Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Registracija
Pasimatuokite mokyklą
Karalienės Mortos mokykla
Vilnius
Kaunas
Bendruomenės knyga
2023.01.18
Karalienės Mortos mokykla
Atgal

PRATARMĖ  

Kiekvienai bendruomenei yra svarbu turėti savo taisykles. Karalienės Mortos mokykloje tai – Bendruomenės knyga. Laikytis šių taisyklių Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, besimokantiems ir atvedantiems vaikus.

Bendruomenės knyga – gyvas dokumentas, kuris kasmet peržiūrimas, redaguojamas, papildomas, o kai ko – ir atsisakoma.

2023/2024 mokslo metų Bendruomenės knygoje rasite atsakymus į dažniausiai mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų mokyklos tvarką ir taisykles. Laikykimės šių taisyklių bei rūpinkimės, kad jų laikytųsi ir kiti – juk bendruomenę kuriame drauge!

Mūsų vizija – drąsūs ir visą gyvenimą besimokantys.

Mūsų misija – Mes siekiame aukštų mokymosi rezultatų. Stipriname savo gebėjimus. Planuojame savo laiką ir keliame klausimus. Mes esame atsakingi Lietuvos ir pasaulio piliečiai.

Mūsų vertybės – kūrybiškumas, drąsa, ambicingumas, adaptabilumas, pagarba, tvirtumas, jautrumas.

Mokyklos bendruomenė

Mokyklos bendruomenė  

 • Karalienės Mortos mokyklos bendruomenės nariais esame visi – mokiniai, pedagogai ir tėvai.
 • Mes esame partneriai ir įsipareigojome kurti bei išsaugoti saugią ir svetingą mokymosi aplinką. Siekiame, kad visapusiškos pagarbos atmosferoje galėtų nevaržomai atsiskleisti kiekvieno potencialas. Ugdome suvokimą, kad visi mokyklos bendruomenės nariai turi lygias teises ir yra vienodai svarbūs.  
 • Be abejonių, efektyvi partnerystė reikalauja aiškiai apibrėžtų atsakomybių, bendradarbiavimo, gyvybingos komunikacijos, visapusiškos pagarbos bei vieningos vizijos.
 • Mes – pasaulio piliečiai, todėl veikdami mokykloje siekiame prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo. Mokyklos ugdymo procese ir bendruomenės gyvenime siekiame #GlobalGoals ir skiriame ypatingą dėmesį tvarios aplinkos kūrimui bei gamtos apsaugai.
 • Tikime, kad bendruomenės tikslai bus efektyvaus, malonaus ir pagarbaus bendravimo pagrindas.
 • Bendruomenės tikslai:
  • skatinti bendruomeniškumo dvasią;
  • stiprinti mokyklos ir tėvų partnerystę;
  • teikti visokeriopą pagalbą, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(sį).

Mokytojai

 • Mokytojai yra Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriai – klasėse jų rankoms patikėta mūsų ateitis.
 • Mokytojus atrenkame itin kruopščiai. Mums svarbu, kad mokytojai būtų savo srities profesionalai, gerbtų kiekvieną vaiką ir šeimą, gebėtų pasidalinti idėjomis ir dirbti komandoje, sektų ugdymo srities naujoves ir, žinoma, siektų keisti pasaulį.  
 • Mums svarbus nuolatinis mokytojų tobulėjimas. Visi Karalienės Mortos mokyklos pedagogai nuolat domisi naujausiais tyrimais ir dalyvauja vidinėje Mokytojų akademijoje – periodiškai vykstančiuose vidiniuose tęstiniuose mokymuose. Pedagogai reguliariai dalyvauja profesiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja tiek mokykla, tiek atvykstantys specialistai iš Lietuvos bei užsienio. Bendradarbiaujame su Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir JAV mokyklomis. Pedagogai dalyvauja ne vien pedagoginėje, bet ir mokslinėje veikloje.

Vaiko gerovės komanda

 • Vaiko gerovės komandos siekis – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir rezultatai.
 • Vaiko gerovės komanda kuria ir įgyvendina programas, padedančias nustatyti mokinių akademinių sunkumų priežastis ir sudaryti jų įveikimo programą, koordinuoja prevencijos ir intervencijos programų mokykloje įgyvendinimą, konsultuoja pedagogus siekiant nustatyti mokinių akademinių sunkumų priežastis ir pasirinkti efektyvius klasės valdymo metodus.
 • Jei vaikui kyla problemų mokykloje, tėvai pirmiausia turi jas aptarti su klasės mokytoju / mentoriumi. Jei problemai spręsti prireikia specialistų pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komanda.
 • Vaiko gerovės komandos nariai:
  • ugdymo vadovas (-ė),klasių mokytojai / mentoriai
  • psichologas;
  • specialusis pedagogas;
  • logopedas.
 • Mokyklos Vaiko gerovės komandos sudėtį ir darbo reglamentą kasmet tvirtina mokyklos padalinio vadovas.
 • Karalienės Mortos mokyklos Vaiko gerovės komanda:
 • Užtikrina mokymo(si) sėkmę:
  • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
  • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams bei mokytojams rekomendacijas.
 • Padeda:
  • spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
  • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  • teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.
 • Bendradarbiauja:
  • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
  • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo;
  • jei mato poreikį, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
  • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų;
  • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybės institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Vadovaujasi tokiais principais:
  • priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
  • priimant sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
  • užtikrina pagalbą kiekvienam bendruomenės nariui, nepriklausomai nuo jo(jos) etninės kilmės, rasės, religijos, lyties, socialinės padėties ar kitų veiksnių;
  • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra konfidenciali ir prieinama tik asmenims, tiesiogiai susijusiems su atvejo sprendimu.

Mokinių parlamentas  

 •  Vilniuje Karalienės Mortos mokyklos Mokinių parlamentas – tai mokinių laisvė ir teisė dalyvauti demokratiniame mokyklos valdyme, atstovauti ir ginti mokinių teises ir interesus, priimti bendruomenei reikšmingus sprendimus bei prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo. Taip ugdome ateities lyderius, skatiname pilietinį aktyvumą, ugdome kolektyvinę ir socialinę atsakomybę, padedame sukaupti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.
 • Pagrindinės mokyklos bei gimanzijos mokiniai vienerių metų kadencijai renka Mokinių parlamentą, o pagrindinėje mokykloje renka ir Mokinių prezidentą.
 • Mokinių parlamento sprendimai negali prieštarauti mokyklos vertybėms ir vidaus tvarkoms.
 • Mokinių parlamento nariai skleidžia savo tikslus ir siekius mokyklos labui, rodo pavyzdį kiekvienam mokiniui ir tampa mokyklos ambasadoriais. 
 • Mokinių parlamento principai:
  • bendradarbiavimas (bendradarbiaujame su visais mokyklos bendruomenės nariais, kad augtume ir mokytumėmės vieni iš kitų);
  • prieinamumas, atvirumas (esame atviri pasiūlymams, idėjoms, priimame ir padedame tiems, kam pagalba reikalinga);
  • demokratiškumas (kiekvieno teisė į savo nuomonę);
  • atsakingumas (pavestus darbus atliekame laiku);
  • lygiateisiškumas (visų Mokinių parlamento narių teisės lygios ir Mokinių parlamento narys nėra viršesnis už kitus mokinius);
  • atsiskaitomumas (nuveiktus darbus viešiname, atsiskaitome atsakingam asmeniui).

Patariamoji taryba

Tai kolegialus Karalienės Mortos mokyklos patariamasis organas, kurio veiklai vadovauja mokyklos padalinio vadovas.

 • Patariamoji taryba teikia rekomendacijas dėl kasdienės mokyklos veiklos organizavimo klausimų bei kitų administracijos teikiamų mokyklos reikalų.
 • Patariamoji taryba nesprendžia klausimų dėl mokinių ir mokytojų bei mokyklos administracijos darbuotojų priėmimo į darbą, jų veiklos organizavimo, pareigybių tvirtinimo, atlyginimo ir atestavimo; mokyklos finansinių ir ūkinių reikalų, įskaitant įkainių nustatymo; akademinio turinio (mokymosi programų, akademinio pobūdžio projektų, vadovėlių įsigijimo ir kt.); naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.
 • Patariamąją tarybą sudaro mokyklos atstovai, mokinių tėvų atstovai ir / arba nepriklausomi bendruomenės atstovai (rėmėjai, mecenatai ir kiti asmenys, nusipelnę mokyklai). 
 • Už dalyvavimą Tarybos veikloje nariams nėra atlyginama.

Etikos kodeksas

Mokyklos etikos kodeksas

Karalienės Mortos mokykla yra inovatyvi, kūrybinga, socialiai atsakinga, skaidri bei etiška organizacija. Įsipareigodami laikytis aukštų standartų, siekiame kurti kokybiškas ugdymo paslaugas, suteikti galimybę gauti globalų išsilavinimą kuo daugiau vaikų, auginti asmenybes, pasaulio piliečius bei įdarbinti savo srities profesionalus. Mokykla remiasi aukščiau išvardintomis pamatinėmis vertybėmis, taip užtikrindama profesionalią ir kokybišką veiklą. Šios pamatinės vertybės ir principai yra pagrindas visiems mūsų veiksmams, sprendimams ir santykiams, siekiant įgyvendinti tikslus, o taip pat užtikrinant vaikų, kuriuos ugdome drauge su tėvais, tobulėjimą. Šis Mokyklos etikos kodeksas taikomas visiems, kurie yra įdarbinti, sudarę sutartis arba kokiu nors kitu formaliu būdu yra susiję su mokykla. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, mokyklos vidaus tvarkomis bei taisyklėmis.

Sąžiningumas. Mokykla laikosi sąžiningo verslo principų: veikiame skaidriai ir patikimai atskirdami viešuosius ir privačiuosius interesus. Laiku ir sąžiningai mokame mokesčius, netoleruojame nesąžiningo elgesio, įstatymų pažeidinėjimo, korupcijos, kyšių, papirkinėjimo, finansinių interesų siekimo atliekant darbines funkcijas. Sąžiningumo – kaip vienos iš kertinių vertybių – tikimės ir iš mus supančios aplinkos. 

Skaidrumas. Organizacijos santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir visa supančia aplinka yra pagrįsti abipusiu atvirumu, tolerancija ir įsipareigojimų vykdymu. Laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių. Mes griežtai nesiūlome ir nepriimame grynųjų pinigų, brangių dovanų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti vienokį ar kitokį sprendimą ar už jį atsilyginti. Dėmesys, bendradarbiavimas, atvirumas ir bendrystė – geriausia padėka tiek mums patiems, tiek mus supančiai aplinkai. 

Reputacija. Vykdydami veiklą konkurencingoje aplinkoje, nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis, o santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Tokį elgesį labai vertiname ir to paties tikimės iš konkurentų.

Etiškas elgesys. Mokykloje ir mus supančioje aplinkoje elgiamės dalykiškai: esame korektiški, mandagūs, laikomės bendravimo etikos taisyklių bei elgiamės taip, kad jokie veiksmai nepakenktų mokyklos dalykinei reputacijai. Skatiname iniciatyvas, atviras diskusijas, bendradarbiavimą su mus supančia aplinka, bendruomene, valstybės institucijomis ir partneriais. Tikime, kad laikydamiesi etiško elgesio normų ne tik mokyklos padalinių teritorijose, bet ir vaikštant gatvėmis, naudojantis viešuoju transportu, vairuojant automobilį, paspirtuką, dviratį ar kitą transporto priemonę rodome tinkamą pavyzdį, kuriuo siekiame užkrėsti ir mus supančią aplinką. 

Aplinka. Kasdieninėje veikloje, mus supančioje aplinkoje atsakingai tausojame gamtos išteklius, žaliavas, energiją. Kruopščiai renkamės, perkame ir naudojame produktus. Užtikriname tinkamą veikloje susidarančių atliekų tvarkymą, skatiname visą savo Organizacijos bendruomenę taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką, netoleruojame šiukšlinimo tiek mūsų teritorijoje, tiek ir visur kitur. Savo kasdieninėje aplinkoje dalinamės ir pritaikome jau panaudotus daiktus įvairioms veikloms. Vykdydami savo veiklą, vadovaujamės tvaraus verslo principais, puoselėjame gerą ir saugią kaimynystę, esame patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai. Remiame ir prisidedame prie vietinių, nacionalinių ir  aplinkosauginių iniciatyvų, patys organizuojame aplinkos tvarkymą bei skatiname prie to prisidėti kitus.

Saugumas ir sveikata. Imamės prevencinių priemonių užtikrinti savo bendruomenės saugą bei sveikatą: nuolat pagal naujausias rekomendacijas atnaujiname saugaus darbo taisykles, periodiškai organizuojame mokymus, dedame visas nuo Organizacijos galimybių priklausančias pastangas, kad visi patirtume kuo mažiau streso ir jaustumės saugūs tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai. Skatiname, mokome valgyti sveiką, subalansuotą maistą, vengiame cukraus. Savo teritorijose esame įrengę ir puoselėjame miesto sodą, kuriame bendruomenės nariai augina daržoves, prieskonius, vaisius.

Kviečiame ir palaikome aktyviai judančius nuo pačių jauniausių bendruomenės narių iki vadovų. 

Tobulėjimo kultūra. Bendruomenės dalyviai aktyviai domisi naujausiais tyrimais, tarpusavyje dalinasi gautomis žiniomis, patirtimi, kompetencijomis, rengia arba dalyvauja mokymuose, konferencijose, mokslinėje veikloje. Skatiname ir palaikome, kai jaunieji bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, turnyruose, konferencijose ir džiugina puikiais pasiekimais. Kiekvienas atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti visiems. 

