos ir papildomų užduočių.
 • Po papildomo mokymosi mokiniai kartoja patikrinamąjį testą.
 • Jei po pakartotinio testo mokinys nepasiekia laukiamo rezultato, pradinėje mokykloje mokytojas jam skiria daugiau papildomo laiko ir mokinio progresą tikrina testu. Pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje mokytojas užpildo Mokymosi problemų ir rekomendacijų formą, kurioje sudaromas individualus mokymosi planas trūkstamoms žinioms įgyti. Visais atvejais mokytojai skiria mokiniui papildomų užduočių namuose, tikrina jas ir stebi mokinio žinių progresą.
 • Jei po šio etapo mokiniui nepavyksta išmokti temos arba jei mokinys nesilaiko rekomendacijų, susitarimų bei terminų, jei to paties dalyko kitų testų rezultatai taip pat yra žemesni (nei 80% pradinėje mokykloje ir 7 balai pagrindinėje mokykloje) - mokiniui rekomenduojamos individualios pamokos.
 • Individualios pamokos nėra skirtos atlikti namų darbus ar pasiruošti testams, o kad mokinys suvoktų ir įsigilintų į temą.
 • Individualias pamokas tėvai gali užsakyti Karalienės Mortos mokykloje pagal patvirtintą tvarką arba pas išorinius pasirinktus korepetitorius.

4-tos ir 8-tos klasių mokinių metų projektai

 • Metų projektą rengia kiekvienas ketvirtos ir aštuntos klasės mokinys (individualiai arba grupėje su kitu mokiniu), o procesas trunka visus mokslo metus. Metų projekto temą pasirenka pats mokinys.
 • Kiekvienas mokinys turi metų projekto mentorių, kuris tinkamai nukreipia įvairiuose darbuose ruošiant ir gvildenant pasirinktą temą. Mokinio metų projektui reikalingas išorinis recenzentas, kuris laisva forma rašo ir vertina mokinio darbą / temą.
 • Mokinys savo metų projektą pristato mokslo metų pabaigoje visai mokyklai specialiai surengtuose pristatymuose.

Susitikimai su pedagogais po pamokų

 • Jei po pamokų norite pasikonsultuoti su mokytojais, prašome iš anksto susitarti elektroniniu laišku. Mokytojai gali organizuoti individualius susitikimus kasdien iki 16.00 val., jei nevyksta posėdžiai, planavimai ir / arba mokymai.
 • Pasibaigus pamokoms kiekvienas mokytojas turi laiką, kuris yra skirtas planavimui, individualiems susitikimams su tėvais, posėdžiams, susitikimams su kolegomis, Vaiko gerovės komanda ir pan.. Tad prašome suprasti, gerbti mokytojo laiką ir tartis dėl susitikimo iš anksto.
 • Norime pabrėžti, kad mokytojai visada mielai skirs laiko susitikimams ir supranta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarbą. Jeigu jums yra sudėtinga atvykti būtent tuo metu, neabejojame, kad mūsų geranoriški mokytojai sutiks susitikti ir vėliau, tačiau jie to daryti neprivalo. Vėlesnis susitikimas yra įmanomas mokytojui geranoriškai sutikus.
 • Pamokų metu tėvai gali atvykti į mokyklą tik iš anksto suderinę susitikimą su mokytoju ar mokyklos atstovu arba esant netikėtai ir neatidėliotinai situacijai (pvz. liga, nelaimė).
 • Tėvų dalyvavimas ugdymosi procese yra sveikintinas, bet turi būti iš anksto suderintas su mokytoju. Sąmoningai skatiname šeimų įsitraukimą į klasės veiklą: tėvai gali ne tik inicijuoti projektus, bet ir, bendradarbiaudami su mokytoju, padėti juos įgyvendinti. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, užtikrindami, kad pastarųjų dalyvavimas klasės veikloje būtų naudingas visiems vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualiuosius raidos poreikius.  
 • Jei norite prisidėti prie klasės ar mokyklos veiklos, paklauskite mokytojo – jis galės patarti jums daugybę įmanomų dalyvavimo būdų.
 • Rugsėjo mėnesį ribojame tėvų dalyvavimą mokyklos veiklose, nes tuo metu vaikai yra supažindinami su mokyklos taisyklėmis ir rutina. Tai yra būtina, kad užtikrintume sėkmingą metų eigą.  