Asmens privatumo ir jo duomenų saugumas. Duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei parinkdami tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Bendrosios elgesio nuostatos

 • Iš mokinių mes tikimės:
  • mandagumo ir pagarbos kitų mokinių, personalo ir svečių atžvilgiu;
  • taisyklių bei susitarimų laikymosi, instrukcijų vykdymo mokyklos teritorijoje bei išvykų metu;
  • atsakomybės už savo poelgius.
 • Iš suaugusiųjų bendruomenės narių tikimės, kad jie laikysis šių tiesioginio ir netiesioginio bendravimo žodžiu ir raštu principų: demonstruos geranoriškumą, sieks bendrauti konstruktyviai, pasirinks diplomatišką, pagarbų toną, išreikš jautrumą pasaulėžiūrų įvairovei.
 • Priklausymas bendruomenei  įpareigoja elgtis atsakingai, taktiškai, oriai bei būti Karalienės Mortos mokyklos ambasadoriais. Šeima privalo gerbti kitų mokyklos bendruomenės narių teises ir ribas. Tikimės, kad kiekvieno bendruomenės nario elgesys atspindės jo lojalumą mokyklos idealams, tradicijoms, vertybėms bei taisyklėms, demonstruos atsakingą požiūrį į moralines ir etines vertybes, tokias kaip garbė, asmeninės ir intelektinės nuosavybės teisė, taktiškumas.
 • Atsisakome toleruoti mokyklos ir bendruomenės tvarkai bei drausmei prieštaraujantį, mokyklą diskredituojantį, neteisėtą arba bendrai nepriimtiną elgesį. Tokių nusižengimų atvejais administracija pasilieka teisę vienašališkai svarstyti ir nustatyti atitinkamas drausmines priemones.

Akademinis sąžiningumas

 • Akademinio sąžiningumo (akademinės etikos) principas yra mokyklos ugdymo filosofijos pagrindas visuose mokyklos padaliniuose: pradinėje, pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje. 
 • Mokykloje kuriame aukšto akademinio sąžiningumo kultūrą, siekdami, kad visi mokyklos bendruomenės nariai, įskaitant darbuotojus, mokinius ir jų tėvus, akademinį sąžiningumą vertintų kaip griežtą etikos ir elgesio normą, principingai reaguotų į bandymus šią normą apeiti ir pažeisti. 
 • Mokykloje ugdome principingus mokinius, kurie laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, intelektualinę nuosavybę, grupės ar bendruomenės nuomonę, prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes. 
 • Akademinio sąžiningumo mokome visus mokyklos mokinius, suteikdami jų amžiaus tarpsniui aktualią informaciją, lavindami reikiamas nuostatas bei praktikas. 

Mokinių akademinio nesąžiningumo pasekmės:

 • Akademinės etikos pažeidimas – tai veiksmas ar bandymas jį atlikti, kuris pažeidžia akademinio sąžiningumo principą ir gali suteikti akademinį pranašumą mokiniui arba žalą kitam mokyklos bendruomenės nariui; 
 • Mokykloje laikomės nulinės tolerancijos akademiniam nesąžiningumui principo. Su juo susidūrę mokiniai, mokytojai ar kiti darbuotojai privalo imtis vidaus tvarkoje numatytų priemonių; 
 • Tiriant akademinio nesąžiningumo atvejus ir nustatant mokiniui taikytinas pasekmes, vadovaujamės lygiavertiškumo, nuoseklumo, pasekmės adekvatumo ir teisingumo principais, taip pat atsižvelgiame į mokinio amžių; 
 • Mokykloje vadovaujamės principu, kad pirmas akademinės etikos pažeidimas turi būti pamoka mokiniui ir proga pasimokyti iš klaidų, sustiprinti gebėjimą ir motyvaciją laikytis akademinės etikos. Jei nusižengimai kartojasi, mokinys patiria griežtesnes pasekmes, apie tai informuojame mokinio tėvus. 

Akademinio nesąžiningumo pavyzdžiai:

 • Tiesioginis kito mokinio atsakymų nusirašinėjimas; 
 • Neleistinas sukčiavimas, nusirašinėjimas ar neleistinas elektroninių priemonių naudojimas testų metu; 
 • Kito mokinio pasiekimų ar darbų pasisavinimas; 
 • Atsakymų kopijavimas iš mokytojo pasiūlyto testo pavyzdžio; 
 • Plagijavimas; 
 • Sukčiavimas grupinio darbo metu, nuviliant kitų grupės dalyvių lūkesčius ir kt. 

Nulinė patyčių tolerancija

 • Patyčiomis ir / arba priekabiavimu laikomi pasikartojantys veiksmai, kurie kitus žeidžia, liūdina, trikdo, baugina, atstumia arba skaudina.
 • Tiesioginės patyčios ir / arba priekabiavimas:
  • Žodinės patyčios – prasivardžiavimas, apkalbinėjimas ir / arba įžeidžiančios, pašaipios, gąsdinančios replikos apie kitą vaiką.
  • Elektroninės patyčios – kito žmogaus socialinių tinklų paskyros bei el. pašto nusisavinimas ir naudojimas, priekabiavimas arba apkalbinėjimas naudojant elektroninį paštą, pokalbių programėles, tinklaraščius ir bet kuriuos kitus resursus internete.
  • Religinės patyčios – kito asmens religijos nuvertinimas arba išjuokimas, verčiant kitus nebereikšti jų religinių įsitikinimų.
  • Rasistinės patyčios – įžeidžiantys pasisakymai arba kitų diskriminavimas dėl jų tautybės, rasės, kultūros, odos spalvos arba gimtosios kalbos.
  • Patyčios dėl intelekto – įžeidžiančios replikos apie kito intelektinius arba mokymosi gebėjimus.
  • Patyčios dėl asmens lyties ir lytinės orientacijos – įžeidžiančios replikos arba kitų diskriminavimas dėl jų lyties arba lytinės orientacijos.  
 • Netiesioginės patyčios ir / arba priekabiavimas:
  • Fizinis smurtavimas – smūgiavimas, spardymas, stūmimas, spjaudymas ir bet kokie kiti agresyvaus pobūdžio fiziniai veiksmai.  
  • Asmeninės nuosavybės (tikros arba virtualios) nuvertinimas – kito asmens nuosavybės pasisavinimas, gadinimas arba perdavimas. Tai apima ir veiksmus su kito mokinio asmeniniais daiktais ar spintele, atliekamus be jo leidimo.  
  • Atskyrimas – kito vaiko tyčinis neįsileidimas į grupę, diskusiją arba komandą.  
  • Grafinis vandalizmas – kito asmens nuosavybės, projektų ar nuotraukų darkymas.  
  • Seksualinis priekabiavimas – įžeidžiantys gestai kito asmens kūno atžvilgiu, kito asmens lietimas arba nepageidaujamas prisiartinimas, kitų diskriminavimas dėl jų lytinės orientacijos.  
 • Vaikų ir suaugusiųjų saugumo tikslais mokyklos teritorijoje taikome prevencijos ir įsikišimo strategijas, siekiant skatinti jautrumą ir pagarbą bei reglamentuoti atsaką į patyčias ar priekabiavimą.
 • Įtarę, kad vaikas patiria prievartą (vaikas pasakoja apie patiriamą žalojantį elgesį; pastebimas netinkamas tėvų ar kitų žmonių elgesys su vaiku; stebimas nerimą ir įtarimą apie patiriamą prievartą keliantis vaiko elgesys; fiziniai vaiko požymiai ar klinikiniai simptomai leidžia įtarti, kad vaikas patiria žalojantį elgesį), pedagogai privalo savo pastebėjimais pasidalinti su mokyklos vadovu, kuris priims tolimesnius sprendimus.
 • Norėdami sumažinti patyčių ir priekabiavimo tikimybę, taikome mokinių amžių ir pakopą atitinkančias prevencijos strategijas, nukreiptas į atidumo ir empatijos etoso (elgesio normų visumos) lavinimą.
 • Reaguodami į patyčias ir priekabiavimą veikiame operatyviai, tačiau jautriai tiek aukos, tiek ir pažeidėjo atžvilgiu – juk neretai agresorius kadaise pats buvo patyčių ir / arba priekabiavimo auka.

Lankomumas ir punktualumas  

 • Karalienės Mortos mokykloje lankyti pamokas yra privaloma. Tyrimai rodo, kad praleidus vos 10 proc. pamokų, tai jau daro akivaizdų neigiamą poveikį vaiko akademiniams pasiekimams. Ir visiškai nesvarbu, ar pamokos buvo praleistos dėl pateisinamų priežasčių (ligos) ar ne. 
 • Vėlavimas į pamokas bei išėjimas anksčiau taip pat tiesiogiai koreliuoja su akademiniais pasiekimais. Prasidėjus pamokai vaikai turi būti pasiruošę darbui ir turėti reikiamas tai pamokai priemones.
 • Jeigu vaikas pasiimamas / išeina iš pamokų anksčiau arba jeigu vėluoja į mokyklą, TAMO dienyne mokytojai tai atitinkamai žymės n arba p raidėmis.
 • Prašome visas užklasines veiklas organizuoti po pamokų, o atostogas bei šeimos išvykas planuoti moksleivių atostogų metu. 
 • Jeigu priežastis, dėl kurios vaikas praleido pamokas, yra pateisinama (liga, įvykusios nelaimės / netektys), mokytojas atsiųs vaikui užduotis ir organizuos keletą susitikimų po pamokų ar prieš pamokas, kad padėtų vaikui įsisavinti praleistą medžiagą. Tokiu atveju prašome tėvų bendradarbiavimo – užtikrinti, jog užduotys bus atliktos namuose bei tai, jog bus atsižvelgta į mokytojo poreikį su vaiku susitikti po pamokų ar prieš pamokas mokytojo paskirtu laiku.  
 • Jeigu priežastis, dėl kurios vaikas praleido pamokas, yra nepateisinama (atostogos, vėlavimas, būrelis, kelionė ir pan.), tėvų atsakomybė yra užtikrinti, kad visos užduotys būtų atliktos, o ugdymo programa – suprasta ir išmokta. Tėvai privalo pasirašyti dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad vaikas atliks visas užduotis, kurios tuo metu atliekamos mokykloje.
 • Mokytojas gali nuspręsti mokinį palikti po pamokų taip sudarydamas jam galimybę užbaigti neatliktas užduotis. Tai – ugdymo(si) proceso dalis, todėl prašome tėvų bendradarbiavimo užtikrinant, kad mokinys liks mokykloje nepaisydamas turimos užklasinės veiklos.

Drausminimas

 • Mokyklos drausminimo sistema remiasi teigiamais lūkesčiais ir kartojimu. Sistema iškelia du pagrindinius tikslus – užtikrinti teigiamą socialinę sąveiką ir lavinti gerus bendravimo įgūdžius. Skatiname vaikų gerumą ir atidumą kitiems, todėl būtent tokio elgesio reikalaujame visoje mokyklos teritorijoje. 
 • Pradinėje mokykloje, asmenybės formavimosi laikotarpiu, mokytojai uoliai dirba padėdami vaikams konstruktyviai spręsti konfliktus, skatindami juos naudoti ir lavinti pozityvaus bendravimo kalbinius įgūdžius. Bet kokios fizinės bausmės yra nepriimtinos ir draudžiamos.
 • Mokykloje taisyklės ir jų laikymasis yra būtini, kad augtų pagarbi, pilietiška ir atsakinga asmenybė, todėl atsakingai žiūrima į taisyklių pažeidimus ir atitinkamai taikomos pasekmės netinkamam vaikų elgesiui.
 • Pirma, netinkamai besielgiantį mokinį mokytojas sudrausmina, taikydamas raidos tarpsnį atitinkančią drausminimo taktiką. Mokinys ir mokytojas kartu aptaria elgesio koregavimo arba problemos sprendimo būdą. Esant būtinybei mokytojas susisiekia su vaiko (-ų) tėvais. Esant rimtesniam prasižengimui arba tuo atveju, kai problema negali būti išspręsta klasės lygmenyje, mokytojas privalo kreiptis į Vaiko gerovės komandą.
 • Už pasikartojančius nusižengimus bei netinkamą elgesį, mokiniui teisės aktų nustatyta tvarka taikomos poveikio priemonės, įskaitant šalinimą iš mokyklos. 

Saugus elgesys

 • Saugumas vienas iš mokyklos prioritetų. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys turi dėti visas pastangas, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugiai.
 • Mokyklos teritorija yra rakinama viso ugdymo proceso metu ir pašaliniai asmenys į mokyklos teritoriją nėra įleidžiami. Tėvai, globėjai ar kiti artimi šeimos nariai į mokyklos teritoriją ugdymo proceso metu gali patekti tik asmeniškai susitarus su mokyklos darbuotoju.
 • Po pamokų vaikai gali pajusti energijos antplūdį ir išdykauti. Prašome priminti vaikams tinkamo elgesio taisykles ir suvaldyti bėgiojimą, šokinėjimą, šaukimą arba imtynes koridoriuose, kadangi tai yra nederamas ir potencialiai nesaugus elgesys, kuris gali trikdyti kitus vaikus. Jeigu matote koridoriuje ar kitose bendrose erdvėse netinkamą elgesį, prašome jį stabdyti, primenant saugaus elgesio taisykles.
 • Taip pat norime pabrėžti, kad pasibaigus pamokoms ar popamokinei grupei – atsakingais už vaiką tampa tėvai.
 • Tėvai už vaiko elgesį yra atsakingi ir asamblėjų bei mokyklos švenčių ir renginių metu, t. y. visada, kai yra ir tėvai, ir mokytojai. Jeigu mokytojas ar administracija mato, kad tuo metu, kai už vaiko elgesį yra atsakingi tėvai, elgesys tampa nepagarbus ir / arba nesaugus vaikui arba kitiems vaikams, mokytojai bei mokyklos administracija turi teisę priminti ir pareikalauti laikytis taisyklių.
 • Primename, kad keliaudami į mokyklą ir iš jos mokiniai turi dėvėti atšvaitus ir laikytis eismo taisyklių (pvz., kirsti gatvę tik per perėją, laikytis tinkamos kelio pusės einant gatvės pakraščiu ir t.t.).
 • Tėvai, atveždami ir pasiimdami vaiką iš mokyklos, privalo laikytis PABUČIUOK ir VAŽIUOK (KISS AND DRIVE) bei kitų nurodytų kelių eismo taisyklių – važiuoti lėtai ir sustoti tik nurodytose vietose.
 • Šalyje paskelbus karantiną arba padaugėjus užkrečiamų ligų atvejų, mokykla gali pareikalauti mokiniams dėvėti medicinines kaukes, kad užkirstume viruso plitimą.

Mobiliųjų telefonų naudojimas mokykloje

 • Mokyklos mokiniams mokyklos teritorijoje naudotis mobiliuoju telefonu ne ugdymo(si) tikslais yra draudžiama.
 • Pagrindinės mokyklos mokiniai mobilųjį telefoną gali naudoti pamokoje kaip mokymo priemonę, jei leidžia mokytojas. 
 • Atvykę į mokyklą mokiniai privalo laikyti mobilius prietaisus kuprinėse, spintelėse ar klasėse esančiose mobiliųjų telefonų dėžutėse, išjungę jų garsą bei vibraciją. Esant būtinybei susisiekti su tėvais/ globėjais pamokų metu, mokinio tėvams/ globėjams skambina mokytojas arba mokyklos administratorė.
 • Po pamokų ar pertraukos metu pagrindinės mokyklos mokinys gali skambinti tėvams/ globėjams. 
 • Jei mokinys mokykloje neleistinai naudojasi telefonu, bet kuris mokyklos darbuotojas paima iš mokinio telefoną ir perduoda jį mokyklos administratorei.  Kauno KMM darbuotojai telefonus perduoda mokytojui/mentoriui. Telefoną mokinys gali pasiimti pats pasibaigus pamokoms. Jeigu situacija pasikartoja, mokyklos administratorė laišku informuoja mokinio tėvus/ globėjus apie netinkamą mokinio elgesį, o telefonas grąžinamas tik mokinio tėvams/ globėjams po susitarimo dėl ilgalaikių priemonių, įgalinančių mokinį laikytis mokyklos taisyklių. 
 • Jei abejojate vaiko gebėjimu prisiimti atsakomybę už telefono saugumą, prašome vaikui telefono neduoti.

IT įrangos naudojimas mokykloje

 • Karalienės Mortos mokykloje kompiuterių klasių nėra. Kompiuteriai ir kitų technologijų naudojimas nėra atskiras dalykas, tai – neatsiejama visų mokomųjų dalykų dalis, integruota į visą ugdymo programą.
 • Nuo antros klasės mokiniai tam tikrose pamokose naudoja asmeninius kompiuterius. Asmeninius kompiuterius mokiniai naudoja, nes:
  • yra įgudę ir jaučiasi patogiausiai, todėl visas dėmesys skiriamas mokymosi procesui;
  • laiką ir užduotis mokiniai gali planuoti vienoje elektroninėne vietoje;
  • naudodami asmeninius kompiuterius mokiniai yra linkę tęsti mokymosi procesą ir pasibaigus pamokoms, už mokyklos ribų;
  • asmeninių kompiuterių naudojimas ugdo įgūdžius, kurie bus naudingi ateityje;
  • pamokų metu suteikiamas priėjimas prie daugybės informacijos šaltinių;
  • sudaroma galimybė personalizuotam mokymuisi, kai mokiniai gali tobulėti savo tempu;
  • asmeniniai kompiuteriai skatina mokinius tęsti / pabaigti pradėtas užduotis;
  • ugdo didesnį atsakomybės jausmą – mokiniai atsakingi, kad jų asmeniniai kompiuteriai veiktų.
 • Naudodamiesi IT įranga mokykloje (nepriklausomai nuo to, ar tai asmeninė nuosavybė, ar mokyklos turtas), mokiniai privalo laikytis įrangos naudojimo taisyklių. Taisyklės skirtos apsaugoti tiek mokinius, tiek įrangą. Mokinys ir tėvai atsako už technikos sugadinimą ir privalo padengti jos derinimo ar remonto išlaidas.
 • Naudotis IT įranga, interneto ryšiu ir paleisti atitinkamas programas mokiniai gali tik pamokų metu, ieškant su pamoka susijusios informacijos ar atliekant mokytojo skirtas užduotis. Asmeninis šių prietaisų naudojimas be mokytojo leidimo yra draudžiamas.
 • Draudžiama savavališkai keisti kompiuterių, operacinių sistemų ir tinklų konfigūraciją, paleisti programas, kurių nėra patvirtintų programų sąraše, taip pat atlikti kitus veiksmus be specialaus leidimo.
 • Mokiniai gali naudotis internetu per numatytą saugų bevielį ryšį, tačiau privaloma laikytis nustatytų taisyklių. Mokiniams draudžiama dalyvauti neteisėtoje veikloje arba naršyti nelegalaus turinio puslapius, naudojantis tiek asmeniniu, tiek mokyklos turtu, tiek per pamokas, tiek popamokinėje veikloje, taip pat tuo metu, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai atstovauja mokyklai. 
 • Pabrėžiame, kad mokykla nėra pajėgi bei nesiekia kontroliuoti kiekvieno individualiai.  Jei vaikas nesilaiko mokyklos nustatytų taisyklių, apie tai informuojami tėvai. 
 • Mokiniai atsakingi už tai, kad į mokyklą atsineštuose asmeniniuose kompiuteriuose, skaitmeniniuose prietaisuose, diskeliuose, laikmenose, USB raktuose ir kitose priemonėse nebūtų virusais užkrėstų, neleistinų arba nederamų failų. 
 • IT prietaisų naudojimas internetiniams žaidimams, apsipirkinėjimui internetu, informacijos dalinimuisi ar vaizdo įrašų peržiūrai yra draudžiamas.
 • Suaugusiųjų bendruomenės narių prašome susilaikyti ir nenaudoti telefonų, kompiuterių, planšečių ir kitų prietaisų per bendruomenės susirinkimus, asamblėjas,  mokyklos šventes kitus renginius, neformalių užsiėmimų metu. Laikydamiesi šios taisyklės, vieningai dalyvausime mokyklos veikloje ir parodysime vaikams sveiko, darnaus ir sutelkto elgesio modelį.

Dovanos

 • Karalienės Mortos mokykla turi tradiciją, jog pirmąją Mokslo ir žinių dieną vaikai į mokyklą nešasi ne gėlių, o knygų, kurios papildo mokyklos biblioteką ir lydi vaikus ne vienerius mokslo metus.
 • Labai vertiname tėvų norą atsidėkoti mokytojams. Geriausia padėka mokytojams – tėvų dėmesys, šypsena, geras žodis, nuoširdaus ir kruopštaus jų darbo pastebėjimas. Todėl galima visai klasei dovanoti knygą – tėvų palinkėjimas joje pradžiugins mokytojus. Atsidėkodami mokytojams taip pat galite suorganizuoti visos klasės išvyką. Ir mokytojai, ir vaikai ją prisimins – juk kartu praleisto laiko, patirtų įspūdžių ir akimirkų neatpirks jokia kita materiali dovana. 
 • Norėdami asmeniškai padėkoti mokytojams, tėvai jokiu būdu negali dovanoti grynųjų pinigų ar brangių dovanų, nes tai prieštarauja Karalienės Mortos mokyklos filosofijai ir vertybėms. Mokytojai tokių dovanų negali priimti, asmeninės dovanos gali būti tik simbolinės. 

Komunikacija

Mokyklos komunikacija su tėvais

 • Elektroninis dienynas TAMO. Visi tėvai privalo prisijungti ir susikurti asmeninį profilį TAMO elektroninėje informavimo sistemoje. Mokslo metų pradžioje individualiai kiekvieno vaiko tėvams el. paštu išsiunčiami vaiko identifikacijos raktai. TAMO sistemoje tėvai mato vaiko pamokų lankomumą, individualius įrašus apie vaiką, įvertinimus, pamokos temą, tikslus ir užduotis. Mokykla neatsako už TAMO paskyroje siunčiamas reklamas. Trečiokai, ketvirtokai ir vyresni mokiniai turi asmeninius prisijungimus prie TAMO sistemos.
 • Penktadienio laiškas. Kiekvienos mokslo metų savaitės penktadienį siunčiame klasės tėvams informacinį laišką apie mokykloje praleistą savaitę, svarbią klasės bei mokyklos informaciją, todėl būtina šiuos laiškus perskaityti itin atidžiai. 
 • Neatidėliotina informacija. Esant skubiai informacijai, mokyklos administracija rašo tėvams elektroninį laišką. 
 • Individualūs susitikimai. Du kartus per metus tėvai kviečiami į individualius susitikimus aptarti vaiko progresą – akademines žinias ir bendrąsias kompetencijas. Mokykla gali kviesti šeimas į individualius susitikimus aptarti ir nekasdienių situacijų. 
 • Bendri susitikimai ir renginiai. Reguliarūs / suplanuoti susitikimai (informaciniai vakarai, asamblėjos) ar kiti renginiai, šventės vyksta pagal mokslo metų pradžioje paskelbtą mokyklos metų kalendorių (kurį rasite paspaudę nuorodą:
 • Apie nereguliarius susitikimus (susirinkimai, arbatėlės) tėvai informuojami penktadienio laiške. 
 • Atvirų durų dienos. Prieš mokslo metų pradžią mokykloje vyksta atvirų durų dienos. Šios dienos yra skirtos susipažinimui su klasės mokytoju / mentoriumi ir klasės erdve, nauja aplinka. Šiomis popietėmis į mokyklą galima atvykti kartu su vaiku, savarankiškai ap(si)žiūrėti, atnešti reikiamas priemones ir daiktus, kad to nereikėtų daryti pirmąją mokslo metų dieną. Norime atkreipti dėmesį, kad tai nėra individualūs susitikimai su mokyklos personalu. Individualus pokalbis su mokytoju organizuojamas tik iš anksto sutartu metu.
 • Socialiniai tinklai ir interneto puslapis. Informaciją apie mokyklos veiklas, renginius, pasiekimus, bendruomenę, dalyvavimą projektuose ir pan. skelbiame socialiniuose tinkluose (Instagram ir Facebook) ir mokyklos interneto svetainėje. Rekomenduojame „pamėgti“ mokyklos profilį ir operatyviai sužinoti aktualias naujienas.  

Tėvų bendravimas su mokykla

 • Iškilus klausimams, prioritetinė komunikacijos su mokykla forma yra elektroniniai laiškai. Pedagogai tėvų elektroninius laiškus atsako per 24 val. (jeigu laiškas parašytas penktadienio vakarą, laišką gavęs darbuotojas atsakymą paruošia pirmadienį). Atkreipiame dėmesį, kad mokytojai netikrina el. pašto pamokų metu, kai tiesiogiai dirba su vaikais. Mokyklos administracija į elektroninius laiškus atsako tą pačią darbo dieną (arba kitą darbo dieną, jei laiškas išsiųstas baigiantis darbo dienai arba po darbo valandų). 
 • Jei klausimas yra itin skubus arba reikalaujantis kalbėtis betarpiškai, bendraujama telefonu. Norėdami susisiekti su mokytoju, skambinkite į mokyklos administraciją arba mokytojui elektroniniame laiške nurodytu telefonu mokytojo darbo metu arba prašykite trumpąją žinutę. Mokytojas, kai tik turės galimybę, sureaguos nedelsiant. Labai prašome gerbti mokytojo asmeninį gyvenimą ir dėti visas pastangas, kad jam būtų skambinama tik darbo metu. Pabrėžiame, kad mokytojui draudžiama kalbėti telefonu pamokų metu, kai jis tiesiogiai dirba su vaikais. Su mokyklos administracija galite susisiekti kontaktuose nurodytais telefonais administracijos darbo metu.
 • Esant poreikiui, raginame su mokytoju susitikti individualiai. Prašome iš anksto el. paštu susitarti dėl susitikimo laiko. Priklausomai nuo pokalbio temos, mokytojas gali pakviesti dalyvauti kitus pedagogus arba mokyklos administraciją. Prašome neužlaikyti mokytojų ryte – šis laikas yra skirtas mokytojų pasiruošimui. Išimtis gali būti tik tuo atveju, jei tėvai iš anksto susitarė su mokytoju .
 • Susitikimai su administracijos darbuotojais organizuojami apie tai iš anksto susitarus elektroniniu paštu arba telefonu.
 • Visapusiai skatiname bendruomenę būti atvira diskusijoms. Visus rūpimus klausimus užduokite tiesiogiai mokytojams ar mokyklos administracijos darbuotojams. Uždaros tėvų grupės, skirtos diskusijoms apie mokyklos veiklą, riboja galimybę gauti greitus ir tiesius atsakymus į kylančius klausimus, nesuteikia progos organizacijai greitai reaguoti ir prisidėti prie konstruktyvaus situacijos sprendimo, gali kurti atskirtį bendruomenėje ir yra terpė gandams sklisti. Kviečiame iškilusias situacijas spręsti operatyviai kartu su mokytojais ir / arba administracijos darbuotojais.
 • Visuomet kviečiame savo iniciatyva prisidėti prie kasdienės mokyklos veiklos bei švenčių organizavimo. Tačiau išlieka sritys, kuriose sprendimus organizacija priima vienašališkai, t. y. mokytojų samda, ugdymo turinys ir ugdymo kaina.

Apklausos

 • Esame dėkingi tėvams, kurie rašo laiškus su siūlymais, savanoriauja ir nuolat padeda mums augti. Glaudus bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus, todėl norime į pokalbius įtraukti kuo daugiau tėvų. Apklausas vykdome vieną kartą per mokslo metus. Tikimės ir prašome aktyvaus dalyvavimo – mums rūpi jūsų nuomonė, o kartu kuriame dar geresnę mokyklą mūsų vaikams.

Adresų ir telefono numerių pasikeitimas

 • Kad galėtume skubiai susisiekti su tėvais krizinėje situacijoje, privalome turėti tikslią tėvų telefono numerių bei adresų bazę. Jei kontaktiniai duomenys keičiasi mokslo metų eigoje, prašome tėvų nedelsiant informuoti mokyklos administratorių. Mokyklai nurodyti adresai ir telefono numeriai yra saugomi ir naudojami įstatymų numatyta tvarka.   