Būreliai

 • Būreliai padeda vaikui sveikai vystytis, tobulėti kaip asmenybei, lavinti savo socialinius įgūdžius. Popamokinės veiklos dažniausiai propaguoja bendradarbiavimą, o ne rungtyniavimą, tai skatina vaikus bendrauti, ieškoti kompromisų, išklausyti – vystyti savo socialinius gebėjimus.  
 • Popamokinė veikla padeda pasiekti geresnių akademinių rezultatų, jei toji veikla yra įvairi, t.y. vaikas lanko ne tik sporto (krepšinis, futbolas, karate, baseinas ir t.t.), ne tik su akademiniais pasiekimais susijusį būrelį (užsienio kalba, informacinių technologijų būrelis ir t.t.), bet derina šias skirtingas veiklas tarpusavyje.
 • Nors daugelis šeimų, linkėdamos vaikui viso ko geriausio, nusprendžia po pamokų jį užimti kaip įmanoma daugiau ir įvairiau, svarbu nepersistengti. Didelis vaiko užimtumas ne visada veda prie sėkmingų rezultatų. Kartais tai tiesiog tampa nuovargio, negalėjimo susikaupti, perdegimo, streso bei suprastėjusių akademinių pasiekimų priežastimi.
 • Renkantis veiklas, rekomenduojame atsižvelgti į vaiko stiprybes, ne silpnybes. Tokiu atveju popamokinė veikla vaikui bus ne kančia, o atsipalaidavimas, pomėgis.
 • Karalienės Mortos mokykloje veikia nemažai būrelių. Priklausomai nuo vaiko (šeimos) poreikių, kiekvienas gali rinktis sporto, meninius, loginius, kalbinius, praktinius, informacinių technologijų valdymo ar motorinius įgūdžius lavinančius būrelius.
 • Vaikai būrelius gali išsirinkti kasmet rugsėjo mėnesį mokykloje vykstančioje būrelių mugėje. Joje susirenka visi būrelių vadovai, pristato savo užsiėmimus ir sudaro preliminarius vaikų sąrašus.
 • Būreliai savo veiklas pradeda spalio 1 dieną.
 • Būrelių kainas ir mokėjimo tvarką nustato būrelio vadovas. Sąskaitas taip pat išrašo būrelio vadovas, atsiskaityti už būrelį reikia tiesiogiai būrelio vadovui.
 • Pranešti apie vaiko neatvykimą į būrelį reikia būrelio vadovui (jo el. paštu arba telefonu).
 • Pranešti tėvams (ir vaikui) apie savo neatvykimą į užsiėmimus (dėl ligos) būrelio vadovas privalo iki 7 val. ryto (tėvų el. paštu). Jei būrelis nevyksta dėl kitos priežasties, tėvai šią informaciją iš vadovo turi sužinoti ne mažiau kaip prieš savaitę.
 • Būreliai mokykloje vyksta nuo 15.00 val. iki 18.00 val. pagal iš anksto skelbiamą tvarkaraštį.