Bendroji informacija

Mokyklos darbo laikas

 • Į mokyklą galima patekti – darbo dienomis nuo 7:30 val. iki 18:00 val.
 • Administracijos darbo laikas – darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., Kaune – 7:30 val. – 16:30 val.;
 • Mokytojų darbo laikas pradinėje mokykloje – darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val., Kaune – 7:30 val. – 15:30 val.
 • Mokytojų darbo laikas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje – darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val., Kaune – 7:30 val. – 15:30 val.,
 • Pamokų laikas pradinėje mokykloje – nuo 8:15 val. iki 14:45 val.
 • Pamokų laikas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje – nuo 8:30 val. iki 15:30 val.; TB moksleiviams pamokos gali baigtis 16:25 val.
 • Prieššventinėmis dienomis mokyklos ir administracijos darbo laikas trumpinamas viena valanda.

Atvykimas į mokyklą

 • Ryte prie mokyklos mokinius pasitinka mokyklos atstovai. 
 • Automobiliu atvykstančių tėvelių (bei vaikus palydinčių kitų suaugusių asmenų) kviečiame laikytis mokyklos nustatytos eismo prie mokyklos tvarkos ir naudotis PABUČIUOK IR VAŽIUOK (KISS&DRIVE):
  • vaikus atvežkite iki pažymėtos PABUČIUOK IR VAŽIUOK (KISS&DRIVE) vietos / sutartos vietos; Kauno KMM tokios pažymėtos vietos nėra, mokslo metų pradžioje siunčiama vizuali instrukcija, kaip atvažiuoti / išvažiuoti iš mokyklos;
  • automobilis stabteli (nepažeidžiant kelių eismo taisyklių), tėvai pabučiuoja vaiką, vaikas išlipa (tėvai iš automobilio neišlipa);
  • vaikas VISADA lipa pro tą pusę, kurioje yra mokyklos vartai (jokiu būdu ne į gatvės pusę!);
  • tėvai nuvažiuoja, o vaikas nueina pas laukiantį mokyklos atstovą / į mokyklą.
 • Jei matote, kad vaikui dar sunku išsiskirti arba turite didesnį kiekį daiktų, prašome automobilį palikti mokyklos rekomenduojamoje automobilių stovėjimo vietoje, vaiką palydėti iki mokyklos ir saugiai perduoti mokytojui.
 • Jei vaikas į mokyklą atvyksta užsakomuoju pavėžėjimo autobusu, išlipa iš autobuso tik lydinčiam asmeniui leidus bei šaligatviu nueina pas laukiantį mokyklos atstovą/ į mokyklą.
 • Mokyklą lankantys vaikai geba savarankiškai susirasti savo klasę, nusirengti lauko drabužius rūbinėje, todėl tėvai su vaikais atsisveikina prie mokyklos vartų ir į mokyklos patalpas neina.
 • Prašome būti pagarbiais mokyklos bendruomenės nariais ir statyti automobilius tik leistinose vietose, laikytis saugaus greičio. Kartu kuriame saugią aplinką ir esame pavyzdžiu mūsų vaikams.

Išvykimas iš mokyklos

 • Jei vaiką po pamokų pasiima tėvai, jie nurodytu laiku privažiavę prie mokyklos gali pasiimti vaiką KISS&DRIVE zonoje arba sulaukti vaiko prie mokyklos vartų.  Mokyklą lankantys vaikai geba savarankiškai pasiimti savo daiktus, apsirengti lauko drabužius ir, lydimi klasės mokytojo, išeiti laukti tėvų mokyklos kieme.
 • Pradinės mokyklos mokiniai iš mokyklos išleidžiami tik su tėvais arba asmeniu, įrašytu tam skirtame sutarties priede. Skambutis telefonu nėra pakankama priežastis išleisti vaiką iš mokyklos su asmeniu, kuris nebuvo iš anksto įrašytas sutarties priede.
 • Jei sutarties priede tėvai nurodė, kad vaikas gali iš mokyklos grįžti savarankiškai, iš mokyklos pasibaigus pamokoms vaikas išeina pats, naudodamasis vardine kortele (tik Vilniaus padalinyje).
 • Jei vaikas iš mokyklos išvyksta užsakomuoju pavėžėjimo autobusu, sutartu laiku laukia lydinčio asmens paskirtoje vietoje ir tik lydint atsakingam asmeniui eina į autobusą (tik Vilniaus padalinyje).
 • Suprantame, kad kartais aplinkybės gali priversti tėvus vėluoti, tad praėjus dešimčiai minučių po numatyto atsiėmimo laiko, mokyklos atstovas mėgins susisiekti su vaiką atsiimančiuoju suaugusiuoju. 15:00 val. visi vaikai nuvedami į pasirinktus būrelius arba į mokamą popamokinės grupės veiklą, kuri trunka iki 18:00 val. (prieš valstybines šventes iki 17:00 val.).
 • Vaikui išvykus iš mokyklos, atsakomybė už jo saugumą tenka tėvams.  

Prašymų formos

Ugdymo organizavimas

 • Kasmet klasės gali būti performuojamos, apie tai mokykla informuoja iš anksto.
 • Pradinėje mokykloje kiekviena klasė turi pagrindinį klasės mokytoją. Pradinėje mokykloje, kiekvienam srautui padeda augantys mokytojai, kurie klasės mokytojo ligos atveju ar dėl kitų priežasčių klasės mokytojui nebūnant darbo vietoje, atlieka visas klasės mokytojo pareigybėse numatytas funkcijas, taip pat padeda diferencijuoti ugdymo procesą. Augantys mokytojai kartu su kitais mokytojais planuoja ugdymo procesą, padeda įvairių užsiėmimų metu, lydi į išvykas, organizuoja darbą nedidelėse grupėse ir pan.   
 • Pradinėje mokykloje, be klasių mokytojų, dirba matematikos (Vilniaus padalinyje), kūno kultūros, užsienio kalbų, dailės, muzikos, tikybos ir šokių mokytojai, o pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje – visų mokomųjų dalykų mokytojai.
 • Karalienės Mortos pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje veikia STEM (gamtos, matematikos, informacinių technologijų), užsienio kalbų, socialinių mokslų, lietuvių kalbos ir menų departamentai, kurių tikslas yra stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, dalykų integraciją ir sistematiškumą. Departamentuose mokytojai kartu planuoja, organizuoja integruotas pamokas, tariasi dėl užduočių diferencijavimo, rengia metodines priemones, dalijasi profesine informacija ir gerosiomis praktikomis, padeda įsitvirtinti naujam mokytojui, organizuoja mokinių ir mokytojų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose. Departamento mokytojai organizuoja konsultacijas ir bendradarbiauja siekdami individualaus kiekvieno mokinio progreso.
 • Karalienės Mortos pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje kiekviena klasė turi klasės mentorių, kuris bendrauja su kitais mokytojais, pagalbos vaikui specialistais ir mokinio šeima dėl konkrečių mokinio poreikių bei interesų, aptaria mokinio pažangą progresų aptarimo metu du kartus per metus. Jis yra atsakingas už pagalbą mokiniui įgyvendinant jo akademinius, socialinius adaptacijos ir savirealizacijos tikslus, kuriuos aptaria kartu su kiekvienu mokiniu mokslo metų pradžioje. Klasės mentorius taip pat veda asmeninio augimo pamokas įvairiomis tam tikram amžiaus tarpsniui aktualiomis temomis (gyvenimo įgūdžių ugdymas).  Klasės mentorius kuruoja naujų klasės mokinių adaptacijos programą.

Ugdymas nuotoliniu būdu

 • Atsakingai valdžios ir/ ar vietos savivaldos institucijai Lietuvos Respublikoje ar jos dalyje paskelbus atitinkamą specialią padėtį ar teisinį režimą (pvz., epidemiją, ekstremalią situaciją, karantiną, nepaprastąją padėtį ir pan.), kurio priemonės turi ar gali turėti įtakos švietimo įstaigų vykdomam ugdymo procesui, mokykla turi teisę savo nuožiūra nuspręsti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje.
 • Visais su nuotoliniu ugdymu susijusiais klausimais tėvai informuojami penktadienio laiškuose arba pasitelkus kitas priemones.      
 • Mokantis nuotoliniu būdu mokykla neteikia popamokinės veiklos paslaugos, maitinimo, taip pat nevykdomas neformalus ugdymas. ·       
 • Bent vieną kartą per mėnesį pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai mokosi UVE ir įprastomis sąlygomis. Tuo siekiame užtikrinti ugdymo metodų ir aplinkų įvairovę, paskatinti mokinius mokytis savarankiškai, spręsti kylančius iššūkius, planuoti savo darbotvarkę, t.y. prisiimti atsakomybę už savo mokymosi procesą ir sėkmę.
 • Abipusiu vaiko tėvų ir mokyklos susitarimu mokinys gali būti laikinai ugdomas nuotoliniu būdu. 
 • Mokytis nuotoliniu būdu vaikas gali, jei:
  • yra ilgalaikėje reabilitacijoje;
  • serga ilgiau nei 5 dienas ir yra pajėgus mokytis;
  • šeima ilgesniam laikui išvyksta į ilgalaikę komandiruotę užsienyje.
 • Galutinis sprendimas dėl mokinio laikino mokymosi nuotoliniu būdu yra priimamas po pokalbio su mokyklos vadovu. Tokiu atveju, pasirašomas papildomas susitarimas prie vaiko ugdymo sutarties.

Lituanistinis mokymas

 • 2023 / 2024 m. m., t. y. nuo rugsėjo 4 d. KMM tęsiama UVE lituanistinio modelio paslauga pradinėje ir pagrindinėje mokykloje.
 • Pradinėje mokykloje lituanistinio modelio pamokose mokoma lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo. Lituanistinio modelio komplektą sudaro 7 savaitinės pamokos – 6 pamokos lietuvių kalbos, 1 pamoka pasaulio pažinimo, iš kurių 4 pamokos sinchroninės, jungiantis 2 kartus per savaitę  po 90 min., kitos – asinchroninės (mokinys mokosi savarankiškai). Vienas virtualus susitikimas vyksta darbo dienos vakare, antrasis savaitgalį – šeštadienio ryte. 
 • Pagrindinėje mokykloje 2023/2024 m. m. mokomi 5-7 klasių mokiniai. Mokykloje mokoma lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, o nuo 6 kl. – integruotas Lietuvos istorijos ir geografijos kursas. Per savaitę organizuojamos 2 sinchroninės pamokos po 90 min. bei 3 pamokos – savarankiškai mokiniams prisijungiant jiems tinkamu metu tam skirtoje Microsoft Office platformoje. Prieš pasirašant lituanistinio modelio sutartį, esant poreikiui, patikrinamos lietuvių kalbos žinios ir jų lygis.

Pamokų trukmė

 • Mokykloje dirbame pagal sudarytą tvarkaraštį. 
 • Pradinėje ir pagrindinėje mokykloje pamokos trukmę reguliuoja mokytojai, stebėdami vaikus, jų ritmą skirtingu dienos metu ir individualiai nuspręsdami, kiek laiko skirti konkrečios temos nagrinėjimui. Tai, kad nedirbame 45 minučių ritmu, visiškai nereiškia, kad vaikai neturi pertraukų ir / arba neįgyvendina ugdymo programos. Mokytojai optimaliai įgyvendina ugdymo programą, nes dirba vaiko ritmu: ilsisi tada, kai mato poreikį, o dirbdami stebi vaikų produktyvumą.  

Užsienio kalbos

 • Karalienės Mortos mokyklos mokiniai nuo priešmokyklinės klasės intensyviai mokosi anglų kalbos kiekvieną dieną mažose grupėse.
 • Nuo 11 klasės mokiniai mokosi visus mokomuosius dalykus anglų kalba. 
 • Tėvai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai su anglų kalbos mokytojais tiek raštu, tiek žodžiu bendrauja  anglų kalba.   
 • Pradinėje mokykloje nuo trečios klasės mokiniai mokosi antros užsienio kalbos (pasirinktinai ispanų k. arba prancūzų k.) du kartus per savaitę. Pagrindinėje mokykloje  nuo penktos klasės antrosios užsienio kalbos mokiniai pradeda mokytis intensyviau – pamokos vyksta 4 kartus per savaitę.   
 • Visi mokiniai, iki 2022/2023 mokslo metų pradėję mokytis trečiosios užsienio kalbos (vokiečių arba rusų kalbų) tęsia šios ir antrosios užsienio kalbos (prancūzų ar ispanų k.) mokymąsi tokiu pat intensyvumu, kokiu ir pradėjo – pamokos vyksta 2 kartus savaitėje.

Namų darbai

 • Pradinių klasių mokiniams įprastų namų darbų (išskyrus užsienio kalbą) nėra, nes tikime, kad vaikas į ugdymo programos turinį turi įsigilinti mokykloje.
 • Pradinėse klasėse vaikai mokosi mokytis, todėl stengiamės kurti tam kuo palankesnę aplinką.
 • Svarbu užtikrinti, kad vaikai užsienio kalbas praktikuotų kuo daugiau, todėl ir pradinėse klasėse vaikams skiriamos užsienio kalbų savaitės namų užduotys, kurios padeda įtvirtinti mokykloje gautas žinias. Priešmokyklinėje ir pirmoje klasėje tėvų bendradarbiavimo šioje srityje tikrai reikia. Vėliau vaikas vis labiau prisiima atsakomybę už savo mokymąsi. 
 • Namų darbų pobūdis ir apimtis atitinka vaikų amžiaus tarpsnį.
 • Pradinių klasių mokiniai namuose privalo skaityti mažiausiai po 20 minučių kiekvieną dieną. Už vaikų skaitymą namuose yra atsakingi tėvai. Rekomenduojame su vaiku aptarti tai, kas vyksta klasėje bei praplėsti pažinimo ribas skaitant teminę literatūrą, diskutuojant ir reflektuojant kartu.
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniams namų darbai yra skiriami, taip pat yra privaloma savarankiškai skaityti bent 30 minučių per dieną.  
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokytojai nurodo mokiniams namų darbų užduotis el. dienyne.
 • Jei vaiko nebuvo mokykloje, privaloma namuose atlikti užduotis, kurios buvo atliekamos mokykloje pamokų metu. Dėl užduočių pradinės mokyklos mokinių tėvai turi susisiekti su mokytojais – ne tik klasės, bet ir dalykininkais. Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai dėl užduočių su mokytojais susisiekia savarankiškai.
 • Už namų darbų atlikimą atsakingas vaikas, ne tėvai. Kuo anksčiau leisime vaikui suprasti, kad tai yra jo atsakomybė, kartu padrąsindami ir sudarydami sąlygas, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas užaugs suprasdamas, kas yra atsakomybė. Vaikas turi išmokti mokytis savarankiškai, turi prisiimti atsakomybę už tai, kaip jam sekasi mokykloje. Savarankiškai dirbdami, mokiniai gali prašyti paaiškinimų iš tėvų arba klasės draugų, tačiau namų darbas yra jų atsakomybė.

Individualių tikslų formos

 • Pradinėje mokykloje vaikai nuo pat priešmokyklinės klasės (antrojo semestro) mokomi keltis asmeninius tikslus, įsivardinti pradinę situaciją, priemones, kriterijus, pagal kuriuos žinos, kad tikslas pasiektas. Taip mokome vaikus savarankiškai mąstyti, vertinti save. Šią formą vaikas atsineša ir pristato progreso aptarimo (individualaus susitikimo su mokytoju ir tėvais) metu.
 • Pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje pirmosiomis rugsėjo savaitėmis asmeninio augimo pamokų metu mokinys išsikelia metų tikslus – tam užpildoma tikslų išsikėlimo forma. Vyksta susitikimai su mentoriumi aptariant, kaip sekasi siekti tikslų, kaip mokiniui sekasi mokykloje ir už jos ribų.

Vertinimas

 • Vertinimas suteikia mokiniui grįžtamąjį ryšį, kaip jam pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mūsų tikslas, kad kiekvienas vaikas mokytųsi ir keltų sau vis didesnius tikslus.
 • Pradinėje mokykloje mokinio progreso stebėjimui naudojame šiuos vertinamuosius tipus:
  • Diagnostiniai testai. Tai 2 kartus per metus rašomas testas, kurio rezultatas parodo, kurioje vietoje yra mokinys. Diagnostinis testas yra rengiamas vertinant, ką tos klasės mokinys turi mokėti metų pabaigoje. Šis testas padeda įvertinti mokinių žinių lygį ir diferencijuoti jų mokymą. Šiuos testus saugo mokytojas. Jie neatiduodami mokiniui/tėvams. Šių testų rezultatai (procentais) vedami į Tamo dienyną.
  • Formuojamasis vertinimas. Reguliarūs, dažni ir įvairūs mokinių mokymosi įvertinimai per pamoką ar po pamokos, kurie padeda mokytojui planuoti kitus mokymo žingsnius, suteikti mokiniams prasmingą grįžtamąjį ryšį. Skirtas giliau suprasti, kaip mokiniai mąsto, kame glūdi nesusipratimai, kas padėtų išmokti.
  • Formuojamasis vertinimas-savaitės testas. Mažos apimties žinių patikrinimas, skirtas mokinių ir mokytojo pasitikrinimui, kaip mokiniai pasiekė mokymosi tikslų. Testą sudaro trijų dalykų – lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų – praėjusią savaitę analizuotos temos. Vaikams testo pabaigoje procentai nerašomi. Mokytojas testo duomenis analizuoja ir pagal juos kviečia vaikus į Mokslo būrelį, kurio tikslas – padėti mokiniui suprasti tai, ko nespėjo ar nesugebėjo suprasti pamokų metu Šį testą priešmokyklinės klasės pradeda rašyti nuo gruodžio mėnesio. 1-4 klasių mokiniai nuo rugsėjo vidurio. Į Mokslo būrelį kviečiami visi vaikai, kurie nepasiekė savaitės mokymosi tikslų.
  • Apibendrinamasis vertinimas. Testas arba kontekstinė užduotis, kuri apibendrina ir nustato, kokį gebėjimų lygį pasiekė mokiniai. Daugiausia iššūkių kėlę arba svarbiausi mokymosi tikslai įtraukiami į kitus formuojamuosius ir apibendrinamuosius vertinimus. Šių testų rezultatai (procentais) vedami į Tamo dienyną.
  • Metų pabaigos testai. Baigiantys antrą ir ketvirtą klasę mokiniai laiko Nacionalinio egzaminų centro ruošiamus nacionalinius mokinių pasiekimo patikrinimo (NMPP) standartizuotus testus. Priešmokyklinę klasę baigiantys mokiniai laiko mokyklos paruoštus matematikos ir pasaulio pažinimo testus, rašo žodžių diktantą ir skaito mokytojos (-o) parinktą tekstą. Pirmą – ketvirtą klases baigiantys mokiniai laiko mokyklos paruoštus lietuvių, anglų kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo Karalienės Mortos metų pabaigos testus, kai jie nesidubliuoja su Nacionalinio egzaminų centro ruošiamais testais.
  • Progreso aprašai. Mokinio (-ės) progreso aprašas rašomas du kartus per metus (sausio ir birželio mėnesiais). Progreso aprašus rašo klasės ir dalykų mokytojai, remdamiesi duomenimis ir užrašais apie kiekvieną mokinį (-ę). Progreso aprašą sudaro 2 struktūrinės dalys: gebėjimų lentelė, kurioje įvertinami visi ugdymosi tikslai; progreso komentaras. Progreso aprašai tėvams siunčiami el. paštu du kartus per metus (sausio ir birželio mėnesiais).
  • Ketvirtokų metų projektai. Projekto metu mokinys visus metus tyrinėja jį dominančią temą.
  • Savaitės užduočių segtuvas. Mokinys per savaitę atliktas užduotis atiduoda mokytojui pataisymui. Svarbu, kad mokinys užduotis atliktų iki galo. Tai galima padaryti pasilikus Mokslo būrelyje (su pagr. mokytoju), dirbant papildomai su pavaduojančiu mokytoju.
 • Vertinimu pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje siekiame padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti mokinio mokymosi patirtį ir pažangą; įsivertinti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti duomenimis pagrįstus sprendimus.
 • Pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje mokinio progreso stebėjimui naudojame šiuos vertinimo tipus:
  • Diagnostinis vertinimas (pre-assessment). Visų klasių mokiniai iš visų mokomųjų dalykų, išskyrus kūno kultūrą, menus (muziką, dailę, technologijas), dorinį ugdymą (etiką, tikybą, filosofiją), informatiką, rašo diagnostinius testus. Diagnostiniai testai yra sudaromi pagal naujų mokslo metų pabaigos pasiekimus ir duodami mokiniams tris kartus: metų pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Jais siekiama įvertinti, ką tos klasės mokinys jau geba iš būsimo dalyko turinio, ir atitinkamai koreguoti mokymo planus ir metodus diferencijuojant veiklas. Pagrindinėje mokykloje pirmas ir antras diagnostiniai testai pažymiu nevertinami. Trečiasis diagnostinis testas virsta metų testu ir vertinamas pažymiu.
  • Formuojamasis vertinimas (formative assessment). Tai yra reguliarūs, dažni ir įvairūs mokinių mokymosi įvertinimai per pamoką ar po pamokos, kurie padeda mokytojui planuoti kitus mokymo žingsnius. Šis darbas pažymiu nevertinamas.
  • Tarpinis vertinimas (interim assessments). 1-3 kartus iki temos apibendrinamojo darbo rašomos „repeticijos”, t. y. savarankiško darbo turinys savo struktūra ir užduočių gyliu panašus į apibendrinamojo darbo turinį. Šis darbas vertinamas pažymiu ir įrašomas į TAMO.
  • Apibendrinamasis vertinimas (summative assessment). Testas arba kontekstinė užduotis, kuri apibendrina ir nustato, kokį pasiekimų lygį pasiekė mokiniai. Daugiausia iššūkių kėlę arba svarbiausi mokymosi tikslai įtraukiami į tolesnes temas ir formaliuosius bei apibendrinamuosius vertinimus. Vertinama pažymiu.
 • Nacionaliniai ir tarptautiniai testai / egzaminai:
  • Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 8 kl. (NMPP); Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai  (PUPP) 10 kl.;
  • Cambridge patikrinimas (5 kl. ir 8 kl.);
  • Tarptautinio Bakalaureato baigiamieji egzaminai (12 kl.).
 • Vertinimo duomenys (pažymiai, komentarai, pastabos, pagyrimai) kaupiami el. dienyne TAMO. Diagnostinių testų vertinimo duomenys kaupiami bendrose excel lentelėse.
 • Progreso aprašai. Mokinio(-ės) progreso aprašas rašomas du kartus per metus (sausio ir birželio mėnesiais) ir tėvam siunčiami el. paštu, taip kviečiant aptarti mokinio padarytą akademinę pažangą, turimas kompetencijas ar patiriamus iššūkius. Progreso aprašus rašo dalykų mokytojai ir klasės mentoriai, remdamiesi duomenimis ir užrašais apie kiekvieną mokinį (-ę). Progreso aprašą sudaro 3 struktūrinės dalys: gebėjimų lentelė, kurioje įvertinami visi ugdymosi tikslai; komentaras apie mokinio pažangą; mokymosi įgūdžių (ATL) vertinimas.

Mokymosi sunkumai ir individualių pamokų skyrimas

 • Mes tikime, kad kiekvienas vaikas geba išmokti, daryti pažangą ir tobulėti siekdamas aukštų rezultatų.
 • Susidūrus su mokymosi sunkumais, būtinas didesnis dėmesys ir pagalba. Mokinys, susidūręs su mokymosi sunkumais, pradinėje mokykloje privalo lankyti Mokslo būrelį, o pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje – privalo susiderinti laiką su dalyko mokytoju dėl konsultacijos ir papildomų užduočių.

Mokinių metų projektai

 • Metų projektas – tai ketvirtos ir aštuntos klasės mokinio individualus ir savarankiškas, tiriamasis ar kuriamasis, ilgalaikis (metų trukmės) darbas mokinio pasirinkta jam aktualia tema. Pasirinkta tema turi būti susieta su globaliu kontekstu ir integruoti bent tris mokomuosius dalykus. Metų projektas turi būti vykdomas ne pamokų metų.
 • Projektinė veikla yra viena iš efektyviausių mokinių intelektą lavinančių technologijų, o projekto rezultatas atskleidžia mokinio supratimą, įgūdžius ir vertybes, įgytas per 4 metus pradinėje, vėliau ir pagrindinėje mokykloje. 
 • Projektinė veikla – visapusiškas mokinio ugdymas(-is), nes skatina: smalsumą, aktyvumą, iniciatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakingumą, analitinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, planavimo įgūdžius, bendro vadovavimo įgūdžius. 
 • Kiekvienas mokinys turi metų projekto mentorių (pradinėje mokykloje) arba kuratorių (pagrindinėje mokykloje), kuris tinkamai nukreipia įvairiuose darbuose ruošiant ir gvildenant pasirinktą temą. 
 • Mokinio metų projektui reikalingas išorinis recenzentas, kuris laisva forma rašo ir vertina mokinio darbą /temą. 
 • Ketvirtos klasės mokiniai savo metų projektą pristato mokslo metų pabaigoje specialiai rengiamuose pristatymuose. 
 • Aštuntos klasės mokiniai savo metų projektus darbus pristato vertintojų komandai, kurią sudaro mokyklos administracijos, mokytojų ir vyresnių klasių mokinių ar kiti atstovai. 
 • 8 klasės mokinių projekto darbas yra vertinamas pažymiu, o tarpiniai etapai – įskaitomis, kurie yra rašomi el. dienyne TAMO, o galutinis įvertinimas (pažymys) rašomas pasiekimų pažymėjime.
 • 4 ir 8 klasės mokiniams pasiekimų pažymėjimas yra išduodamas, kai parengia ir apgina metų projekto darbą.