Popamokinės grupės veikla

 • Popamokinės grupės veikla pradinėje Karalienės Mortos mokykloje - tai neformalus mokinių ugdymas skirtingo amžiaus grupėse. Mišraus amžiaus vaikų grupė - tarsi maža bendruomenė, kurioje susirinkę skirtingo amžiaus ir įvairių gebėjimų vaikai. Būdami bendruomene jie siekia savo bendro tikslo vienas kitą drąsindami, skatindami vieni kitiems padėti, pratindamiesi būti tolerantiški, draugiški, kantrūs ir empatiški. Jaunesni vaikai mišriose grupėse mokosi iš vyresnių savipagalbos įgūdžių bei greičiau įgyja savo amžiaus tarpsnio būtinas turėti kompetencijas. Vyresni vaikai įgyja socialines ir emocines kompetencijas, kurių, būdami tik savo amžiaus grupėje, neįgyja. Bendraudamas su įvairaus amžiaus vaikais, vaikas turi daugiau galimybių užsiimti įvairia veikla bei susirasti platesnį draugų ratą.
 • Popamokinės grupės veikloje lavinamos svarbiausios kompetencijos: kūrybiškumas, bendravimas, bendradarbiavimas, problemų sprendimas.
 • Popamokinės grupės veikloje stiprinamos asmeninės savybės: smalsumas, iniciatyvumas, adaptabilumas, empatija, tolerancija.
 • Kompetencijas vaikai lavina įvairiose laisvai pasirenkamose, patyriminėse veiklose, pvz. stalo žaidimai, komandiniai žaidimai (kvadratas, futbolas, krepšinis), edukaciniai / kūrybiniai žaidimai (piešimas, puošmenų gaminimas, origami lankstymas), strateginiai žaidimai ir pan..
 • Ugdymas pradinėje mokykloje vyksta iki 14.45 val.. Pradinių klasių mokytojai kasdien po pamokų atveda pasiliekančius bei būrelių laukiančius vaikus į popamokinės grupės veiklai skirtą vietą, kur juos prižiūri popamokinės veiklos asistentai.
 • Popamokinės grupės veikla vyksta mokslo metų metu kasdien nuo 15.00 val. iki 18.00 val. (išskyrus mokinių atostogas).
 • Popamokinės grupės srautai (vienas srautas - 20 vaikų, kuriuos prižiūri vienas popamokinės grupės asistentas) yra skirstomi atsižvelgiant į tai, kiek vaikų lanko popamokinę grupę. Už popamokinės grupės veiklą atsakingas darbuotojas kasdien žymi lankomumą.
 • Mokestis už popamokinės grupės veiklą įtraukiamas į ugdymo sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje.
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniams, pasibaigus pamokų laikui (15.20 val.) sudaromos sąlygos iki 17 val. savarankiškai mokytis mokyklos teritorijoje, su sąlyga, kad jų elgesys nepriekaištingai atitiks visas šioje bendruomenės knygoje išvardintas mokyklos nuostatas bei patvirtintas popamokinės veiklos taisykles.

Maitinimas

 • Visi mokiniai, lankantys mokyklą, gali mokyklos valgykloje nusipirkti maisto (Vilniuje) arba užsakyti maitinimą (Kaune). Mokykla savo nuožiūra pasirenka maisto tiekėją, kuris tieks šiltą maistą ir užtikrins, kad maistas būtų kokybiškas, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir vaikų mitybos rekomendacijas.
 • Vaikus maitinančios Lietuvos ugdymo įstaigos privalo turėti atitinkamą leidimą. Karalienės Mortos mokykla visus šiuos reikalavimus atitinka ir leidimus turi.
 • Lietuvoje ugdymo įstaigų meniu reguliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, todėl šiuo klausimu mokyklos lankstumas yra ribotas. Visada stengiamės atsižvelgti į vaikų, tėvų ir pedagogų pastabas, tačiau norime pabrėžti, jog ne visada galime įgyvendinti norimus pokyčius. Alergiškiems ir kitų specialių poreikių turintiems vaikams gali būti sudarytas individualus meniu, tačiau tai turi būti derinama individualiai. Maisto tiekimo įmonė specialiems valgiaraščiams taiko kitą kainodarą. 
 • Mokykla dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programoje.
 • Jeigu vaikas dėl alergijos ar kitų priežasčių mokykloje nevalgys, maistą galima atsinešti iš namų. Kadangi neturime galimybės maisto laikyti šaldytuve, šildyti orkaitėje, prašome atsinešti tokį maistą, kurį galima laikyti ne šaldytuve ir valgyti nešildytą arba šildytą mikrobangų krosnelėje. Pagrindinės mokyklos mokiniai maistą šildosi savarankiškai.  
 • Pratiname vaikus valgyti sveiką maistą, todėl prašome, kad užkandžiai atitiktų sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame dėti vaisius, daržoves, javainius, džiovintus vaisius ir kitą sveiką maistą.
 • Į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą, šokoladinius varškės sūrelius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus, sultis bei traškučius. Jeigu vaikas atsineš šiuos produktus, jam bus pasiūlyti mokyklos pietūs (už galiojantį įkainį), o atsineštas maistas bus grąžintas namo.
 • Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama dėti pieno ir kitus greitai gendančius produktus.