Susitikimai su pedagogais po pamokų

 • Jei po pamokų norite pasikonsultuoti su mokytojais, prašome iš anksto susitarti elektroniniu laišku. Mokytojai gali organizuoti individualius susitikimus kasdien mokytojo darbo metu, jei tuo metu nevyksta posėdžiai, planavimai ir / arba mokymai.
 • Pasibaigus pamokoms kiekvienas mokytojas turi laiką, kuris yra skirtas planavimui, individualiems susitikimams su tėvais, posėdžiams, susitikimams su kolegomis, Vaiko gerovės komanda ir kita. Tad prašome suprasti, gerbti mokytojo laiką ir tartis dėl susitikimo iš anksto.
 • Norime pabrėžti, kad mokytojai visada mielai skirs laiko susitikimams ir supranta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarbą. Jeigu jums yra sudėtinga atvykti būtent tuo metu, neabejojame, kad mūsų geranoriški mokytojai sutiks susitikti ir vėliau, tačiau jie to daryti neprivalo. Vėlesnis susitikimas yra įmanomas mokytojui geranoriškai sutikus.
 • Pamokų metu tėvai gali atvykti į mokyklą tik iš anksto suderinę susitikimą su mokytoju ar mokyklos atstovu arba esant netikėtai ir neatidėliotinai situacijai (pvz. liga, nelaimė).
 • Tėvų dalyvavimas ugdymosi procese yra sveikintinas, bet turi būti iš anksto suderintas su mokytoju. Sąmoningai skatiname šeimų įsitraukimą į klasės veiklą: tėvai gali ne tik inicijuoti projektus, bet ir, bendradarbiaudami su mokytoju, padėti juos įgyvendinti. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, užtikrindami, kad pastarųjų dalyvavimas klasės veikloje būtų naudingas visiems vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualiuosius raidos poreikius.  
 • Jei norite prisidėti prie klasės ar mokyklos veiklos, paklauskite mokytojo – jis galės patarti jums daugybę įmanomų dalyvavimo būdų.
 • Rugsėjo mėnesį ribojame tėvų dalyvavimą mokyklos veiklose, nes tuo metu vaikai yra supažindinami su mokyklos taisyklėmis ir rutina. Tai yra būtina, kad užtikrintume sėkmingą metų eigą.  
 •  

Būreliai

 • Būreliai padeda vaikui sveikai vystytis, tobulėti kaip asmenybei, lavinti savo socialinius ir kitus įgūdžius. Popamokinės veiklos dažniausiai propaguoja bendradarbiavimą, o ne rungtyniavimą, tai skatina vaikus bendrauti, ieškoti kompromisų, išklausyti. Popamokinė veikla padeda pasiekti geresnių akademinių rezultatų, jei toji veikla yra įvairi, t. y. vaikas lanko ne tik sporto (krepšinis, futbolas, karate, baseinas ir t.t.), ne tik su akademiniais pasiekimais susijusį būrelį (užsienio kalba, informacinių technologijų būrelis ir t.t.), bet derina šias skirtingas veiklas tarpusavyje.
 • Renkantis veiklas, rekomenduojame atsižvelgti į vaiko stiprybes, ne silpnybes. Tokiu atveju popamokinė veikla vaikui bus ne kančia, o atsipalaidavimas, pomėgis.   
 • Karalienės Mortos mokykloje veikia nemažai būrelių. Priklausomai nuo vaiko (šeimos) poreikių, kiekvienas gali rinktis sporto, meninius, loginius, praktinius, informacinių technologijų valdymo ar motorinius įgūdžius lavinančius būrelius. 
 • Vaikai būrelius gali išsirinkti kasmet mokslo metų pradžioje vykstančioje būrelių mugėje. Joje  būrelių vadovai pristato užsiėmimus ir sudaro preliminarius vaikų sąrašus. 
 • Būreliai savo veiklas pradeda rugsėjo 11 dieną. 
 • Būrelių kainas ir mokėjimo tvarką nustato būrelio vadovas. Sąskaitas taip pat išrašo būrelio vadovas, atsiskaityti už būrelį reikia tiesiogiai būrelio vadovui bankiniu pavedimu. 
 • Pranešti apie vaiko neatvykimą į būrelį reikia būrelio vadovui (jo el. paštu arba telefonu).
 • Pranešti tėvams (ir vaikui) apie savo neatvykimą į užsiėmimus (dėl ligos) būrelio vadovas privalo iki 7 val. ryto (tėvų el. paštu). Jei būrelis nevyksta dėl kitos priežasties, tėvai šią informaciją iš vadovo turi sužinoti ne mažiau kaip prieš savaitę.
 • Būreliai mokykloje vyksta nuo 15:00 val. iki 18:00 val. pagal iš anksto skelbiamą tvarkaraštį.

Popamokinės grupės veikla

 • Popamokinės grupės veikla pradinėje Karalienės Mortos mokykloje – tai neformalus mokinių ugdymas skirtingo amžiaus grupėse. Mišraus amžiaus vaikų grupė – tarsi maža bendruomenė, kurioje susirinkę skirtingo amžiaus ir įvairių gebėjimų vaikai. Būdami bendruomene jie siekia savo bendro tikslo vienas kitą drąsindami, skatindami vieni kitiems padėti, pratindamiesi būti tolerantiški, draugiški, kantrūs ir empatiški. Jaunesni vaikai mišriose grupėse mokosi iš vyresnių savipagalbos įgūdžių bei greičiau įgyja savo amžiaus tarpsniui būtinas kompetencijas. Vyresni vaikai įgyja socialines ir emocines kompetencijas, kurių, būdami tik savo amžiaus grupėje, neįgyja. Bendraudamas su įvairaus amžiaus vaikais, vaikas turi daugiau galimybių užsiimti įvairia veikla bei susirasti platesnį draugų ratą.
 • Popamokinės grupės veikloje lavinamos svarbiausios kompetencijos: kūrybiškumas, bendravimas, bendradarbiavimas, problemų sprendimas.
 • Popamokinės grupės veikloje stiprinamos asmeninės savybės: smalsumas, iniciatyvumas, adaptabilumas, empatija, tolerancija.
 • Kompetencijas vaikai lavina įvairiose laisvai pasirenkamose, patyriminėse veiklose, pvz. stalo žaidimai, komandiniai žaidimai (kvadratas, futbolas, krepšinis), edukaciniai / kūrybiniai žaidimai (piešimas, puošmenų gaminimas, origami lankstymas), strateginiai žaidimai ir kita.
 • Popamokinės grupės veikla vyksta visus mokslo metus kasdien nuo 15:00 val. iki 18:00 val. (išskyrus mokinių atostogas).
 • Popamokinės grupės srautai (vienas srautas – apie 15 vaikų, kuriuos prižiūri vienas popamokinės grupės asistentas) yra skirstomi atsižvelgiant į tai, kiek vaikų lanko popamokinę grupę. Už popamokinės grupės veiklą atsakingas darbuotojas kasdien žymi lankomumą.
 • Mokestis už popamokinės grupės veiklą įtraukiamas į ugdymo sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje.
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniams, pasibaigus pamokų laikui (15:30 val.) sudaromos sąlygos iki 17 val. savarankiškai mokytis mokyklos teritorijoje, su sąlyga, kad jų elgesys nepriekaištingai atitiks visas šioje bendruomenės knygoje išvardintas mokyklos nuostatas bei patvirtintas popamokinės veiklos taisykles.

Vasaros dienos stovyklos

 • Pasibaigus mokslo metams mokykla organizuoja vasaros dienos stovyklas, kuriose, atliepiant mokyklos filosofiją, įvairių veiklų metu stiprinamos mokinių kompetencijos, vertybės, įgyjama naujų žinių bei įgūdžių. Stovyklos atviros visiems norintiems (ne tik Karalienės Mortos mokyklos mokiniams). 
 • Viena stovyklos pamaina trunka penkias dienas, veiklos organizuojamos kasdien 08:30 – 17:00 val. Stovyklų temos, programos ir registracija paprastai skelbiamos balandžio mėnesį. Registracija patvirtinama tėvams (globėjams) pasirašius paslaugų teikimo sutartį ir apmokėjus sąskaitą-faktūrą.  

Maitinimas

 • Visi mokiniai, lankantys mokyklą, gali mokyklos valgykloje nusipirkti maisto (Vilniaus padalinio 3-12 klasių mokiniai) arba užsakyti maitinimą (Vilniaus padalinio priešmokyklinės ir 1-2 klasės, Kauno padalinio visos klasės). Mokykla savo nuožiūra pasirenka maisto tiekėją, kuris tieks šiltą maistą ir užtikrins, kad maistas būtų kokybiškas, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir vaikų mitybos rekomendacijas.
 • Vaikus maitinančios Lietuvos ugdymo įstaigos privalo turėti atitinkamą leidimą. Karalienės Mortos mokykla visus šiuos reikalavimus atitinka ir leidimus turi.
 • Lietuvoje ugdymo įstaigų meniu reguliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, todėl šiuo klausimu mokyklos lankstumas yra ribotas. Visada stengiamės atsižvelgti į vaikų, tėvų ir pedagogų pastabas, tačiau norime pabrėžti, jog ne visada galime įgyvendinti norimus pokyčius. Alergiškiems ir kitų specialių poreikių turintiems vaikams gali būti sudarytas individualus meniu, tačiau tai turi būti derinama individualiai. Maisto tiekimo įmonė specialiems valgiaraščiams taiko kitą kainodarą. 
 • Mokykla dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programoje, kuri yra skirta pradinių klasių mokiniams.
 • Jeigu vaikas dėl alergijos ar kitų priežasčių mokykloje nevalgys, maistą galima atsinešti iš namų. Kadangi neturime galimybės maisto laikyti šaldytuve, šildyti orkaitėje, prašome atsinešti tokį maistą, kurį galima laikyti ne šaldytuve ir valgyti nešildytą arba šildytą mikrobangų krosnelėje. Pagrindinės mokyklos mokiniai maistą šildosi savarankiškai.  
 • Pratiname vaikus valgyti sveiką maistą, todėl prašome, kad užkandžiai atitiktų sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame dėti vaisius, daržoves, javainius, džiovintus vaisius ir kitą sveiką maistą.
 • Į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą, šokoladinius varškės sūrelius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus bei traškučius. Jeigu vaikas atsineš šiuos produktus, maistas bus grąžintas namo.
 • Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama neštis pieno ir kitus greitai gendančius produktus.

Individualios priemonės

 • Pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje viso ugdymo proceso metu mokiniai naudojasi IT priemonėmis, todėl vyresniems mokiniams yra reikalingi ir asmeniniai kompiuteriai.  
 • Pradinėje mokykloje nuo antros  klasės mokykloje yra reikalingas asmeninis nešiojamas kompiuteris ir pelė. Rekomendacijos kompiuteriui:  ekrano įstrižainė nuo 14.1;  naujesnės kartos procesorius – 2HGz; operatyvioji atmintis – rekomenduojama 8 GB; kietasis diskas –  tik  SSD, nuo 128 GB;  Windows 10, Mac Os;  Office paketas; kamera, integruotas mikrofonas; ausinukai.
 • Asmeninis kompiuteris gali būti dėvėtas, tačiau tai turėtų būti ne planšetė, kadangi bus lavinami darbo su klaviatūra ir pele įgūdžiai. 
 • Būtina sąlyga: mokinys negali turėti administratoriaus teisių ar žinoti administratoriaus prisijungimo slaptažodžio šiame kompiuteryje, negali būti įdiegta jokių pašalinių programų.
 • Kūno kultūros ir šokio pamokoms mokiniai turi turėti dvejus sporto batelius (skirtus laukui  ir sporto salei) aprangą: marškinėlius trumpomis rankovėmis, sportines kelnes, sportinius šortus, sportinį bliuzoną
 • Išsamų individualių reikiamų priemonių sąrašą mokykla tėvams išsiunčia individualiu laišku.

Mokyklos uniforma

 • Mokykloje yra privaloma kasdien dėvėti uniformą. Švenčių metu bei atstovaujant mokyklą renginiuose privaloma dėvėti pilną uniformos komplektą, kasdien kai kurias uniformos dalis pagal toliau aprašytą tvarką galima keisti kitomis.
 • Pradinės mokyklos uniformą sudaro:
  • dryžuoti polo marškinėliai su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
  • mėlynas megztinis su mokyklos logotipu;
  • mėlynas sijonas arba mėlynos kelnės.
 • Kasdien pradinės mokyklos mokiniai vietoj dryžuotų polo marškinėlių su mokyklos logotipu gali dėvėti baltus arba tamsiai mėlynus polo marškinėlius su mokyklos logotipu (ilgomis arba trumpomis rankovėmis). 
 • Pagrindinės mokyklos ir gimnazijos uniformą sudaro:
  • balti marškiniai su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis);
  • mėlynas švarkas su mokyklos logotipu;
  • šviesiai rudas sijonas arba šviesiai rudos, tamsiai mėlynos ar juodos klasikinio tipo kelnės.
 • Kasdien pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai vietoj baltų marškinių su mokyklos logotipu gali dėvėti baltus arba tamsiai mėlynus polo marškinėlius su mokyklos logotipu (trumpomis arba ilgomis rankovėmis), o vietoj švarko – mokyklos džemperį. 
 • Šiltuoju metų laiku vietoj kelnių arba sijono mokiniai gali dėvėti šortus. Šortai turi būti šviesiai rudos arba tamsiai mėlynos spalvos, vienspalviai, uniformai tinkamo ilgio. Šortai negali būti sportiniai arba paplūdimio.
 • Mokykloje dėvimas sijonas (arba šortai) negali būti trumpesni nei ištiestų rankų ilgis. 
 • Ilgesni nei iki pečių plaukai turi būti surišti. Galima įsisegti minimalius auskarus. Nagai turi būti tvarkingi, neilgi. Galimas neutralus dienos makiažas.
 • Mokiniai mokykloje turi avėti vidaus avalynę – batelius arba basutes kietu padu.
 • Pirmus du kartus pažeidus uniformos dėvėjimo taisykles, siųsime raštišką įspėjimą tėvams. Trečią (ir vėlesnį) kartą pažeidus uniformos dėvėjimo taisykles, prašysime tėvų atvežti mokinio uniformą į mokyklą pamokų metu.
 • Reikiamo dydžio mokyklinę uniformą tėvai turėtų įsigyti iš mokyklos parinkto gamintojo – UAB „Unicorn Uniform“. Virtuali parduotuvė – https://unicornuniform.lt/KM_mokykla Fizinė parduotuvė – Aludarių g. 5-97, Vilnius. Informacija telefonu 8 686 51539.
 • Mokinio uniformai nepataisomai susidėvėjus, tėvai turi pasirūpinti nauja uniforma.

Asmeninė nuosavybė

 • Visi asmeniniai mokinių daiktai, kuriuos jie į mokyklą atsineša ne akademiniais tikslais, pamokų metu turi būti laikomi asmeninėse spintelėse arba kuprinėse. 
 • Rekomenduojame, kad mokiniai į mokyklą nesineštų vertingų asmeninių daiktų.
 • Mokykla neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus.

Radiniai

 • Dienos pabaigoje visus rastus daiktus surenkame ir sudedame į radinių dėžę.
 • Tėvai pamestų daiktų turi ieškoti radinių dėžėje. Kad pamestus daiktus būtų lengviau surasti, prašome visus mokinių daiktus pažymėti (užrašyti vardą, priklijuoti vardinį lipduką ar pan.).
 • Atkreipiame dėmesį, kad paskutinį mėnesio penktadienį visus nepasiimtus iš radinių dėžių daiktus atiduodame labdaros organizacijoms.
 • Prašome kalbėti su vaikais apie asmeninių daiktų saugojimą. Administracija ir mokytojai nėra atsakingi už vaiko asmeninius daiktus.  