Individualios priemonės

 • Nuo trečios klasės mokykloje yra reikalingas asmeninis nešiojamas kompiuteris ir pelė. Minimalūs reikalavimai kompiuteriui: kuo mažesnio svorio, 8 GB operatyviosios atminties, 128 GB talpos SSD/eMMC arba 500 GB talpos HDD diskas, MS Windows 10 arba Mac OS naujausia versija. Asmeninis kompiuteris gali būti dėvėtas, tačiau ne planšetė, kadangi bus lavinami darbo su klaviatūra ir pele įgūdžiai. Būtina sąlyga: mokinys negali turėti administratoriaus teisių ar žinoti administratoriaus prisijungimo slaptažodžio šiame kompiuteryje, negali būti įdiegta jokių pašalinių programų.
 • Kūno kultūros ir šokio pamokoms mokiniai turi turėti sporto aprangą: sporto batelius, marškinėlius trumpomis rankovėmis, sportines kelnes (šaltajam sezonui), sportinius šortus (šiltajam sezonui), sportinį bliuzoną.
 • Išsamų individualių kanceliarinių priemonių sąrašą galite surasti paspaudę šią nuorodą.


Mokyklos uniforma

 • Mokykloje yra privaloma kasdien dėvėti uniformą. Švenčių metu bei atstovaujant mokyklą renginiuose privaloma dėvėti pilną uniformą, kasdien kai kurias uniformos dalis pagal toliau aprašytą tvarką galima keisti kitomis.  
 • Pradinės mokyklos uniformą sudaro:
  • dryžuoti polo marškinėliai su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
  • mėlynas medvilnės megztinis su mokyklos logotipu;
  • mėlynas sijonas arba mėlynos kelnės.
 • Kasdien pradinės mokyklos mokiniai:
 • vietoj mėlyno mokyklinio sijono arba kelnių gali dėvėti tvarkingus tamsiai mėlynos arba juodos spalvos džinsus, kelnes arba sijoną;
 • vietoj dryžuotų polo marškinėlių su mokyklos logotipu gali dėvėti baltus arba tamsiai mėlynus polo marškinėlius su mokyklos logotipu (ilgomis arba trumpomis rankovėmis);
 • mėlynas megztinis su mokyklos logotipu lieka būtinas. 
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos uniformą sudaro:
  • balti marškiniai su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
  • mėlynas švarkas su mokyklos logotipu;
  • šviesiai rudas sijonas arba šviesiai rudos kelnės.


  

 • Kasdien pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai: 
 • vietoj mokyklinio šviesiai rudo sijono arba kelnių gali dėvėti tvarkingus šviesiai rudos, tamsiai mėlynos arba juodos spalvos džinsus, kelnes arba sijoną;
 • vietoj baltų marškinių su mokyklos logotipu gali dėvėti baltus arba tamsiai mėlynus polo marškinėlius su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
 • mėlynas švarkas su mokyklos logotipu lieka būtinas. 


 • Visiems mokiniams draudžiama mokykloje dėvėti tampres, plėšytus drabužius bei drabužius su matomomis aplikacijomis ar reklamomis.
 • Šiltuoju metų laiku vietoj kelnių arba sijono mokiniai gali dėvėti šortus. Šortai turi būti šviesiai rudos, tamsiai mėlynos arba juodos spalvos, vienspalviai. Šortai negali būti sportiniai arba paplūdimio.
 • Mokykloje dėvimas sijonas (arba šortai) negali būti trumpesni nei ištiestų rankų ilgis. 
 • Ilgesni nei iki pečių plaukai turi būti surišti.
 • Mokiniai mokykloje turi avėti vidaus avalynę - batelius arba basutes kietu padu.
 • Pirmus du kartus pažeidus uniformos dėvėjimo taisykles, siųsime raštišką įspėjimą tėvams. Trečią (ir vėlesnį) kartą pažeidus uniformos dėvėjimo taisykles, prašysime tėvų atvežti mokinio uniformą į mokyklą pamokų metu.
 • Reikiamo dydžio mokyklinę uniformą tėvai turėtų įsigyti iš mokyklos parinkto gamintojo – UAB “Elva” (www.elvaparduotuve.lt, prekyba@elva.lt, 8 650 32367). 
 • Mokinio uniformai nepataisomai susidėvėjus, tėvai turės pasirūpinti nauja uniforma.

Asmeninė nuosavybė

 • Visi asmeniniai mokinių daiktai, kuriuos jie į mokyklą atsineša ne akademiniais tikslais, pamokų metu turi būti laikomi asmeninėse spintelėse. 
 • Rekomenduojame, kad mokiniai į mokyklą nesineštų vertingų asmeninių daiktų.
 • Mokykla neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus.

Radiniai

 • Dienos pabaigoje visus rastus daiktus surenkame ir sudedame į radinių dėžę.
 • Tėvai pamestų daiktų turi ieškoti radinių dėžėje. Kad pamestus daiktus būtų lengviau surasti, prašome visus mokinių daiktus pažymėti (užrašyti vardą, priklijuoti vardinį lipduką ar pan.).
 • Atkreipiame dėmesį, kad paskutinį mėnesio penktadienį visus nepasiimtus iš radinių dėžių daiktus atiduodame labdaros organizacijoms.
 • Prašome kalbėti su vaikais apie asmeninių daiktų saugojimą. Administracija ir mokytojai nėra atsakingi už vaiko asmeninius daiktus.  

Motorinės ir nemotorinės transporto priemonės 

 • Mokiniai gali į mokyklą atvykti motorinėmis ir / ar nemotorinėmis transporto priemonėmis, kurias turi palikti specialiai tam skirtoje vietoje / patalpoje. Primename, kad mokykla neatsako už mokyklos teritorijoje paliktų asmeninių transporto priemonių saugojimą.
 • Dėl visų kieme esančių mokinių saugumo pertraukų metu transporto priemonėmis galima važinėti tik gavus kieme budinčio mokytojo leidimą ir tik dėvint šalmą.