Motorinės ir nemotorinės transporto priemonės 

 • Mokiniai gali į mokyklą atvykti nemotorinėmis transporto priemonėmis, kurias turi palikti specialiai tam skirtoje vietoje / patalpoje. Primename, kad mokykla neatsako už mokyklos teritorijoje paliktų asmeninių transporto priemonių saugojimą.
 • Dėl visų kieme esančių mokinių saugumo pertraukų metu transporto priemonėmis galima važinėti tik gavus kieme budinčio mokytojo leidimą ir tik dėvint šalmą.

Mokyklos teritorija ir saugumas

 • Mokyklos teritorija yra uždara, t.y. mokiniams neleidžiama savo nuožiūra išeiti iš mokyklos teritorijos be atsakingo mokyklos darbuotojo leidimo. Šios taisyklės pažeidimas gali sąlygoti laikiną arba galutinį mokinio pašalinimą iš mokyklos.
 • Savarankiškai patekti į mokyklos teritoriją gali tik mokiniai, darbuotojai – įėjimas į mokyklą yra apsaugotas kodais ir / arba kortelių nuskaitymo sistema. 
 • Primygtinai prašome nesidalinti kodais su trečiaisiais asmenimis – ne mokyklos bendruomenės žmonėmis bei jaunesnių klasių mokiniais. Pabrėžiame, kad dalindamiesi šiuo kodu, keliate grėsmę savo ir kitų mokyklą lankančių vaikų saugumui.
 • Prašome į mokyklos teritoriją neįleisti jokių pašalinių asmenų – pasitikti lankytojų ateina mokyklos darbuotojai. Pastebėjęs lankytoją be lydinčio mokyklos atstovo, bet kuris mokyklos bendruomenės narys privalo nedelsiant informuoti apie tai arčiausiai esantį mokyklos administracijos darbuotoją.  
 • Mokykla atsakinga už vaiko saugumą tik formalaus ugdymo metu ir popamokinės grupės metu (jei šeima užsakiusi šias paslaugas), jei vaikas būna mokykloje. Tėvams esant mokyklos teritorijoje bei bendruomenės švenčių metu, atsakomybę už vaiko saugumą prisiima tėvai. 
 • Tomis valandomis, kai būna mokykloje, visi ją lankantys vaikai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Jei norite susipažinti su draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sąlygomis ir taisyklėmis, kviečiame kreiptis į administraciją. 
 • Mokykla griežtai draudžia ir nesileis į jokius kompromisus dėl alkoholio / narkotinių medžiagų vartojimo. Šią nuostatą pažeidęs mokinys /  darbuotojas arba bet koks kitas asmuo bus nedelsiant laikinai arba galutinai pašalintas / atleistas iš mokyklos. 
 • Visoje mokyklos teritorijoje galioja tos pačios elgesio taisyklės. 
 • Mokykla reguliariai organizuoja priešgaisrinės saugos ir evakuacijos praktinių pratybų mokymus. Mokymų metu, imituojant galimą nelaimę, mokyklos bendruomenė praktiškai susipažįsta, kaip turėtų elgtis kol atvyks specialiosios tarnybos, evakuojasi iš mokyklos.
 • Po pranešimo apie galimą pavojingą situaciją (gamtos ar žmogaus sukeltą pavojų), darbuotojai privalo užtikrinti vaikų saugumą, organizuoti evakuaciją iš patalpų į sutartą saugią vietą. 
 • Kilus įtarimui dėl galimo pavojaus ir / arba į mokyklą atvykus spec. tarnybų specialistams (pvz. policija, gaisrinė ar kt.), pedagogai privalo laikytis jų nurodymų, užtikrinti vaikų saugumą ir informuoti apie įvykį atsakingą asmenį (mokyklos vadovą). Visi mokyklos darbuotojai vadovaujasi Gaisrinės saugos instrukcijomis, yra susipažinę su saugos ir sveikatos pareiginėmis instrukcijomis, moka teikti pirmąją pagalbą.

Elgesys ekstremalių situacijų metu

 • Karalienės Mortos mokykla vadovaujasi ekstremalių situacijų valdymo planu, kuris nustato pagrindines priemones bei darbuotojų veiksmus gresiant ar jau susidarius ekstremaliai situacijai mokykloje arba už jos ribų.
 • Visi mokyklos mokiniai ir darbuotojai mokslo metų pradžioje yra supažindinami su didžiausią riziką galinčiais sukelti įvykiais bei situacijomis, o įvykus ekstremaliai situacijai mokykla el. pašto pranešimu informuoja tėvus apie padėtį mokykloje. 
 • Skubiais atvejais ar nesant galimybei bendruomenės informuoti el. paštu, apie įvykį bus pranešama telefonu. Bet kokiu atveju, įvykus ekstremaliai situacijai tėvams rekomenduojama sulaukti pranešimo iš mokyklos apie susidariusią situaciją, kuriame bus nurodyta kokių priemonių mokykla gali imtis siekiant išvengti krizinės situacijos arba siekiant sumažinti jos padarinius (nurodyta kita nei mokykloje esanti evakuacijos vieta, taikomos papildomos apsaugos priemonės ar pan).

Sveikatos pažyma

 • Kiekvienų mokslo metų pradžioje būtina pateikti elektroninę medicininę pažymą, kad vaikas gali lankyti ugdymo įstaigą. Medicininė pažyma galioja vienerius metus.  

Ligos

 • LR higienos norma draudžia priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių vaikus.
 • Jei vaikas neturi temperatūros ir nėra jokių kitų simptomų, išskyrus permatomas išskyras iš nosies, vaikas gali lankyti mokyklą. Žalios ir geltonos išskyros iš nosies gali reikšti infekciją – tokiu atveju būtina gydytojo konsultacija ir į mokyklą vaikas gali grįžti tik gydytojui leidus.
 • Jei vaikas kosčioja, jis gali lankyti mokyklą. Jeigu kosulys gilus, draskantis – būtina gydytojo konsultacija ir į mokyklą vaikas gali grįžti tik gydytojui leidus. 
 • Jei vaikui šiek tiek skauda gerklę, jis gali lankyti mokyklą. Jei vaikui padidėjusios tonzilės, jeigu matomos baltos dėmelės, jeigu skauda ryjant – būtina gydytojo konsultacija ir vaikas į mokyklą gali grįžti tik gydytojui leidus.
 • Jei vaikas yra išbertas ir bėrimo kilmė žinoma bei neužkrečiama, vaikas gali lankyti mokyklą. Jeigu bėrimas yra nežinomos kilmės – būtina gydytojo konsultacija ir į mokyklą vaikas gali grįžti tik gydytojui leidus. 
 • Jeigu vaikui šiek tiek skauda pilvą, išskyros normalios, vaikas gali lankyti mokyklą. Jeigu vaikas vemia, skundžiasi aštriu galvos skausmu arba viduriuoja – būtina gydytojo konsultacija, vaikas turi likti namuose kol 24 valandas nebebus simptomų. 
 • Jei vaiko akys raudonos ir yra išskyrų, vaikas negali lankyti mokyklos ir turi likti namuose kol 48 valandas nebebus simptomų.
 • Jeigu vaikas per 24 valandas vėmė vieną kartą ir jaučiasi gerai, gali lankyti mokyklą. Jeigu vaikas vemia dažniau, jis turi likti namuose kol 24 valandas nebebus simptomų. 
 • Jei vaiko temperatūra yra aukštesnė nei 37,5 laipsnio, vaikas negali lankyti mokyklos ir turi likti namuose kol 24 valandas neturės temperatūros.
 • Jeigu vaikui mokykloje pakyla temperatūra arba pasireiškia kiti nerimą keliantys simptomai (skausmas, bėrimas, vėmimas, viduriavimas ar pan.), skambiname tėvams. Tėvai vaiką turi pasiimti per vieną valandą nuo skambučio.
 • Jei vaikas susirgo ir neatvyks į mokyklą, tėvai turi kuo skubiau informuoti klasės mokytoją / klasės mentorių. Į mokyklą vaikas gali grįžti tik visiškai pasveikęs.
 • Jei negalavimas truko ilgiau nei tris dienas, vaikui pasveikus klasės mokytojui / mentoriui turite pateikti užpildytą pažymą dėl vaiko ligos pateisinimo. Pažymoje patvirtinate, kad Jūsų sūnus / dukra po ligos į mokyklą sugrįžo visiškai sveikas(-a) ir ugdymo(si) procese gali dalyvauti be jokių apribojimų.
 • Jeigu vaikas suserga užkrečiama liga (Covid-19, gripas, vėjaraupiai, Rota virusas, salmoneliozė, pedikuliozė, meningokokinė infekcija ir pan.), prašome nedelsiant informuoti administraciją, kad būtų galima imtis priemonių ligos plitimui sustabdyti bei informuoti bendruomenę.
 • Didelį dėmesį skiriame pedikuliozei (utėlės). Tai nėra baisi, tačiau ypač nemaloni ir greitai plintanti liga. Vaikus periodiškai tikriname dėl galimo užsikrėtimo pedikulioze. Mokykla be atskiro išankstinio perspėjimo gali tikrinti vaiką jam grįžus po atostogų ar ilgesnį laiką nesilankius ugdymo įstaigoje, taip pat paaiškėjus nors vienam užsikrėtimo atvejui (jei tėvai pasirašo išankstinį sutikimą). Tik bendradarbiaudami užkirsime kelią šios ligos plitimui, todėl prašome visos mokyklos bendruomenės rimtai pažvelgti į šią ligą.
 • Jei vaikui yra nustatomas užsikrėtimas pedikulioze, tėvai įsipareigoja nedelsiant pasiimti vaiką iš mokyklos. Vaikas galės grįžti į mokyklą tik visiškai sveikas.

Pirmoji pagalba ir medikamentai

 • Visi mokyklos pedagogai moka teikti pirmąją pagalbą, mokykloje yra pirmosios pagalbos rinkiniai.
 • Darbuotojai griežtai laikosi pirmosios pagalbos mokymuose gautų nurodymų ir patarimų.
 • Jei mokinys suserga arba susižeidžia mokyklos teritorijoje, mokyklos darbuotojai skubiai susisiekia su tėvais.
 • Jeigu atsitiko nelaimingas įvykis ir jei sužeidimas rimtas, pedagogai pirmiausia kviečia medikus, o po to – tėvus.
 • Po nelaimingo atsitikimo pedagogai užpildo nelaimingo atsitikimo formą ir informuoja apie įvykį mokyklos vadovą.
 • Tėvai turi užpildyti ir / arba kas metus atnaujinti informaciją apie mokinio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), nurodydami tam tikras medicininio pobūdžio aplinkybes, į kurias mokykla privalo atsižvelgti.
 • Visi vaistai ir EpiPen adrenalino purkštukai, kuriuos tėvai perduoda administracijai, yra saugomi mokiniams neprieinamoje vietoje. Vaistai turi būti originalioje pakuotėje su užrašytu mokinio vardu. Prie vaisto turi būti pridėtas gydytojo / tėvų raštelis su vaisto davimo instrukcija ir leidimu skirti tą vaistą vaikui mokykloje.
 • Prieš duodant mokiniui nereceptinį vaistą (pavyzdžiui, nuskausminimo), mokykla tiesiogiai atsiklausia tėvų arba gauna išankstinį jų sutikimą.

Biblioteka

 • Mokyklos bibliotekos knygas mokiniai gali skaityti rekreacinėje erdvėje, klasėje ir/ arba namuose. 
 • Iš bibliotekos vienas mokinys gali pasiimti daugiausiai tris knygas ir ne ilgiau nei dviem savaitėms. Knygos išduodamos per TAMO sistemą, kad būtų aišku, kokios knygos ir kada paimtos. Jei knyga reikalinga ilgiau nei dvi savaites, apie tai reikia informuoti mokyklos bibliotekininkę(-ą).
 • Mokyklos bibliotekos knygų skaitymo registraciją prižiūri mokyklos bibliotekininkė(-as) arba atsakingas mokytojas, tad mokinys visada turi pranešti apie išsinešamas / grąžinamas knygas.

Išvykos  

 • Kartu su mokiniais keliaujame į temines išvykas, kuriose vaikai praktiškai papildo tai, ko išmoksta ir sužino klasėje. Keliaujame ne tik po Vilnių, Kauną, bet ir po visą Lietuvą ar už jos ribų. Muziejai, parodos, patys įvairiausi renginiai – visada įtraukti į mūsų ugdymo planus.
 • Labai svarbi ugdomoji priemonė yra išvykos refleksija – ją vaikai atlieka (raštu arba žodžiu) po kiekvienos išvykos. Refleksijoje jie pasidalina tuo, kur keliavo, ką matė, ką sužinojo, kas buvo įdomu ir nauja, kur galėjo panaudoti savo turimas žinias.
 • Kai važiuojame į temines išvykas, tėvams reikia padengti transporto ir įėjimo bilietų išlaidas. Apie išvyką tėvai informuojami el. paštu ne vėliau, kaip prieš tris dienas. 
 • Išvykų metu mokinių elgesys turi atitikti mokyklos elgesio kodeksą. Mokiniai privalo žinoti ir laikytis saugaus eismo taisyklių. Šių taisyklių pažeidimas gali sąlygoti draudimą vykti į išvyką.
 • Mokiniai ir mokytojai keliaudami į išvykas laikosi visų reikiamų COVID-19 ir kitų rekomendacijų.  

Metų kelionė

 • Kartą per metus vykstame į metų kelionę. Metų kelionės – privaloma ugdymo dalis, tai ne pramoginio, bet edukacinio pobūdžio kelionės, todėl siekiame, kad į Metų kelionę vyktų visi mokyklos mokiniai.
 • Kelionės maršrutas, kelionės laikas, trukmė ir intensyvumas priklauso nuo klasės vaikų amžiaus ir temų, kurios buvo nagrinėjamos mokslo metų eigoje.
 • Metų kelionės tikslai –  savo šalies pažinimas, gamtos ir socialinių mokslų žinių gilinimas, savarankiškumo ugdymas, komandos formavimas.
 • Mokinio kelionės organizavimo faktines išlaidas (bilietai, draudimas, apgyvendinimas, maitinimas ir kt.) turi padengti tėvai. 