Mokyklos teritorija ir saugumas

 • Mokyklos teritorija yra uždara, t.y. mokiniams neleidžiama savo nuožiūra išeiti iš mokyklos teritorijos be atsakingo mokyklos darbuotojo leidimo. Šios taisyklės pažeidimas gali sąlygoti laikiną arba galutinį mokinio pašalinimą iš mokyklos.
 • Savarankiškai patekti į mokyklos teritoriją gali tik mokiniai, darbuotojai ir tėvai – įėjimas į mokyklą yra apsaugotas kodais ir / arba kortelių nuskaitymo sistema.
 • Primygtinai prašome nesidalinti kodais su trečiaisiais asmenimis – ne mokyklos bendruomenės žmonėmis. Pabrėžiame, kad dalindamiesi šiuo kodu, keliate grėsmę savo ir kitų mokyklą lankančių vaikų saugumui.
 • Prašome į mokyklos teritoriją neįleisti jokių pašalinių asmenų – pasitikti lankytojų ateina mokyklos darbuotojai. Pastebėjęs lankytoją be lydinčio mokyklos atstovo, bet kuris mokyklos bendruomenės narys privalo nedelsiant informuoti apie tai arčiausiai esantį mokyklos administracijos darbuotoją.  
 • Mokykla atsakinga už vaiko saugumą tik tomis valandomis, kai vaikas būna mokykloje. Tėvams esant mokyklos teritorijoje bei bendruomenės švenčių metu, atsakomybę už vaiko saugumą prisiima tėvai.
 • Tomis valandomis, kai būna mokykloje, visi ją lankantys vaikai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Jei norite susipažinti su draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sąlygomis ir taisyklėmis, kviečiame kreiptis į administraciją.
 • Mokykla griežtai draudžia ir nesileis į jokius kompromisus dėl alkoholio / narkotinių medžiagų vartojimo. Šią nuostatą pažeidęs mokinys /  darbuotojas arba bet koks kitas asmuo bus nedelsiant laikinai arba galutinai pašalintas / atleistas iš mokyklos.   
 • Visoje mokyklos teritorijoje galioja tos pačios elgesio taisyklės.
 • Mokykla reguliariai organizuoja priešgaisrinės saugos ir evakuavimo praktinių pratybų mokymus. Mokymų metu, imituojant galimą nelaimę, mokyklos bendruomenė praktiškai susipažįsta, kaip turėtų elgtis kol atvyks specialiosios tarnybos, evakuojasi iš mokyklos.
 • Po pranešimo apie galimą pavojingą situaciją (gamtos ar žmogaus sukeltą pavojų), darbuotojai privalo užtikrinti vaikų saugumą, organizuoti evakuaciją iš patalpų į saugią vietą.
 • Kilus įtarimui dėl galimo pavojaus ir / arba į mokyklą atvykus spec. tarnybų specialistams (pvz. policija, gaisrinė ar kt.), pedagogai privalo laikytis jų nurodymų, užtikrinti vaikų saugumą ir informuoti apie įvykį atsakingą asmenį (mokyklos vadovą).
 • Visi mokyklos darbuotojai vadovaujasi Gaisrinės saugos instrukcijomis, yra susipažinę su saugos ir sveikatos pareiginėmis instrukcijomis, moka teikti pirmąją pagalbą.

Sveikatos pažyma

 • Kiekvienų mokslo metų pradžioje būtina pateikti medicininę pažymą, kad vaikas gali lankyti ugdymo įstaigą. Medicininė pažyma galioja vienerius metus.  

Ligos

 • LR higienos norma draudžia priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių vaikus.
 • Jei vaikas neturi temperatūros ir nėra jokių kitų simptomų, išskyrus permatomas išskyras iš nosies, vaikas gali lankyti mokyklą. Žalios ir geltonos išskyros iš nosies gali reikšti infekciją - tokiu atveju būtina gydytojo konsultacija ir į mokyklą vaikas gali grįžti tik gydytojui leidus.
 • Jei vaikas kosčioja, jis gali lankyti mokyklą. Jeigu kosulys gilus, draskantis - būtina gydytojo konsultacija ir į mokyklą vaikas gali grįžti tik gydytojui leidus. 
 • Jei vaikui šiek tiek skauda gerklę, jis gali lankyti mokyklą. Jei vaikui padidėjusios tonzilės, jeigu matomos baltos dėmelės, jeigu skauda ryjant – būtina gydytojo konsultacija ir vaikas į mokyklą gali grįžti tik gydytojui leidus.
 • Jei vaikas yra išbertas ir bėrimo kilmė žinoma bei neužkrečiama, vaikas gali lankyti mokyklą. Jeigu bėrimas yra nežinomos kilmės - būtina gydytojo konsultacija ir į mokyklą vaikas gali grįžti tik gydytojui leidus. 
 • Jeigu vaikui šiek tiek skauda pilvą, išskyros normalios, vaikas gali lankyti mokyklą. Jeigu vaikas vemia, skundžiasi aštriu galvos skausmu arba viduriuoja - būtina gydytojo konsultacija, vaikas turi likti namuose kol 24 valandas nebebus simptomų. 
 • Jei vaiko akys raudonos ir yra išskyrų, vaikas negali lankyti mokyklos ir turi likti namuose kol 48 valandas nebebus simptomų.
 • Jeigu vaikas per 24 valandas vėmė vieną kartą ir jaučiasi gerai, gali lankyti mokyklą. Jeigu vaikas vemia dažniau, jis turi likti namuose kol 24 valandas nebebus simptomų. 
 • Jei vaiko temperatūra yra aukštesnė nei 37,5 laipsnio, vaikas negali lankyti mokyklos ir turi likti namuose kol 24 valandas neturės temperatūros.
 • Jeigu vaikui mokykloje pakyla temperatūra arba pasireiškia kiti nerimą keliantys simptomai (skausmas, bėrimas, vėmimas, viduriavimas ar pan.), skambiname tėvams. Tėvai vaiką turi pasiimti per vieną valandą nuo skambučio.
 • Jei vaikas susirgo ir neatvyks į mokyklą, tėvai turi kuo skubiau informuoti klasės mokytoją / klasės mentorių. Į mokyklą vaikas gali grįžti tik visiškai pasveikęs.
 • Jei negalavimas truko ilgiau nei tris dienas, vaikui pasveikus klasės mokytojui / mentoriui turite pateikti užpildytą pažymą dėl vaiko ligos pateisinimo. Pažymoje patvirtinate, kad Jūsų sūnus / dukra po ligos į mokyklą sugrįžo visiškai sveikas(-a) ir ugdymo(si) procese gali dalyvauti be jokių apribojimų.
 • Jeigu vaikas suserga užkrečiama liga (gripas, vėjaraupiai, Rota virusas, salmoneliozė, pedikuliozė, meningokokinė infekcija ir pan.), prašome nedelsiant informuoti administraciją, kad būtų galima imtis priemonių ligos plitimui sustabdyti bei informuoti bendruomenę.
 • Didelį dėmesį skiriame pedikuliozei (utelės). Tai nėra baisi, tačiau ypač nemaloni ir greitai plintanti liga. Vaikus periodiškai tikriname dėl galimo užsikrėtimo pedikulioze. Mokykla be atskiro išankstinio perspėjimo gali tikrinti vaiką jam grįžus po atostogų ar ilgesnį laiką nesilankius ugdymo įstaigoje, taip pat paaiškėjus nors vienam užsikrėtimo atvejui (jei tėvai pasirašo išankstinį sutikimą). Tik bendradarbiaudami užkirsime kelią šios ligos plitimui, todėl prašome visos mokyklos bendruomenės rimtai pažvelgti į šią ligą.
 • Jei vaikui yra nustatomas užsikrėtimas pedikulioze, tėvai įsipareigoja nedelsiant pasiimti vaiką iš mokyklos. Vaikas galės grįžti į mokyklą tik visiškai sveikas.

Pirmoji pagalba ir medikamentai

 • Visi mokyklos pedagogai moka teikti pirmąją pagalbą, mokykloje yra pirmosios pagalbos rinkiniai. Darbuotojai griežtai laikosi pirmosios pagalbos mokymuose gautų nurodymų ir patarimų.
 • Jei mokinys suserga arba susižeidžia mokyklos teritorijoje, mokyklos darbuotojai skubiai susisiekia su tėvais.
 • Jeigu atsitiko nelaimingas įvykis ir jei sužeidimas rimtas, pedagogai pirmiausia kviečia medikus, o po to – tėvus.
 • Po nelaimingo atsitikimo pedagogai užpildo nelaimingo atsitikimo formą ir informuoja apie įvykį mokyklos vadovą.
 • Tėvai turi užpildyti ir / arba kas metus atnaujinti informaciją apie mokinio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), nurodydami tam tikras medicininio pobūdžio aplinkybes, į kurias mokykla privalo atsižvelgti.
 • Visi vaistai ir EpiPen adrenalino purkštukai, kuriuos tėvai perduoda administracijai, yra saugomi rakinamoje spintelėje mokyklos administracijoje. Vaistai turi būti originalioje pakuotėje su užrašytu mokinio vardu. Prie vaisto turi būti pridėtas gydytojo / tėvų raštelis su vaisto davimo instrukcija ir leidimu skirti tą vaistą vaikui mokykloje.
 • Prieš duodant mokiniui nereceptinį vaistą (pavyzdžiui, nuskausminimo), mokykla tiesiogiai atsiklausia tėvų arba gauna išankstinį jų sutikimą.