Gimtadieniai

 • Mokykloje gimtadieniai yra prisimenami bendraračio ir/arba ryto rato metu draugiškai pasveikinant (pradinėje mokykloje).
 • Jeigu mokinys pageidauja dalinti kvietimus į gimtadienio ar kitus vakarėlius klasėje, jis turės pakviesti visus vaikus. Jeigu vaikas nori kviesti ne visus klasės draugus, tėvai turi organizuoti kvietimų įteikimą ne mokykloje.
 • Prašome nesinešti gimtadienio dovanų į mokyklą.
 • Gimtadienio vaišės (jei norima pavaišinti klasės draugus) turi atitikti sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame vaišėms rinktis vaisius. Primename, kad į mokyklą draudžiama atsinešti šokoladą ir jo gaminius, riešutus (dėl alergiškų vaikų mokykloje), energetinius bei saldintus gėrimus bei traškučius.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų valdytojas

Karalienės Mortos mokykla (juridinio asmens kodas 303033784, registruotos buveinės adresas Lukšinės g. 29, Vilnius) yra mokinių, jų tėvų bei kitų trečiųjų asmenų (kontaktinių, įgaliotų asmenų ar kitų artimųjų) asmenų duomenų valdytojas. Karalienės Mortos mokykla gerbia vaikų ir Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ar kuriuos renkame patys siekiant tinkamo ugdymo organizavimo. 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Karalienės Mortos mokykla asmens duomenis tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų taikytinų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Su Karalienės Mortos mokykla duomenų apsaugos klausimais visada galima susisiekti el. paštu: dap@kmmokykla.lt ir telefonu +370 630 07474.

Karalienės Mortos mokykla asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Karalienės Mortos mokyklos, kaip duomenų valdytojo, privalomus nurodymus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Karalienės Mortos mokyklos mokytojai ir administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, laikosi konfidencialumo ir pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, įskaitant:

 • asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai, skaidriai ir teisėtai;
 • asmens duomenis renka tik aiškiai apibrėžtiems tikslams pasiekti ir tvarkomi su jais suderintais būdais, naudojant saugias technines ir organizacines priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, neteisėto ar netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų;
 • užtikrina asmens duomenų tikslumą (jei reikia, juos atnaujina);
 • užtikrina, kad renkami asmens duomenys būtų adekvatūs ir tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi. 

Tvarkomi asmens duomenys, tikslai ir teisiniai pagrindai

Karalienės Mortos mokykla asmens duomenis tvarko remiantis toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

 • duomenų subjektų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p.);
 • siekiant įvykdyti sudarytą sutartį ar imtis veiksmų siekiant ją sudaryti (duomenų subjektų prašymu prieš sudarant sutartį, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b p.);
 • siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai taikomas teisines prievoles, numatytas teisės aktuose (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c p.);
 • siekiant užtikrinti Karalienės Mortos mokyklos arba trečiosios šalies teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjektų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Karalienės Mortos mokykla organizuodama ir vykdydama ugdymo procesą tvarko toliau nurodytus mokinių, jų tėvų bei kitų trečiųjų asmenų (kontaktinių, įgaliotų asmenų ar kitų artimųjų) asmens duomenis:

 • Mokymo sutarties sudarymo, vykdymo, jos apskaitos ir sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymo tikslais: mokinio tėvų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokestis ir jo dydis, už mokymo paslaugas išrašomos sąskaitos numeris, mokinio atvaizdas ir prisijungimo duomenys (slaptažodis, jo atstatymo informacija) teikiant paslaugas nuotoliniu būdu. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles.
 • Vaikų, lankančių Karalienės Mortos mokyklą, apskaitos ir asmens bylų tvarkymo tikslu yra tvarkoma: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, nuotrauka, gyvenamoji vieta, gimimo liudijimo ar paso duomenys, sveikatos pažyma, mokinio tėvų vardai, pavardės, elektroninių paštų adresai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles.
 • Žurnalų pildymo, mokymo pasiekimų vertinimo, įvairių pažymėjimų išdavimo, mokinio dalyvavimo įvairiuose renginiuose, įvairių stipendijų skyrimo, mokinio užklasinės veiklos organizavimo tikslais yra tvarkoma: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai, asmens bylos numeris, įvertinimai, renginių, užklasinės veiklos užsiėmimų pavadinimai, pažymėjimų išdavimo data, numeris, mokinio tėvų vardas, pavardė. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles.
 • Mokinio sveikatos užtikrinimo tikslais: mokinio vardas, pavardė, gimimo metai, duomenys dėl galimos mokinio alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, ligos kodas, gydytojo nurodymai ir pastabos, sutrikimų rūšis. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles organizuojant sveikatos priežiūrą bei gaunant mokinių sveikatos pažymėjimus (įskaitant juose ugdymo įstaigai nurodytas išvadas ir rekomendacijas), o kitais atvejais (kai teisės aktuose nėra nurodyta teisinės prievolės ugdymo įstaigai) – sutikimo pagrindu.
 • Mokinių tėvų informavimo ir komunikacijos su jais tikslais: mokinio tėvo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas, pareigos ir adresas, mokinio vaizdo duomenys (nuotraukos ir vaizdo įrašai). Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir Karalienės Mortos mokyklos teisinio intereso pagrindu.
 • Mokinio krepšelio ir kitų panašių subsidijų apskaičiavimo tikslais: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai, dorinio ugdymo pasirinkimas, pasirinktos užsienio kalbos, mokinio specialūs poreikiai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles.
 • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei statistinių duomenų rinkimo tikslais: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles bei teisėto intereso pagrindu. 
 • Mokinio saugumo užtikrinimo tikslais: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, telefonas, vardas ir pavardė asmens, kuriam galima skambinti, jei nėra galimybės susisiekti su abiem mokinio tėvais, vardas, pavardė, ryšys su mokiniu, telefono numeris, elektroninio pašto adresas asmenų, kurie yra įgalioti pasiimti mokinį iš mokyklos. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir Karalienės Mortos mokyklos teisinio intereso pagrindu.
 • Mokinio maitinimo organizavimo tikslais: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, duomenys apie galimas alergijas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir sutikimo pagrindu. 
 • Vaiko gerovės komandos darbo organizavimo ir vykdymo tikslais: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai, įvertinimai, išorės specialistų vertinimai ir rekomendacijos. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir Karalienės Mortos mokyklos teisinio intereso pagrindu.
 • Draudimo sutarčių vykdymo tikslais, įvykus nelaimingam atsitikimui: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokinio tėvo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokinio sveikatos duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu, siekiant įvykdyti Karalienės Mortos mokyklai nustatytas teisines prievoles bei teisėto intereso pagrindu.
 • Nuolaidos už mokymo paslaugas pritaikymo tikslu (mokinio tėvams pateikus prašymą nuolaidai gauti) renkami mokinio šeimos turtinę padėtį pagrindžiantys dokumentai (t.y. mokinio tėvų metinės pajamų deklaracijos, metinė asmens (šeimos) turto deklaracija, VĮ Registrų centro išrašas apie šeimos turimo turto sąrašą). Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
 • Bendruomenės stiprinimo ir informacijos apie mokyklą skleidimo tikslu mokinio atvaizdas (nuotraukose, vaizdo įrašuose). Šie asmens duomenys yra tvarkomi Karalienės Mortos mokyklos teisėto intereso pagrindu, arba konkrečiais atvejais – sutikimo pagrindu.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais: mokinio tėvo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tuo atveju, jei Karalienės Mortos mokykla negaus asmens duomenų būtinų ugdymo proceso vykdymui ir sutarties įgyvendinimui, ji negalės suteikti paslaugų. Mokinio asmens duomenys yra renkami iš mokinio tėvų, taip pat gaunami ugdymo sutarties vykdymo metu – ugdymo proceso metu (pvz., pasiekimų rezultatai). Mokinio duomenys taip pat gali būti renkami / gaunami iš valstybės institucijų, jei šie duomenys būtini administraciniams, sutarties vykdymo ir ugdymo organizavimo tikslais.  

Asmens duomenų saugojimo trukmė

Automatiniu ir neautomatiniu būdu renkami asmens duomenys tvarkomi ir saugomi visą laikotarpį, kol mokinys yra ugdomas Karalienės Mortos mokykloje ir 5 metus po ugdymo proceso (sutarties) pabaigos. 

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo duomenų subjektų sutikimo siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus gavimo dienos. 

Šiems laikotarpiams pasibaigus, asmens duomenys sunaikinami (ištrinami), išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

Karalienės Mortos mokyklai priėmus sprendimą suteikti mokinio šeimai nuolaidą už mokymo paslaugas, mokinio tėvų pateikti šeimos turtinę padėtį pagrindžiantys dokumentai nedelsiant sunaikinami, o mokinio tėvų užpildyta anketa nuolaidai gauti Bendrovėje saugoma 5 metus nuo sprendimo dėl nuolaidos suteikimo priėmimo dienos, kuriam pasibaigus taip pat sunaikinama. Jeigu Karalienės Mortos mokykloje priimamas sprendimas nuolaidos už mokymo paslaugas nesuteikti, mokinio tėvų užpildyta anketa ir pateikti šeimos turtinę padėtį pagrindžiantys dokumentai nedelsiant sunaikinami ir jokia forma nesaugomi.

Asmens duomenų perdavimas

Karalienės Mortos mokykla gali perduoti mokinių, jų tėvų bei kitų trečiųjų asmenų (kontaktinių, įgaliotų asmenų ar kitų artimųjų) asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda mokyklai vykdyti ugdymo sutartis ir organizuoti / įgyvendinti ugdymo procesą. Tai yra, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, popamokinės veiklos užsiėmimus organizuojantiems asmenims, buhalterinę apskaitą tvarkantiems asmenims, debesijos paslaugų teikėjams, mokinio maitinimą organizuojantiems asmenims. Mokinių asmens duomenys taip pat teikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., savivaldybėms ir kitoms valstybinėms institucijoms, mokinio krepšelio ir kitų panašių subsidijų apskaičiavimo bei statistinių ataskaitų teikimo tikslais. 

Karalienės Mortos mokykla asmens duomenų į trečiąją valstybę (ne EEE / ES narę) neteikia, nebent tai būtų būtina atskirais atvejais. Jei toks asmens duomenų perdavimas vyktų (pvz., bendradarbiaujant su mokykla JAV, organizuojant Kembridžo egzaminus), toks perdavimas privalo atitikti taikomus teisės aktus. Tai atvejais, kai dėl atitinkamos valstybės Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, perduodant asmens duomenis už EEA / EU ribų mokykla naudos Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisijos.

Karalienės Mortos mokykla imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Karalienės Mortos mokykla, gavusi Jūsų prašymą dėl žemiau nurodytų teisių įgyvendinimo, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi jo prašymo įgyvendinimui. Šios laikotarpis, prireikus, gali būti pratęstas dar 2 dviem mėnesiams. Informacija teikiama bei visi veiksmai įgyvendinant žemiau nurodytas teises atliekami nemokamai, nebent duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi. Toliau minimi „Jūsų duomenys“ apima Jūsų arba Jūsų vaikų asmens duomenis.

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis. Karalienės Mortos mokykla Jums turi suteikti aiškią ir skaidrią informaciją apie duomenų tvarkymo veiksmus. Turite teisę gauti Karalienės Mortos mokyklos patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne ir susipažinti su informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tokia informacija suteikiama duomenų rinkimo metu, pvz., kai mokinio tėvai pildydami anketas pateikia savo ir mokinio, kitų asmenų asmens duomenis, šioje Bendruomenės knygoje ir kituose informaciniuose pranešimuose. 

Siekiant susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, Karalienės Mortos mokyklai turite pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus tapatybę. 

Jūsų prašymas turi būti įskaitomas, surašytas lietuvių kalba ir asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir Jūsų paklausimo esmė.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Karalienės Mortos mokykla ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis. Tačiau mums gali tekti patikrinti naujųjų duomenų, kuriuos mums pateikiate, tikslumą.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi,
 • Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti,
 • Jūs toliau nurodyta tvarka nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti,
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
 • asmens duomenis būtina ištrinti laikantis galiojančiuose įstatymuose nustatytos teisinės prievolės.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 str. 3 d. yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūsų turite teisę reikalauti, kad Karalienės Mortos mokykla apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas,
 • tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir prašote vietoje to apriboti jų naudojimą,
 • mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus,
 • Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, kad mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė reikalauti perkelti duomenis. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Karalienės Mortos mokyklai, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu ir jeigu duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad Karalienės Mortos mokykla perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę remdamiesi savo konkrečia situacija bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba Karalienės Mortos mokyklos teisėtais interesais. Tokiu atveju, Karalienės Mortos mokykla Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

Teisė atšaukti sutikimą. Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Toks Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo (sutikimo pagrindu) iki tokio sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs turite teisę pateikti skundą, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos reikalavimų nuostatas. Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/. Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, Karalienės Mortos mokykla rekomenduoja susisiekti su mumis ir išdėstyti Jums susirūpinimą keliančius ar kitokius klausimus, ir būtų dėkinga, jei taip padarytumėte. Mes dėsime visas pastangas atsakyti į Jūsų užklausas.

Šiomis savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į Karalienės Mortos mokyklą el. paštu info@kmmokykla.lt arba jos adresu Lukšinės g. 29, Vilnius.

Pakeitimai

 • Karalienės Mortos mokykla turi teisę savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, papildyti arba pašalinti šių asmens duomenų tvarkymo nuostatų dalį, atsižvelgdama į naujas Karalienės Mortos mokyklos veiklas, funkcijas ir teisės aktus. Apie esminius pakeitimus informuosime Jus atskirai (el. paštu arba aiškia informacine žinute tinklapyje (atsižvelgiant į pakeitimo mastą ir reikšmę). Prašome Jūsų periodiškai peržiūrėti šią informaciją, kad sužinotumėte apie bet kokius jos pakeitimus.
Karalienės Mortos mokykla
Atgal