Biblioteka

 • Mokyklos bibliotekos knygas mokiniai gali skaityti rekreacinėje erdvėje, klasėje ir/ arba namuose. 
 • Iš bibliotekos vienas mokinys gali pasiimti daugiausiai penkias knygas ir ne ilgiau nei dviems savaitėms. Jei knyga reikalinga ilgiau nei dvi savaites, apie tai reikia informuoti mokyklos bibliotekininkę(-ą).
 • Mokyklos bibliotekos knygų skaitymo registraciją prižiūri mokyklos bibliotekininkė(-as) arba atsakingas mokytojas, tad mokinys visada turi pranešti apie išsinešamas / grąžinamas knygas.

Išvykos  

 • Kartu su mokiniais keliaujame į temines išvykas, kuriose vaikai praktiškai papildo tai, ko išmoksta ir sužino klasėje. Keliaujame ne tik po Vilnių, Kauną, bet ir po visą Lietuvą. Muziejai, parodos, patys įvairiausi renginiai – visada įtraukti į mūsų ugdymo planus.
 • Labai svarbi ugdomoji priemonė yra išvykos refleksija – ją vaikai atlieka (raštu arba žodžiu) po kiekvienos išvykos. Refleksijoje jie pasidalina tuo, kur keliavo, ką matė, ką sužinojo, kas buvo įdomu ir nauja, kur galėjo panaudoti savo turimas žinias.
 • Kai važiuojame į temines išvykas, tėvams reikia padengti transporto ir įėjimo bilietų išlaidas. Apie išvyką tėvai informuojami el. paštu ne vėliau, kaip prieš tris dienas. 
 • Išvykų metu mokinių elgesys turi atitikti mokyklos elgesio kodeksą. Mokiniai privalo žinoti ir laikytis saugaus eismo taisyklių. Šių taisyklių pažeidimas gali sąlygoti draudimą vykti į išvyką.  

Metų kelionė

 • Vaikai turi būti atviri pasauliui, todėl kartą per metus vykstame į metų kelionę. Siekiame, kad į metų kelionę vyktų visi mokyklos mokiniai.
 • Keliaujame už Lietuvos ribų - maršrutas, kelionės laikas, trukmė ir intensyvumas priklauso nuo klasės vaikų amžiaus ir temų, kurios buvo nagrinėjamos mokslo metų eigoje.
 • Metų kelionės tikslai -  anglų ir / arba kitų užsienio kalbų praktinis naudojimas, gamtos mokslų žinių gilinimas, savarankiškumo ugdymas, komandos formavimas.
 • Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos: vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą / asmens tapatybės kortelę ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti nelydimas tėvų.
 • Mokinio kelionės organizavimo faktines išlaidas (bilietai, draudimas, apgyvendinimas, maitinimas ir kt.) turi padengti tėvai. 

Gimtadieniai

 • Mokykloje gimtadieniai yra prisimenami bendraračio ir / arba ryto rato metu draugiškai pasveikinant.
 • Jeigu mokinys pageidauja dalinti kvietimus į gimtadienio ar kitus vakarėlius klasėje, jis turės pakviesti visus vaikus. Jeigu vaikas nori kviesti ne visus klasės draugus, tėvai turi organizuoti kvietimų įteikimą ne mokykloje.
 • Prašome nesinešti gimtadienio dovanų į mokyklą.
 • Gimtadienio vaišės (jei norima pavaišinti klasės draugus) turi atitikti sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame vaišėms rinktis vaisius. Primename, kad į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą ir jo gaminius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus, sultis bei traškučius.
VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2020 Karalienės Mortos mokykla